Обяви и съобщения

Icon Комплекс "Конна база с. Арбанаси" (125,5 KB) Icon Съобщение относно извършена проверка по чл.140а от Наредба № РД-02-20-9 за функциониране на единната система за гражданска регистрация (144,8 KB) Icon Съобщение относно Регламент на ЕС 2016/679 (GDPR) (59,2 KB) Icon Покана за публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2017 г. (65,8 KB) Icon Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2017 г. (3,1 MB) Icon Обществено обсъждане на Проект за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и План за застрояване /ПРЗ/ за УПИ Х, ХI-10, ХII-11, ХIII-11, ХIV-74, кв.570 по подробния устройствен план на гр.Велико Търново (394,4 KB) Icon Заповед № РД 22 - 389 / 28.02.2018 г. относно разполагане на преместваеми обекти (47,0 KB) Icon Проект "Изграждане на кризисен център за лица" (151,5 KB) Icon Разяснителна кампания на Комисията за защита на личните данни „Новата регулация (GDPR)“ (76,3 KB) Icon Покана за обществено обсъждане, относно предложение за поемане на дългосрочен общински дълг през 2018 година (123,4 KB) Icon Списък на свободни помещения в Спортен комплекс "Ивайло" за предоставяне под наем на спортни клубове и организации (158,9 KB) Icon Списък на помещения в Хандбална зала "Сава Величков" за предоставяне под наем на спортни клубове и организации, отговарящи на изискванията на ЗФВС (286,3 KB) Icon Обществен достъп съгласно чл.17, ал.6 от НУРИОВОС на Становище на Агенция "Пътна инфраструктура" (1000,5 KB) Icon Покана за обществено обсъждане проект за Бюджет 2018 г. и поемане на общински дълг през 2018 година (113,0 KB) Icon Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма (1,2 MB) Icon Фиш за проектна идея (23,9 KB) Icon Заповед № РД 22 - 273 / 09.02.2018 г. за създаване на постоянно действаща работна група за оценка на проектни фишове (358,1 KB) Icon Протокол от заседание на Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи (690,4 KB) Icon ПУП - изменение на План за застрояване (1,2 MB) Icon Задание за изработване на ПУП (873,1 KB) Icon Писмо относно: Интегриран план за градско възстановяване и развитие (1,4 MB) Icon План за застрояване (1,7 MB) Icon С официална церемония „Първа копка“ стартират строително-монтажните дейности на обект ДГ "Ален мак" (192,2 KB) Icon Церемония „Първа копка“ се проведе на обект ДГ "Рада войвода" (191,2 KB) Icon Стартират строително-монтажните работи по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ (184,5 KB) Icon Проект "Изграждане на кризисен център за лица" (163,4 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.