Телефонен указател


  Длъжност/отдел Служител Телефон
Кмет на Община Велико Търново
Кмет / Кмет на Община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов 062/619304
Заместник-кмет "Финанси"
Заместник-кмет / Заместник-кмет "Финанси" Снежана Данева-Иванова 062/619300
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
Заместник-кмет / Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" Нейко Генчев 062/619300
Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията" проф. Георги Камарашев 062/619418
Секретар
Секретар на Община Велико Търново Розалия Стефанова 062/619505
Главен архитект
Главен архитект на Община Велико Търново / Главен архитект арх. Николай Малаков 062/619519
Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
Главен експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" инж. Веселин Станчев 062/619416
Младши експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" Рудина Гърдева 062/619416
Звено "Културно наследство"
Звено "Вътрешен одит"
Ръководител ВО / Звено "Вътрешен одит" Иван Паунов 062/619246
Главен вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит" Вера Станкова 062/619214
Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит" Диана Калчева 062/619557
Звено "Финансов контрол"
Главен експерт / Звено "Финансов контрол" Цветомира Цанева 062/619557
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Маргарита Матева 062/619230
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Мариела Костадинова 062/619230
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Глория Иванова 062/619230
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Даниел Тонков 062/619230
Звено "Връзки с обществеността и протокол"
Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол" инж. Веселин Нинчев 062/619287
Главен специалист / Звено "Връзки с обществеността и Иван Кръстев 062/619307
Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол" Христо Павлов 062/619307
Обща администрация
Дирекция "Административно обслужване"
Отдел "Гражданска регистрация"
Началник на отдел / Отдел "Гражданска регистрация" Снежана Пенчева 062/619421
Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Венета Ангелова 062/619 401
Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Цветана Петрова 062/619150
Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Румяна Янчева 062/619452
Главен експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Пламен Петков 062/619452
Младши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Катя Дончева 062/619150
Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация" Надка Стефанова 062/619402
Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация" Детелина Александрова 062/619150
Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Началник на отдел / Отдел "Информационно-техническо обслужване" д-р Павел Христов 062/619249
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" инж. Тихомир Манов 062/619417
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Иво Лазаров 062/619108
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Гинка Бойчева 062/619110
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Марин Георгиев 062/619107
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Стефан Стефанов 062/619104
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Андрей Тотев 062/619104
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Елеонора Бъчварова-Николова 062/625814
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Даниела Тодорова 062/619401
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Славка Пройчева-Стефанова 062/619150
Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Григор Григоров 062/619308
Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Грета Василева 062/619105
Деловодство
Главен експерт / Деловодство Мая Шипкалиева 062/619226
Младши експерт / Деловодство Мариела Митрева 062/619226
Главен специалист / Деловодство Христина Маринова 062/619226
Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Главен експерт / "Административно обслужване на ВТОБС" Милена Филипова 062/619240
Главен юрисконсулт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС" Валентина Стайкова-Недева 062/619240
Старши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС" Десислава Филчева 062/619240
Дирекция "Бюджет и финанси"
Директор на дирекция / Дирекция "Бюджет и финанси" Мариян Маринов 062/619405
Главен счетоводител / Дирекция "Бюджет и финанси" Даниела Данчева 062/619404
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Живка Неделчева-Попова 062/619413
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Диана Гавраилова 062/619406
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Ренета Митева 062/619406
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Светозара Инджиева - Стефанова 062/619458
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Велина Монова 062/619458
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Красимира Денева 062/619407
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Ваня Косинчева 062/619407
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Донелия Деливерска-Епитропова 062/619430
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Стела Цанкова 062/619458
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Наталия Петкова 062/619458
Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Красимира Маринова 062/619406
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Наталия Дамянова 062/619430
Дирекция "Обществени поръчки"
Директор на дирекция / Дирекция "Обществени поръчки" Надя Петрова 062/619228
Главен юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Русанка Александрова 062/619231
Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Милена Курдова 062/619229
Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Даниела Дойнова 062/619229
Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Николина Ангелова 062/619231
Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Грета Маринова 062/619231
Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Мая Кутева 062/619251
Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Явор Иванов 062/619231
Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Наталия Манчева 062/619231
Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Мая Георгиева 062/619229
Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Кристина Димитрова 062/619251
Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Михаела Чаушева 062/619251
Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Директор на Дирекция / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Десислава Йонкова 062/619517
Главен юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Даниела Владимирова 062/619250
Старши юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Мариана Варнева 062/619250
Младши експерт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Стефка Табакова
Отдел "Управление на собствеността"
Началник на отдел / Отдел "Управление на собствеността" Маринела Желева 062/619410
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Галя Цанкова 062/619412
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Снежана Димитрова 062/619409
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Николина Военкина-Бояджиева 062/619429
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Ивелина Йорданова 062/619412
Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността" Гергана Цвяткова 062/619409
Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Павлина Желязкова 062/619409
Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Ваня Шишкова 062/619109
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Цанко Стефанов 062/619109
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Свилена Стойчева Стойчева 062/619420
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Божидара Атанасова Нейкова 062/619420
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Наталия Георгиева 062/619409
Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността" Илия Илиев
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Димчо Йовков 062/619508
Юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността" Аглая Костова 062/619409
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Кирил Кирилов 062/619409
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Димка Стефанова 062/619420
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Теодора Чамуркова 062/619429
Отдел "Човешки ресурси"
Началник на отдел / Отдел "Човешки ресурси" инж. Диана Козовска 062/619415
Старши експерт / Отдел "Човешки ресурси" Биляна Чолакова 062/619415
Специализирана администрация
Дирекция "Проекти и програми"
Директор на дирекция / Дирекция "Проекти и програми" Мариела Цонева 062/619301
Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми" Христина Христова-Гърдева 062/619304
Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми" Ростислав Грънчаров 062 / 619 304
Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми" Юлия Ликоманова-Мутафчиева 062/619357
Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми" Йорданка Антонова 062/619357
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Илиана Христова-Пушкарова 062/619357
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Мариана Иванова 062/619357
Младши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Василка Велкова 062/619304
Дирекция "Местни данъци и такси"
Директор на дирекция / Дирекция "Местни данъци и такси" Вежен Пенев 062/606110 062/606117 телефонна централа
Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси" Олга Петърчева 062/606117
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Цветелина Цветанова
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Йордан Кушев
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Марияна Йовчева
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Христина Йоргова-Николова
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Мая Иванова
Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси" Йоана Илиева 062/601424
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Милена Петрова
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Венцеслав Сапунджиев
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Зорница Николова
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Силвия Шипкалиева-Илиева
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Мария Георгиева
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Миглена Стефанова
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Милица Тишева
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Магдалена Захариева
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Ваня Йоргова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Румяна Стойкова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Пелова
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Веселка Досева
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Диана Цветкова-Христова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Димитър Павлов
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Иванела Иванова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Марина Йорданова
Дирекция "Строителство и устройство на територията"
Директор на дирекция / Дирекция "Строителство и устройство на територията" инж. Динко Кечев 062/619506
Отдел "Териториално развитие"
Началник на отдел / Отдел "Териториално развитие" инж. Валентина Миткова 062/619511
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" Цветозара Иванова 062/619510
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" Теменужка Герева 062/619507
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" Цецка Байчева 062/619507
Главен специалист / Отдел "Териториално развитие" Иван Илиев 062/619507
Отдел "Околна среда"
Началник на отдел / Отдел "Околна среда" Зорница Кънчева-Миладинова 062/619503
Главен експерт/ отдел "Околна среда" Мирослава Цонева 062/619552
Главен експерт/ отдел "Околна среда" Нели Любенова 062/619502
Главен специалист / Отдел "Околна среда" инж. Иван Петров 062/624019
Главен специалист / Отдел "Околна среда" Стойна Младенова 062/619552
