Декларации по чл.12

Служител Длъжност/отдел Декларация
Айля Сюлейманова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Албена Попова Главен специалист / Ресен
Албена Симеонова-Костадинова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Албена  Ангелова Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Албена  Беренска Кмет / Беляковец
Александра Пенчева Специалист / Отдел "Устройство на територията"
Александър Колев Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Александър Петров Електромонтьор
Ана Тодорова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Ангел Ангелов Оператор
Ангел Вукадинов Оператор
Ангела Христова Младши експерт / Деловодство
Андрей Явашев Кметски наместник / Момин сбор
Андрей Тотев Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Андриана Попова Старши специалист / Никюп
Анелия Радева Главен специалист / Шемшево
Ани Янкова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Анита Тананеева Старши специалист / Самоводене
Антоанета  Тодорова Кмет / Водолей
Антон Койнаков Технически сътрудник
Антон  Кръстев Кмет / Леденик
Антони Цонев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Антония Папазова Главен счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
арх. Донка Колева-Радева Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Атанас Грозданов Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Биляна Чолакова Младши експерт / Отдел "Човешки ресурси"
Благовеста Факирова Главен специалист / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Бонка Тодорова Главен специалист / Килифарево
Борислав Стоянов Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Борислав Янков Оператор
Валентина Кърджилова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Валентина Димитрова Старши специалист / Русаля
Валентина Георгиева Главен специалист / Дебелец
Ваня Косинчева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Ваня Йоргова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Ваня Шишкова Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Ваня  Андреева Старши експерт / Арбанаси
Вежен Пенев Директор на дирекция / Дирекция "Местни данъци и такси"
Велина Монова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Венета Радева Касиер / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
Венета Ангелова Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Вера Станкова Главен вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Веселин Стойков Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Веселина  Стойчева Кметски наместник / Големаните
Веселка Досева Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Веска  Михайлова Главен специалист / Балван
Виолета Христова Младши експерт / Звено "Финансов контрол"
Владимир Бошнаков Диригент на Духов оркестър при Община Велико Търново
Владимир Шумелов Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Владимир  Стоянов Кметски наместник / Емен
Вълкана Тарапанова-Русева Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Вяра Димитрова Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Галина Георгиева Старши експерт / Килифарево
Галя Цанкова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Галя Филева Телефонист
Ганчо Карабаджаков Заместник-кмет / Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
Георги Минков Кинолог
Георги Чукуров Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Георги Камарашев Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
Георги Тананеев Оператор
Георги Спасов Оператор
Георги Йорданов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Георги  Давидов, д-р Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Гергана Цвяткова Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността"
Гинка Бойчева Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Гица Лазарова Кмет / Пчелище
Глория Христова Директор
Грета Иванова Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Грета Маринова Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Грета Василева Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Грета Генчева Младши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Григор Григоров Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Даниел Дончев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Даниел Панов Кмет / Кмет на Община Велико Търново
Даниел Тонков Младши експерт / Звено "Финансов контрол"
Даниела Дойнова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Даниела Пелова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Даниела Кънчева Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Даниела Владимирова Главен юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Даниела Копаранова-Дукова Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Даниела Гецова Старши специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Даниела  Конакчиева Главен специалист / Церова Кория
Даниела  Данчева Главен счетоводител / Дирекция "Бюджет и финанси"
Деница Илиева Младши експерт/ Отдел "Устройство на територията"
Десислав  Йорданов Кмет / Хотница
Десислава Йонкова Директор на Дирекция / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Десислава Кръстева Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Десислава Филчева Старши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Диана Трухчева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Диана Петрова Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Диана Гавраилова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Диана Цветкова-Христова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Диана Калчева Главен експерт / Звено "Финансов контрол"
Диана Козовска Началник на отдел / Отдел "Човешки ресурси"
Димитър Павлов Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Димитър  Събев Кмет / Килифарево
Добрин Георгиев Кмет / Къпиново
Донелия Деливерска-Епитропова Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Дочка Михова Главен специалист / Плаково
д-р Диляна Вачкова-Петрова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Евгени Генов Оператор
Елена  Антонова Главен специалист / Водолей
Елеонора Бъчварова-Николова Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Емил Христов Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Живка Неделчева-Попова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Жоро Ковачев Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Зорница Кънчева-Миладинова Началник на отдел / Отдел "Околна среда"
