Телефонен указател


  Длъжност/отдел Служител Телефон
Кмет на Община Велико Търново
Кмет / Кмет на Община Велико Търново инж. Даниел Димитров Панов 062/619304
Заместник-кмет "Финанси"
Заместник-кмет / Заместник-кмет "Финанси" Снежана Атанасова Данева-Иванова 062/619300
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности"
Заместник-кмет / Заместник-кмет "Хуманитарни дейности" Ганчо Петков Карабаджаков 062/619300
Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията"
Заместник-кмет "Строителство и устройство на територията" проф. Георги Василев Камарашев 062/619418
Секретар
Секретар на Община Велико Търново Мина Илиева Илиева 062/619305
Главен архитект
Главен архитект на Община Велико Търново / Главен архитект арх. Николай Кръстев Малаков 062/619519
Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
Главен експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" инж. Веселин Божинов Станчев 062/619416
Младши експерт / Звено "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" Рудина Венцеславова Гърдева 062/619416
Звено "Културно наследство"
Звено "Вътрешен одит"
Ръководител ВО / Звено "Вътрешен одит" Иван Йорданов Паунов 062/619246
Главен вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит" Вера Димитрова Станкова 062/619214
Вътрешен одитор / Звено "Вътрешен одит" Мариана Данчева Апостолова 062/619214
Звено "Финансов контрол"
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Цветомира Георгиева Цанева 062/619557
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Мария Иванова Яламова 062/619230
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Маргарита Матева Пейкова 062/619230
Финансов контрольор / Звено "Финансов контрол" Минка Иванова Рускова 062/619230
Главен експерт / Звено "Финансов контрол" Диана Петрова Калчева 062/619557
Младши експерт / Звено "Финансов контрол" Виолета Стоянова Христова
Звено "Връзки с обществеността и протокол"
Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол" инж. Веселин Николаев Нинчев 062/619287
Главен специалист / Звено "Връзки с обществеността и Иван Стефанов Кръстев 062/619307
Главен експерт / Звено "Връзки с обществеността и протокол" Христо Пламенов Павлов 062/619307
Обща администрация
Дирекция "Административно обслужване"
Директор на дирекция / Дирекция "Административно обслужване" Розалия Христова Стефанова 062/619505
Отдел "Гражданска регистрация"
Началник на отдел / Отдел "Гражданска регистрация" Адриана Георгиева Караиванова 062/619421
Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Снежана Емилова Пенчева 062/619452
Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Даниела Алекандрова Копаранова-Дукова 062/619150
Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Стефан Илиев Цуцов 062/619451
Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Венета Кирилова Ангелова 062/619 401
Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Цветана Дончева Петрова 062/619150
Младши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Пламен Димитров Петков 062/619452
Старши експерт / Отдел "Гражданска регистрация" Румяна Атанасова Янчева 062/619452
Главен специалист / Отдел "Гражданска регистрация" Надка Димитрова Стефанова 062/619402
Отдел "Информационно-техническо обслужване"
Началник на отдел / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Павел Иванов Христов 062/619249
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" инж. Тихомир Пенев Манов 062/619417
Главен експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Иво Крумов Лазаров 062/619108
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" инж. Стефан Димитров Караиванов 062/619417
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Гинка Станчева Бойчева 062/619110
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Марин Георгиев Георгиев 062/619105
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Елеонора Антонова Бъчварова-Николова 062/619107
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Андрей Цанков Тотев 062/619104
Старши експерт / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Георги Йорданов Йорданов 062/619200
Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Григор Илиев Григоров 062/619308
Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Грета Ангелова Василева 062/619106
Главен специалист / Отдел "Информационно-техническо обслужване" Кинка Александрова Добрева
Деловодство
Главен специалист / Деловодство Радосвета Василева Маринова 062/619226
Главен специалист / Деловодство Мая Стефанова Шипкалиева 062/619226
Младши експерт / Деловодство Мая Стоянова Кутева 062/619226
Звено "Административно обслужване на ВТОБС"
Главен юрисконсулт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС" Розалина Стефанова Стефанова 062/619240
Младши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС" Десислава Божинова Филчева 062 / 619 240
Младши експерт / Звено "Административно обслужване на ВТОБС" Милена Атанасова Филипова 062 / 619 240
Дирекция "Бюджет и финанси"
Директор на дирекция / Дирекция "Бюджет и финанси" Мариян Стефанов Маринов 062/619405
