18.05.2022 14:00

С начална пресконференция беше представен проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

На 18 май 2022 г. в Регионален   пресклуб на БТА - Велико Търново беше представен Проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“, с бенефициент Община Велико Търново, който е финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“; Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново“, финансов инструмент от „Регионален фонд за градско развитие” АД (РФГР, www.jessicafund.bg), в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и собствен финансов принос. Регионален фонд за градско развитие АД (РФГР, www.jessicafund.bg) е дъщерно дружество на „Банка ДСК“ АД. Заемните средства ще послужат за реновиране на Мултимедиен  посетителски център „Царевград Търнов“, който е от ключово значение за изграждането на културната идентичност на град Велико Търново.
В рамките на публичното събитие беше представен проекта, източниците на финансиране, проектните дейности, очакваните резултати, общата и стратегическите цели, целевите групи по проекта, изпълнителите на проектните дейности.
В проявата присъстваха представители на управленския екип на Община Велико Търново, екипа по проекта, Регионалния Корпоративен Директор и Мениджър Връзки с корпоративни клиенти на „Банка ДСК“ АД, Бизнес център Велико Търново, изпълнители на проектните дейности, медии и граждани.
С реализацията на проекта ще бъде обогатена колекцията от фигури, пресъздаващи възпоменателни събития от периода на Второто българско царство, като по този начин ще се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция - уникална по своя характер. Сред новите сцени, които ще бъдат пресъздадени под формата на диорами, са диорама „Битката при Клокотница”, „Четвероевангелието на Иван Александър", диорама „Средновековен пазар”, диорама „Отбраната на Столичния Търновград“, диорама „Прощаване на Патриарх Евтимий с народа“, както и редица други интересни възстановки.

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.