Зорница Николова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Иван Църов Директор
Иван Ангелов Директор
Иван Кръстев Главен специалист / Звено "Връзки с обществеността и
Иван Паунов Ръководител ВО / Звено "Вътрешен одит"
Иван Илиев Главен специалист / Отдел "Териториално развитие"
Иван Иванов Кмет / Миндя
Иван Улайбев Главен специалист / Отдел "Териториално развитие"
Иван Иванов Технически сътрудник
Иван Иванов Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
Иван Чолаков Кмет / Малки чифлик
Иван Трифонов Опeратор парни съоръжения
Ивелина Иванова Главен специалист / Малки чифлик
Ивелина Йорданова Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Ивелина Ковачева Организатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Ивелина Димкова Младши експерт / Хотница
Иво Лазаров Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Илиана Христова-Пушкарова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Илия Илиев Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността"
Илия Илиев Оператор
Илия  Илиев Кметски наместник / Въглевци
Илиян Недев Управител
Илияна Владимирова Специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Валентина Миткова Началник на отдел / Отдел "Териториално развитие"
инж. Веселин Нинчев Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол"
инж. Веселин Станчев Главен експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
инж. Галина Маринова Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Галя Кръстева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
инж. Динко Кечев Директор на дирекция / Дирекция "Строителство и устройство на територията"
инж. Ивайло Дачев Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура"
инж. Иван Петров Главен специалист / Отдел "Околна среда"
инж. Милен Генчев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
инж. Момчил Терзийски Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
инж. Стефан Караиванов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
инж. Тихомир Манов Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
инж. Цанко Бояджиев Началник на отдел / Отдел "Техническа инфраструктура"
Инна Велчева Специалист / Отдел "Устройство на територията"
Инна Никова Главен специалист / Дебелец
Йоана Стефанова Старши експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Йоана Илиева Старши юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Йоанна Данчева Експерт "Информационно обслужване и услуги"
Йордан Камбуров Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Йордан Кушев Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Йордан Дурчев Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Йорданка Пашова Главен специалист / Ресен
Йорданка Баева-Стоянова Главен специалист / Къпиново
Йорданка Атанасова Кмет / Никюп
Йорданка Колева Кмет / Ресен
Йорданка Антонова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Калин Хинчев Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Катя Динушева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Кирил Ангелски Кмет / Шемшево
Кирилка Боянова Технически сътрудник
Клавдия Ненова Младши експерт / Килифарево
Кольо Минков Кметски наместник / Ветринци
Костадин Узунов Оператор
Красен Стойков Кинолог
Красимир Минчев Кметски наместник / Буковец
Красимир Стоянов Оператор
Красимира Узунова Икономист финанси / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“
Красимира Денева Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира Христова Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Красимира  Мицканова Старши експерт / Самоводене
Кристина Йорданова Ветеринар
Кристина Димитрова Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Кристиян Велев Главен специалист / Килифарево
Лора Бъчварова Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Любен Димитров Кинолог
Любомира Никова Старши експерт / Ресен
Магдалена Захариева Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Малина Попова Кмет / Присово
Маргарита Пейкова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мариана Варнева Старши юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Мариана Апостолова Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит"
Мариана  Иванова Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Мариела Цонева Директор на дирекция / Дирекция "Проекти и програми"
Мариета Русева Старши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Мариета Недева Главен специалист / Ново село
Марин Георгиев Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Маринела Джартова Началник на отдел / Отдел "Управление на собствеността"
Мария Джанфезова Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Мария Яламова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мария Василева Главен специалист / Дичин
Мария Маринова Организатор Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Мария Ноева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мариян Маринов Директор на дирекция / Дирекция "Бюджет и финанси"
Марияна Йовчева Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мартин Митев Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Мая Иванова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мая Шипкалиева Главен специалист / Деловодство
Мая Георгиева Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Мая Кутева Младши експерт / Деловодство
Миглена Стефанова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Милена Курдова Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Милена Филипова Старши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Милена Стефанова Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Милена Петрова Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Миленка Колева Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Милица Тишева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Мина Илиева Секретар на Община Велико Търново
Минка Крушкова Главен специалист / Килифарево
Минка Рускова-Стефанова Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Мирослава Цонева Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Мустан Юсменов Кметски наместник / Велчево
Надка Лазарова Главен специалист / Присово
Надка Стефанова Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация"
Надя Петрова Директор на дирекция / Дирекция "Обществени поръчки"
Надя Пушкарова-Нейкова Главен специалист / Беляковец
Наталия Манчева Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Наталия Балканджиева Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Наталия Филева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Наталия Дамянова Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Наталия Георгиева Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността"
Недьо  Георгиев Кмет / Балван
Нели Любенова Главен експерт/ отдел "Околна среда"
Нели Балъкова-Ганчева Младши експерт/ Отдел "Устройство на територията"
Нелина Църова Директор на дирекция / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Николай Сираков Директор
Николай Теодосиев Кмет / Дичин
Николай Зарков Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Николай Миладинов Главен експерт / Отдел "Устройство на територията"
Николай Милаковски Кмет / Самоводене
Николай Малаков Главен архитект на Община Велико Търново / Главен архитект
Николина Ангелова Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки"
Николина Военкина-Бояджиева Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Олга Петърчева Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Павел Христов Началник на отдел / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Павлина Желязкова Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Паша Илиева Директор
Пенка Игнатова Директор на дирекция / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Петко Павлов Управител
Петьо Коев Кметски наместник / Райковци
Петя Ангелова Главен специалист / Миндя
Петя Кънчева Кмет / Плаково
Петя Добрева Главен специалист / Леденик
Пламен Петев Кмет / Шереметя
Пламен Петков Младши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Пламена Марчева Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Пламена Иванова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Полина Куманова Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Радослава  Иванова Главен специалист / Ресен
Ренета Митева Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Розалина Стефанова Главен юрисконсулт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Розалия Стефанова Директор на дирекция / Дирекция "Административно обслужване"
Росен Атанасов Кинолог
Росица Димитрова Директор на дирекция / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Росица Иванова Главен специалист / Килифарево
Росица Лекова Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността"
Росица  Цонева Главен специалист / Вонеща вода
Ростислав Грънчаров Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Рудина Гърдева Младши експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
Румен Петров Директор
Румяна Янчева Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Румяна Стойкова Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси"
Русанка Александрова Главен юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Сашко Начев Кмет / Русаля
Светла Стефанова Управител / Областен информационен център
Светозара Инджиева - Стефанова Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси"
Светослав Стефанов Eксперт "Комуникация, информация и логистика"
Севдалина Вълковска Управител
Силвия Шипкалиева-Илиева Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Силвия Кинова Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Славка  Захариева Главен специалист / Дебелец
Снежана Пенчева Началник на отдел / Отдел "Гражданска регистрация"
Снежана Данева-Иванова Заместник-кмет / Заместник-кмет "Финанси"
Снежана Василева Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Снежана  Първанова Кмет / Дебелец
Станимир Борисов Уредник / Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
Станимир Борисов Уредник
Стелиана Великова Служител ЧР и Вероизповедания / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Стефан Лесов Кинолог
Стефан Йовчев Главен специалист / Дебелец
Стефан Цуцов Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Стефан Стефанов Кметски наместник / Войнежа
Стефан Стефанов Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Стефка Стефанова Главен специалист / Пчелище
Стефка Иванова Главен специалист / Дебелец
Стойна Младенова Главен специалист / Отдел "Околна среда"
Таня Маринова-Врежакова Юрисконсулт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Таня Джорджева Директор
Татяна Недялкова Главен специалист / Шереметя
Татяна Рачева Управител
Теменужка Герева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Теодора Станчева Началник на отдел / Отдел "Устройство на територията"
Теодора Филева Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Теодора  Станчева Старши експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Тошо Кръстев Кмет / Арбанаси
Хатидже Юсменова Юрисконсулт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Хрисимира Витанова Старши юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Христина Христова-Гърдева Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Христина Станчева Секретар на МКБПП / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христина Йоргова-Николова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Христо Медникаров Кметски наместник / Габровци
Христо Георгиев Кметски наместник / Ялово
Христо Христов Кмет / Ново село
Христо Павлов Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол"
Христо Цветков Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Христо  Кунчев Кмет / Церова Кория
Цанко Стефанов Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността"
Цветана Петрова Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация"
Цветелина Цветанова Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси"
Цветозара Иванова Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Цветомила  Кьосева Главен специалист / Отдел "Устройство на територията"
Цветомира Цанева Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол"
Цецка Байчева Главен експерт / Отдел "Териториално развитие"
Юлия Ангелова Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Юлия Костадинова Кметски наместник / Пушево
Юлия Ликоманова-Мутафчиева Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми"
Явор Иванов Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки"
Янко  Първанов Кмет / Вонеща вода

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.