22.11.2023 14:30

С официална церемония и пресконференция бе отчетено изпълнението на проект “Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и учредително събрание“

Договор № BG16RFOP001-1.009-0006-C04, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020

На 21.11.2023 г., бе проведена официална церемония и пресконференция, с които събития се отчете изпълнението на Договор №BG16RFOP001-1.009-0006-C04 “Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и учредително събрание“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Проектът е с комбинирано финансиране, включващо: Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, друга част се осигуряват като заемни средства от „Регионален фонд за градско развитие” АД  в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ и собствен финансов принос.
Общата стойност на проекта е 3 232 254,13 лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 2 357 935,91 лв.
Европейско финансиране: 2 004 245,52 лв.
Национално финансиране: 353 690,39 лв.
Финансиране с финансов инструмент: 707 969,58 лв.
Собствен принос на бенефициера: 166 348,64 лв.
Изпълнените дейностите по проекта са: Организация и управление на проекта; Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП/; Информация и публичност; Извършване на СМР на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане  и  Учредително събрание“; Упражняване на авторски надзор; Упражняване на строителен надзор; Упражняване на независим финансов одит; Въвеждане в експлоатация.
Постигната е основната цел на проекта за създаване на съвременна визия на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и популяризиране на културно- историческото наследство на България и регион Велико Търново, в подкрепа на неговото конкурентно устойчиво управление.
В резултат от изпълнението на проекта, културното ни наследство е представено в обновено музейно пространство със съвременна визия на изложбените площи, с осъществени дейности за достъпна среда на сградата, с внедрени мерки за енергийна ефективност /ЕЕ/, с изпълнени дейности по  намаляване на въглеродните емисии в атмосферата и съхранение на енергийните ресурси, при осигуряване на необходимата основа за устойчиво развитие на политиката на Община Велико Търново, за постигане на високо регионално ниво на енергийни спестявания, с грижа към хората и качеството на техния живот.
С реализацията на проекта е подобрена културната инфраструктура в Община Велико Търново, като важен елемент от регионалните културни политики, дефинирани в Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново 2020-2030 и плановете за развитие на културен туризъм, при което се създават предпоставки за обособяване на Велико Търново като „културен хъб”.
Очакваните резултати от проекта са подобряване на дейностите по консервиране, реставриране и експониране на историческото ни наследство, като център на местни, национални и международни културни събития,  подобрени условия на труд в музей „Възраждане и Учредително събрание“, което ще допринесе за повишаване качеството на живот и работната среда, предпоставка за увеличаване на посетителите от страната и чужбина.
Проектът има висока обществена значимост и неговата успешна реализация създава условия за безопасно съхраняване на музейните експозиции, изграждане на съвременна среда в сградата на Музеи „Възраждане и Учредително събрание“, с насочено внимание към популяризиране на българското културно-историческо наследство, местните традиции, археологическите и природните ресурси на България и регион Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.