Къде да изхвърля?

Смесени битови отпадъци  Разположение на контейнери за битови отпадъциСмесените битови отпадъци се извозват на Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/ в с. Шереметя, където се сепарират.
За физически лица, желаещи да изхвърлят битови отпадъци в по-големи количества: до 3 куб.м. е безплатно със служебна бележка.
Транспортирането е за сметка на притежателя на отпадъците.

Строителни отпадъци  Предават се на площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и повторна употреба и/или обезвреждане на строителни отпадъци в землище на с. Шереметя (по пътя преди Регионална система за управление на отпадъците). Транспортирането е за сметка на притежателя на отпадъците.
Строителни отпадъци до 1 тон от физически лица се приемат на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.


Едрогабаритни отпадъци от домакинствата изхвърлят се в контейнерите за едрогабаритни отпадъци на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.


Текстилни отпадъци от домакинствата  изхвърлят се в контейнерите за текстилни отпадъци.
В Община Велико Търново са разположени 10 броя контейнери в гр. Велико Търново, гр. Килифарево и гр. Дебелец.


Биоразградими отпадъци  отпадъци от паркове и градини се предават в Регионална система за управление на отпадъците /РСУО/, където подлежат на компостиране.
За физически лица, желаещи да изхвърлят зелени отпадъци, е необходима служебна бележка, а транспортирането е за сметка на притежателя на отпадъците.
Фирмите, генериращи хранителни отпадъци от производствената си дейност, следва да имат сключен договор с фирма за тяхното събиране.


Отпадъци от опаковки  изхвърлят се в цветните контейнери, които се обслужват от Еко Партнърс България АД.
Търговските обекти, образуващи такива отпадъци от дейността си, следва да имат сключени договори с фирми за тяхното събиране.
Отпадъци от опаковки се приемат на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.
Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки е въведена в 13 населени места на Община Велико Търново.


Дървесни отпадъци изхвърлят се в контейнерите за дървесни отпадъци пред фирма „Кроношпан“, гр. Велико Търново, както и на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.


ИУЕЕО и НУБА могат да се предават на площадка за разделно събиране на отпадъци на ул. „Дълга лъка“ 9 Б, гр. Велико Търново.


Опасни отпадъци, ИУЕЕО, НУБА, ИУГ  три пъти в годината се провеждат кампании за събиране на такива отпадъци в мобилни събирателни пунктове в гр. Велико Търново. Местата за провеждане се определят в началото на всяка година.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.