Главен счетоводител / Дирекция "Бюджет и финанси" Даниела Стефанова Данчева 062/ 619404
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Светозара Стоянова Инджиева - Стефанова 062/619458
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Живка Павлова Неделчева-Попова 062/619413
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Ренета Василева Митева 062/619406
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Ана Димова Тодорова 062/619408
Главен експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Диана Недкова Гавраилова 062/619406
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Красимира Давидова Денева 062/619407
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Велина Иванова Монова 062/619458
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Ваня Ангелова Косинчева 062/619407
Старши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Даниел Младенов Тонков
Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Красимира Ичкова Христова
Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Наталия Петева Балканджиева 062/619458
Младши експерт / Дирекция "Бюджет и финанси" Наталия Красимирова Дамянова
Дирекция "Обществени поръчки"
Директор на дирекция / Дирекция "Обществени поръчки" Надя Йорданова Петрова 062/619228
Главен юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Русанка Стефанова Александрова 062/619231
Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Милена Добромирова Курдова 062/619251
Главен експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Даниела Дойнова Дойнова 062/619231
Старши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Николина Михайлова Ангелова-Христова 062/619251
Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Грета Недялкова Маринова 062/619251
Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Явор Росенов Иванов 062/619251
Юрисконсулт / Дирекция "Обществени поръчки" Наталия Христова Манчева
Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Благовеста Красимирова Факирова
Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Александър Галинов Колев 062/619251
Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Кристина Миткова Димитрова
Младши експерт / Дирекция "Обществени поръчки" Мая Тодорова Георгиева
Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността"
Директор на Дирекция / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Десислава Стефанова Йонкова 062/619517
Главен юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Даниела Валентинова Владимирова 062/619250
Старши юрисконсулт / Дирекция "Правно обслужване и управление на собствеността" Мариана Бориславова Варнева 062/619250
Отдел "Управление на собствеността"
Началник на отдел / Отдел "Управление на собствеността" Маринела Тодорова Джартова 062/619410
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Снежана Христова Василева 062/619409
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Галя Иванова Цанкова 062/619412
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Емил Иванов Христов 062/619420
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Николина Георгиева Военкина-Бояджиева 062/619429
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Нели Кирилова Бакалова 062/619420
Главен експерт / Отдел "Управление на собствеността" Ивелина Маркова Йорданова 062/619412
Старши юрисконсулт / Отдел "Управление на собствеността" Розина Николаева Широкова 062/619429
Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Павлина Петрова Желязкова 062/619409
Старши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Ваня Радева Шишкова 062/619109
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Полина Калушкова Друмева
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Цанко Георгиев Стефанов 062/619109
Младши експерт / Отдел "Управление на собствеността" Десислава Йорданова Кръстева
Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността" Наталия Димова Георгиева 062/619409
Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността" Росица Георгиева Лекова
Главен специалист / Отдел "Управление на собствеността" Илия Друмев Илиев
Отдел "Човешки ресурси"
Началник на отдел / Отдел "Човешки ресурси" инж. Диана Антонова Козовска 062/619415
Младши експерт / Отдел "Човешки ресурси" Биляна Красимирова Чолакова 062/619415
Специализирана администрация
Дирекция "Проекти и програми"
Директор на дирекция / Дирекция "Проекти и програми" Мариела Велкова Цонева 062/619301
Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми" Христина Милкова Христова-Гърдева 062/619304
Главен експерт / Дирекция "Проекти и програми" Ростислав Христов Грънчаров 062 / 619 304
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Юлия Йорданова Ликоманова-Мутафчиева 062/619357
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Йорданка Иванчева Антонова 062/619357
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Илиана Любенова Христова-Пушкарова 062/619357
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Радина Петкова Кахъркова 062/619357
Старши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Мариана Малчева Иванова 062/619357