Главен специалист / Отдел "Околна среда" Веселин Стойков 062/619552
Главен експерт/ отдел "Околна среда" Вълкана Тарапанова-Русева 062/619502
Младши експерт/ отдел "Околна среда" Златко Златков 062/619502
Отдел "Техническа инфраструктура"
Началник на отдел / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Цанко Бояджиев 062/619512
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Ивайло Дачев 062/619513
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Галина Маринова 062/619205
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Иван Иванов 062/619515
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Николай Петков 062/619515
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Даниел Дончев 062/619514
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" Валентин Димитров 062/619514
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" Михаел Ангелов 062/619514
Отдел "Устройство на територията"
Началник на отдел / Отдел "Устройство на територията" Теодора Станчева 062/619518
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" инж. Ани Янкова 062/619414
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" арх. Лора Бъчварова 062/619510
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" арх. Николай Миладинов 062/619510
Старши експерт/ отдел "Устройство на територията" инж. Деница Илиева 062/619233
Старши експерт/ отдел "Устройство на територията" Нели Балъкова-Ганчева 062/619516
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Силвия Кинова 062/619504
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Диана Трухчева 062/619516
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Пламена Иванова 062/619233
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" инж. Галя Кръстева 062/619520
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Катя Динушева 062/619520
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Атанас Грозданов 062/619233
Старши специалист / Отдел "Устройство на територията" Илияна Владимирова 062/619233
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Инна Велчева 062/619516
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Ивелина Гайдарова 062/619520
Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Директор на дирекция / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Пенка Игнатова 062/619211
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Юлия Ангелова 062/619215
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Теодора Филева 062/619210
Юрисконсулт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Хатидже Юсменова 062/619210
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Георги Давидов, д-р 062/619238
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Христо Цветков 062/619210
Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Наталина Пиронска 062/619238
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Йордан Дурчев 062/619238
Секретар на МКБПП / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Христина Станчева 062/619212
Младши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Соня Пенева
Старши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Мариета Русева 062/619221
Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Директор на дирекция / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Нелина Църова 062/619555
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" арх. Донка Колева-Радева 062/632029
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Грета Иванова 062/619218
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Антони Цонев 062/623562
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" инж. Милен Генчев 062/600035
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Калин Хинчев 062/637787
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Георги Чукуров 062/619411
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Албена Ангелова 062/619300
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Николай Зарков 062/623 562
Юрисконсулт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Таня Маринова-Врежакова 062/619411
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Теодора Станчева 062/619411
Икономист финанси / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ Красимира Узунова 062/619248
Главен счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Антония Папазова 062/619218
Служител ЧР и Вероизповедания / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Стелиана Великова 062/619234 062/629025
Диригент на Духов оркестър при Община Велико Търново Владимир Бошнаков 0884 20 12 24
Уредник / Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Станимир Борисов 062/621 525
Касиер / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ Венета Радева 062/619219
Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Владимир Шумелов 062/637787
Организатор Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Мила Милчева 062/621525
Счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Даниела Братованова 062/619219
Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Владислава Андреева 062/630485
Организатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Христина Лазарова 062/619248
Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Директор на дирекция / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Росица Димитрова 062/619213
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" д-р Диляна Вачкова-Петрова 062/619209
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Жоро Ковачев 062/619209
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Айля Сюлейманова 062/619208
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Наталия Филева 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Пламена Марчева 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Милена Стефанова 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Борислав Стоянов 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Йоана Стефанова 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Радостина Илиева 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Кристина Георгиева 062/619220
Kметове на населени места
Кметства
Арбанаси
Кмет / Арбанаси Ваня Андреева 062/630354
Балван
Кмет / Балван Недьо Георгиев 06113/2622
Главен специалист / Балван Веска Михайлова 0879109314
Беляковец
Кмет / Беляковец Албена Беренска 0879109315
Главен специалист / Беляковец Надя Пушкарова-Нейкова 06122/2215
Водолей
Кмет / Водолей Милен Мирчев 061104/335
Главен специалист / Водолей Елена Антонова
Вонеща вода
Кмет / Вонеща вода Янко Първанов 06118/2262
Главен специалист / Вонеща вода Росица Цонева 0879109304
Леденик
Кмет / Леденик Антон Кръстев 06124/2016
Главен специалист / Леденик Силвия Тодорова 0879109319
Ново село
Кмет / Ново село Христо Христов 061106/238
Главен специалист / Ново село Мариета Недева 0879109318
Присово
Кмет / Присово Малина Попова 061105/479
Старши специалист / Присово Надка Лазарова 061105/479
Пчелище
Кмет / Пчелище Гица Лазарова 061102/222
Главен специалист / Пчелище Стефка Стефанова 0879109299
Церова Кория
Кмет / Церова Кория Христо Кунчев 06126/2420
Главен специалист / Церова Кория Миглена Върбанова 0879109300
Шемшево
Кмет / Шемшево Кирил Ангелски 06124/2560
Главен специалист / Шемшево Анелия Радева 0879109294
Къпиново
Кмет / Къпиново Добрин Георгиев 06111/2268
Главен специалист / Къпиново Йорданка Баева-Стоянова 0879109301
Малки чифлик
Кмет / Малки чифлик Иван Чолаков 062/630494
Младши експерт Наталия Друмева
Миндя
Кмет / Миндя Десислава Иванова 06111/2255
Главен специалист / Миндя Виолета Христова 06111/2284
Никюп
Кмет / Никюп Йорданка Атанасова 06121/2525
Старши специалист / Никюп Андриана Попова 0879109317
Плаково
Кмет / Плаково Петя Тотева 061108/220
Главен специалист / Плаково Полина Димова 0879109303
Русаля
Кмет / Русаля Сашко Начев 061103/218
Старши специалист / Русаля Валентина Димитрова 0879109316
Хотница
Кмет / Хотница Десислав Йорданов 06128/2203
Младши експерт / Хотница Елхичка Иванова 0879109306
Шереметя
Кмет / Шереметя Георги Горчев 062/630054
Главен специалист / Шереметя Татяна Недялкова 0879109297
Населени места с кметски наместник
Буковец
Кметски наместник / Буковец Красимир Минчев 06123/2240
Велчево
Кметски наместник / Велчево Мустан Юсменов 06110/1220
Ветринци
Кметски наместник / Ветринци Надежда Маркова-Михалева 06113/2669
Войнежа
Кметски наместник / Войнежа Стефан Стефанов 06118/2214
Въглевци
Кметски наместник / Въглевци Илия Илиев 061109/220
Габровци
Кметски наместник / Габровци Христо Медникаров 06129/281
Големаните
Кметски наместник / Големаните Гинка Методиева 06116/284
Дичин
Кмет / Дичин Николай Теодосиев 06119/2210
Главен специалист / Дичин Мария Василева 0879109313
Емен
Кметски наместник / Емен Владимир Стоянов 061203/220
Момин сбор
Кметски наместник / Момин сбор Андрей Явашев 061107 / 237
Пушево
Кметски наместник / Пушево Юлия Костадинова 06125/2211
Райковци
Кметски наместник / Райковци Янко Първанов 06118/219
Ялово
Кметски наместник / Ялово Христо Георгиев 06114/2401
Кметства на самостоятелен бюджет
Дебелец
Кмет / Дебелец Снежана Първанова 06117/2016
Главен специалист / Дебелец Славка Захариева 06117/2119
Главен специалист / Дебелец Стефка Иванова 06117/2018
Главен специалист / Дебелец Стефан Йовчев 06117/2117
Домакин Петър Петров 06117/2117
Главен специалист / Дебелец Инна Никова 06117/2025
Главен специалист / Дебелец Валентина Георгиева 06117/2040
Главен специалист / Дебелец Тодорка Гушева
Килифарево
Кмет / Килифарево Цоньо Пилев 06114/2410; 0884605501
Младши експерт / Килифарево Клавдия Ненова 06114/2475
Старши експерт / Килифарево Галина Георгиева 06114/2427
Младши експерт / Килифарево Пламен Димитров 06114/2435
Старши специалист / Килифарево Красимира Ружева 06114 / 24-59
Главен специалист / Килифарево Ненчо Ненов 06114/2474
Главен специалист / Килифарево Анета Пенева 06114/2474
Ресен
Кмет / Ресен Радослава Иванова 06115/2470
Старши експерт / Ресен Любомира Никова 06115/2483
Главен специалист / Ресен Албена Попова 06115/2477
Главен специалист / Ресен Йорданка Пашова 06115/2477
Самоводене
Кмет / Самоводене Валентин Къндев 06112/2450
Старши експерт / Самоводене Красимира Мицканова 06112/2420
Старши специалист / Самоводене Анита Тананеева 06112/2455
Директори на общински предприятия и служители в други дейности на администрацията
ОП "Горско стопанство"
Управител Татяна Рачева 062/627939
ОП ”Зелени системи"
Директор инж. Паша Илиева 0884740055
ОП "Реклама"
Управител Илиян Недев 062/606112
ОП “Спортни имоти и прояви"
Управител Петко Павлов 062/628315
Художествена галерия "Борис Денев"
Директор Мартин Митев 062 / 638 961
ДКС "Васил Левски"
Директор Таня Джорджева 062/604089
ИЗ "Рафаел Михайлов"
Уредник Станимир Борисов 062/621525
РИМ - Велико Търново
Директор Иван Църов 062/682511
РНБ "П. Р. Славейков"
Директор доц. д-р Калина Иванова 062/628098
Младежки дом
Директор Румен Петров 062/622696
Областен информационен център
Управител / Областен информационен център Светла Стефанова 062/620075
Експерт "Информационно обслужване и услуги" Йоанна Данчева 062/620072
Eксперт "Комуникация, информация и логистика" Светослав Стефанов 062/620072
ОП "Общинско кабелно радио"
Управител Севдалина Вълковска 062/620519
Общински приют за безстопанствени кучета
Директор д-р Кристина Йорданова 0885 623993
Кинолог Георги Минков
Кинолог Любен Димитров
Кинолог Росен Атанасов
Кинолог Стефан Лесов
Административно-техническо обслужване
Технически сътрудник инж. Антон Койнаков 062/619508
Технически сътрудник Иван Иванов 062/619516
Телефонист Галя Филева 062/619203
Електромонтьор Александър Петров 062/619255
Куриер Мариета Николова 062/619308
Шофьор Николай Иринчев 062/619104
Шофьор Петко Стоянов 062/619104
Шофьор Иван Иванов 062/619104
ППСО
Оператор Илия Илиев 062/619119
Оператор Георги Тананеев 062/619119
Оператор Ангел Вукадинов 062/619119
Оператор Иван Иванов 062/619119
АСО
Оператор Евгени Генов 062/619102
Оператор Стефчо Янков 062/619102
Оператор Костадин Узунов 062/619102
Оператор Красимир Стоянов 062/619102
Оператор Борислав Янков 062/619102
Оператор Васил Дончев 062/619102
Общинска администрация
Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.