„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка;
Обособена позиция №2 - Услуга по застраховане на имущество по договор за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР);
Обособена позиция №3 – Услуга по застраховане на телеметрична система за отчитане на нивото на река Янтра и река Белица;
Обособена позиция №4 – Услуга по застраховане на 12 лица доброволци от Доброволно формирование „Велико Търново със застраховка „Трудова злополука”;
Обособена позиция №5 – Услуга по застраховане със застраховка „Обща гражданска отговорност” ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново”
Участниците могат да подадат оферта само за обособена позиция №1.
Услугите по обособени позиции №№2, 3, 4 и 5 са възложени/ще се възложат по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Стойностите на позиции №№2, 3, 4 и 5 в размер на 3 191,68 лева не надхвърлят 156 464 лв. и общата им стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, позиции №№3, 4 и 5 Възложителят е възложил, а обособена позиция №2 ще се възложи на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. Във връзка с това, участниците не следва да подават оферти по тези обособени позиции.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор със ЗАД "Армеец" АД за обособена позиция №1
публикуван на: 11.03.2021 16:28:11
1,6 MB
Допълнително споразумение №2 от 07.06.2019 г. със ЗАД "Армеец" АД за обособена позиция №1
публикуван на: 11.06.2019 09:36:46
1,8 MB
Допълнително споразумение от 13.05.2019 г. със ЗАД "Армеец" АД за обособена позиция №1
публикуван на: 15.05.2019 09:32:03
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 28.02.2019 10:57:55
720,2 KB
Договор със ЗАД "Армеец" АД, гр. София за обособена позиция №1
публикуван на: 28.02.2019 10:57:55
2,3 MB
Решение №РД 24-10 от 18.01.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 18.01.2019 17:02:41
1,7 MB
Доклад от 15.01.2019 г.
публикуван на: 18.01.2019 17:02:41
2,9 MB
Протокол №5 от 15.01.2019 г. от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица
публикуван на: 18.01.2019 17:02:41
1,3 MB
Протокол №4 от 06.12.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2019 17:02:41
660,0 KB
Протокол №3 от 30.11.2018 г. от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица
публикуван на: 18.01.2019 17:02:41
1,9 MB
Протокол №1 от 09.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.01.2019 17:02:41
619,4 KB
Съобщение с изх. №91-00-437/03.12.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 03.12.2018 15:49:27
506,2 KB
Протокол №2 от 15.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.11.2018 15:40:48
777,8 KB
Разяснение №91-00-389 от 29.10.2018 г.
публикуван на: 29.10.2018 16:45:34
1001,6 KB
Разяснение №91-00-372 от 12.10.2018 г.
публикуван на: 12.10.2018 13:45:45
909,9 KB
Решение №РД 24-101/02.10.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 05.10.2018 10:47:04
1,3 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 05.10.2018 10:47:04
1,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 05.10.2018 10:47:04
337,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.11.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.