Покана относно: обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа,
Община Велико Търново е във финален етап от процеса по разработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г. с помощта на избран външен изпълнител в рамките на  Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Разработване на  стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за Обособена позиция №2 Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново за периода 2021 – 2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие.“.
Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно които и в изпълнение на подхода „отдолу-нагоре“ при взимането на решения, предстои цялостно завършване и обсъждане на плана с гражданите. В тази връзка и на основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), Кметът на Община Велико Търново отправя покана за обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Велико Търново (ПИРО) за периода 2021-2027 г. към всички заинтересовани страни и жителите на територията на общината, в т.ч. органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Велико Търново през новия програмен период.
Събитието ще се проведе присъствено на 15.07.2021 г. от 10:30 часа в Голяма зала на община Велико Търново при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.
Всички документи и информация, свързани с разработването на ПИРО на Община Велико Търново за периода 2021-2027 г. са публикувани на сайта на ПИРО https://veliko-turnovo-next7.eu
Icon План за интегрирано развитие на Община Велико Търново 2021-2027 г. (9,1 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.