Младши експерт / Дирекция "Проекти и програми" Дургадън Неджахтин Чавушоглу 062/619333
Дирекция "Местни данъци и такси"
Директор на дирекция / Дирекция "Местни данъци и такси" Вежен Симеонов Пенев 062/606110 062/606117 телефонна централа
Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси" Диана Филипова Петрова 062/606117
Главен юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси" Олга Петрова Петърчева 062/606117
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Цветелина Иванова Цветанова
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Йордан Григоров Кушев
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Марияна Петкова Йовчева
Главен експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Христина Стефанова Йоргова-Николова
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Мая Танева Иванова
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Милена Стефанова Петрова
Старши юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси" Йоана Димитрова Илиева 062/601424
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Зорница Николаева Николова
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Албена Ангелова Симеонова-Костадинова
Старши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Силвия Иванова Шипкалиева-Илиева
Старши юрисконсулт / Дирекция "Местни данъци и такси" Хрисимира Иванова Витанова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Миглена Стефанова Стефанова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Мария Иванова Ноева
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Магдалена Красимирова Захариева
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Полина Миркова Куманова
Младши експерт / Дирекция "Местни данъци и такси" Милица Атанасова Тишева
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Ваня Христова Йоргова
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Веселка Димитрова Досева
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Румяна Стоянова Стойкова
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Минкова Пелова
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Миленка Петкова Колева
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Диана Стефанова Цветкова-Христова
Главен специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Димитър Дончев Павлов
Старши специалист / Дирекция "Местни данъци и такси" Даниела Стойкова Гецова
Дирекция "Строителство и устройство на територията"
Директор на дирекция / Дирекция "Строителство и устройство на територията" инж. Динко Василев Кечев 062/619506
Отдел "Териториално развитие"
Началник на отдел / Отдел "Териториално развитие" инж. Валентина Димитрова Миткова 062/619511
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" Цветозара Илиева Иванова 062/619510
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" Теменужка Симеонова Герева 062/619507
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" инж. Момчил Викторов Терзийски 062/619514
Главен експерт / Отдел "Териториално развитие" Цецка Миткова Байчева 062/619507
Главен специалист / Отдел "Териториално развитие" Иван Христов Улайбев 062/619510
Главен специалист / Отдел "Териториално развитие" Иван Любенов Илиев 062/619507
Отдел "Околна среда"
Началник на отдел / Отдел "Околна среда" Зорница Станчева Кънчева-Миладинова 062/619503
Главен експерт/ отдел "Околна среда" Мирослава Петрова Цонева 062/619552
Старши експерт / Отдел "Околна среда" Нели Иванова Любенова 062/619502
Главен специалист / Отдел "Околна среда" инж. Иван Маринов Петров 062/624019
Главен специалист / Отдел "Околна среда" Веселин Павлов Стойков 062/619552
Главен специалист / Отдел "Околна среда" Стойна Владимирова Младенова 062/619552
Главен специалист / Отдел "Околна среда" Вълкана Тарапанова-Русева 062/619502
Отдел "Техническа инфраструктура"
Началник на отдел / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Цанко Стоянов Бояджиев 062/619512
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Галина Христова Маринова 062/619205
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Иван Панайотов Иванов 062/619515
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Вяра Георгиева Димитрова 062/619513
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Ивайло Борисов Дачев 062/619513
Главен експерт / Отдел "Техническа инфраструктура" инж. Даниел Антонов Дончев 062/619510
Отдел "Устройство на територията"
Началник на отдел / Отдел "Устройство на територията" Теодора Николаева Станчева 062/619518
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" инж. Ани Георгиева Янкова 062/619414
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" Йордан Николаев Камбуров
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" арх. Лора Стефанова Бъчварова 062/619510
Главен експерт / Отдел "Устройство на територията" арх. Николай Михайлов Миладинов 062/619510
Старши експерт/ отдел "Устройство на територията" Мартин Николов Пандулчев 062/619233
Младши експерт/ Отдел "Устройство на територията" Деница Стефкова Илиева 062/619233
Младши експерт/ Отдел "Устройство на територията" