Местни инициативи

Уважаеми дами и господа,
 
Приложено изпращаме Ви покана за кандидатстване по Програма „Инициативи на местните общности 2019 г.” на Община Велико Търново (условия, ред и критерии за кандидатстване, формуляр).
Необходимо е да се спазят условията за кандидатстване с добре обоснована цел и устойчивост на проекта, както и разработена количествено-стойностна сметка с доброволно участие (труд, материали, финансови средства).
Да бъдат представени партньорите със съответната подкрепа и други документи.
Необходимо е преди започване на проекта, след като сте си изяснили целите, да направите справка в дирекция СУТ и при гл.архитект на Общината за посочените от Вас проекти, какви строителни книжа се изискват, какви технически проекти и за кой вид дейност е необходимо строително разрешение, което следва да е издадено от гл.архитект преди започване изпълнението на проекта.
Допуска се в един проект да се включат няколко подобекта от една и съща област за кандидатстване.
Срок за подаване на проектите – 20 февруари 2019 г. до 17,00 ч. в деловодството на Община Велико Търново.
 
Прилагаме Ви:
 
 
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Заместник-кмет на Община Велико Търново
и Председател на Комисията Програма „Инициативи на местните общности”

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.