Обща информация

 

От 10.09.2015 г. функционира приютът за безстопанствени животни, собственост на Община В. Търново с капацитет до 80 кучета. За нуждите на приюта са проектирани и изградени три типа навеси:

Тип „А” – за малки групи и единични животни

Тип „В” – за големи групи животни

Тип „С” – за големи групи за временно настаняване.

Предстои изграждането на нови навеси.

 

Приютът се намира в землището на с. Шемшево, на около четири км от селото в посока Буковец. Отворен е за работа с граждани всеки работен ден от 9 до 15 ч и в съботните дни от 9 до 12 ч.

Приоритет в работата му за момента е събирането на безстопанствени животни от парковете и детските площадки, здравни и учебни заведения, на болни и с агресивно поведение, както и майки с кученца.

Във връзка с програма за овладяване популацията на безстопанствените животни и в съответствие с чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), фирмата имаща договор с Община В. Търново и за в бъдеще ще продължи да залавя, кастрира и обезпаразитява, и връща по място на залавяне безстопанствени животни.

Желаещите да полагат доброволен труд в приюта са добре дошли в рамките на работното време да се запознаят и да участват в работата. За целта се попълва Декларация Д № 1. Ако доброволците нямат навършени 18 години се попълва  Декларация Д № 2.

Осиновяването на куче е безплатно. Гражданите, желаещи да изберат куче могат да заповядат в рамките на работното време като фактическото осиновяване се извършва през делничните дни. Животните в приюта са кастрирани, което ги освобождава от такси, съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗЗЖ. Биват регистрирани съгласно чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и с поставен микрочип. Желаещите да осиновят куче, попълват Декларация за ОСИНОВЯВАНЕ, съгласно изискванията на чл. 124 от Наредба 41 от 10.12.2008 г.

Чл. 124. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г. - (*) отм. с Решение № 13774 на ВАС на РБ, бр. 43 от 2013 г., изм., бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.)  При осиновяване на животно от приют осиновителите:

1. подписват декларация за осиновяване по образец, посочен в приложение № 3, с която се задължават да се грижат добре за осиновеното животно;

2. регистрират го в общината по местоживеене;

3. попълват декларация, че ще осигуряват на животното необходимата площ за отглеждане съгласно чл. 34 ЗЗЖ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.)  В случай на промяна на адреса собственикът на животното трябва да уведоми писмено управителя на приюта.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г. - (*) отм. с Решение № 13774 на ВАС на РБ, бр. 43 от 2013 г., изм., бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.)  Служители на приюта могат да придружават компетентните органи при проверки за спазване на обстоятелствата в декларацията по ал. 1, т. 1.

Собствениците на изгубени и приети в приюта кучета, съгласно изискванията на  Наредба 41 от 10.12.2008 г., могат да получат обратно своето животно след подаване на заявление до управителя и удостоверяване собствеността на кучето чрез предоставяне на ветеринарномедицински паспорт.

Чл. 122. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2012 г., в сила от 17.04.2012 г. - (*) отм. с Решение № 13774 на ВАС на РБ, бр. 43 от 2013 г., изм., бр. 81 от 2013 г., в сила от 17.09.2013 г.) (1) Собствениците на изгубени животни подават заявления до управителя на приюта или упълномощено от него лице, за да получат обратно своето животно по възможност в рамките на работния ден или най-късно 24 часа от подаване на заявлението.

(2) Лицата по ал. 1 имат право на достъп в приюта в рамките на работния ден на приюта, включително извън регламентираното време за свободен достъп.

(3) Управителят на приюта или упълномощен от него служител изисква ветеринарномедицински паспорт на кучето, удостоверяващ собствеността на животното.

(4) Собственикът на животното трябва да заплати разходите по настаняването на животното според актуалния ценоразпис на приюта.

(5) Управителят на приюта уведомява контролните органи за извършеното нарушение на чл. 35, ал. 1 ЗЗЖ и налагане на съответните санкции.

(6) При получаване на животното си собственикът подписва декларация, че е истинският собственик на животното и че е получил животното си.

(7) Преди да напуснат приюта, котките и кучетата трябва да бъдат идентифицирани съгласно чл. 174, ал. 3 ЗВД, ако нямат идентификация.

(8) Данните от идентификацията по ал. 7 се въвеждат в информационната система на БАБХ съгласно чл. 39, ал. 2, т. 14, буква "в" ЗВД.

 

Icon Декларация за осиновяване на домашен любимец (35,0 KB) Icon Декларация Д № 1 (29,5 KB) Icon Декларация Д № 2 (29,5 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.