19.01.2023 17:45

Заключителна пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

На 20.01.2023 г. от 11:30 часа в залата на Регионален пресклуб  БТА – Велико Търново ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, договор № BGENERGY-2.001-0003-017, Програма „възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.
Общата стойност на проекта е 921 837,56 лв. по  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0003-017/31.03.2021 г., от които 783 561,93 лв. се финансират по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г. и 138 275,63 лв. са национално финансиране.
Договорът за предоставяне на финансиране е подписан на 31.03.2021 г. с Министерството на енергетиката - Програмен оператор по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на ФМ на ЕИП. Проектът е със срок на изпълнение 22 месеца и ще приключи на 01.02.2023 г.
Основна цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на Община Велико Търново, с което да се подобрят условията на живот на населението. Конкретни цел, които ще бъдат постигнати са парични спестявания, осигуряване на безопасно движение на моторни превозни средства и пешеходци в тъмната част от денонощието, създаване на условия за повишаване на пропускателната способност на уличната  и шосейната мрежа и чрез:
  • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на консумацията на електрическа енергия;
  • Подобряване показателите на уличното осветление;
  • Осигуряване на високо качество на уличната осветление;
  • Намаляване на криминалните прояви.
Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“  ще бъде реализиран в жилищните квартали на Велико Търново -кв. „Бузлуджа“, кв. „Кольо Фичето“, кв. „Картала“ и кв. „Зона – Б“ с над 37 000 жители. 
Постигнати резултати са:
  • Въведена е нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни;
  • Подменени са осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение;
  • Използвана е електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;
  • Подменени са конзолите и конструктивните елементи за монтаж и насочване на новите осветителни тела;
  • Подменени са захранващите кабели в металните стълбове за намаляване на повреди заради кабелни аварии в стълбовете;
  • 150% по-ефективна инсталирана мощност и намалени емисии с около 719 tCO2 екв. на годишна база.
Чрез изпълнението на проекта, обновената система за улично осветление във Велико Търново ще отговори и на изискванията на Българския държавен стандарт EN 13201 за най-рационално, целесъобразно и технически правилно използване на лимитираните по вид и количество ресурси. Новите LED-източници на светлина се характеризират с висока ефективност, повишени експлоатационни характеристики, отлично цветопредаване и цветна температура, дълъг живот и надеждност. Проектът има силно обществено значение и неговото успешно реализиране ще доведе до модернизирано и технологично обновено улично осветление, благоприятни условия на живот на населението, намалени преки разходи и вредни емисии в обхвата на Община Велико Търново. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.