Води

Най- голямата водна артерия в Общината е река Янтра с притоци река Росица, река Белица, река Дряновска, река Негованка и други. Водосборният басейн на реката е 86 кв.км.

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. За оценка на екологичното състояние се разглеждат следните групи елементи: биологични, хидроморфологични и физико-химични елементи. За водните тела, класифицирани като силно модифицирани и изкуствени се определя т.нар. екологичен потенциал (добър и по-висок, умерен, лош, много лош).

На територията на РИОСВ биологичният мониторинг се осъществява от Регионална лаборатория - Велико Търново към ИАОС. Мониторинговите пунктове са определени след оценка на риска, натоварването, натиска и въздействието от антропогенна дейност върху водните тела. Изборът на показатели за анализ е извършен въз основа на определяне на вида и количеството на значителния натиск, който се изразява в концентрацията на наблюдаваните замърсители като емитери, които заустват в реките. На територията на РИОСВ гр. В. Търново и по-точно в поречието на р. Янтра има 7 пункта определени като места неповлияни от антропогенен натиск, т.н. референтни места. По поречието на р. Янтра има разположени 25 пункта. В лошо състояние са оценени пунктовете на р. Росица – след гр. Севлиево и р. Янтра – след гр. Габрово. С умерен статус - р. Янтра – Новград; р. Студена, преди вливане в Янтра; р. Голяма река - ХМС – Стражица; р. Голяма река - преди вливане в яз. Ястребино; р. Янтра - след В. Търново; р. Янтра - след вливане на р. Белица; р. Белица преди - вливане в р. Янтра; р. Бохот - преди вливане Росица, с. Хотница; р. Дряновска - преди вливане в р. Белица; р. Мъгъра - преди вливане в яз. Стамболийски и р. Крапец - преди яз. Крапец, след с. Малиново. За 7 бр. от пунктовете е установено добро състояние - р. Янтра при с. Каранци, р. Чопарата преди вливане в Росица при гр. Севлиево, р. Крапец преди яз. „Стамболийски”, Стара река след с. Кесарево, и р. Росица след с. Поликрайще, р. Паничарка – гр. Габрово и р. Веселина след яз. „Йовковци”. 14 от пунктовете са в умерен статус. Само един пункт е в лошо състояние – р. Янтра, след Габрово - мост за Севлиево - участъка след ГПCОВ. Няма пунктове в много лошо състояние, т.е. не се наблюдават екологично поразени участъци.

Основен питеен източник е ХВ “Йовковци”, снабдяващ с питейна вода 25 населени места. На територията на Общината има 18 микро-язовира, карстови изворни пещери и термални води. Най-значителният извор на минерална вода е в с. Вонеща вода – с дебит 9–10 л/сек. и температура 13ºС. На голяма дълбочина край речните тераси има голямо количество подпочвени води, които не са достатъчно добре проучени и използвани. Има няколко различни по дебит карстови извори - Каябунар, Голямо лако, Малко лако и др.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.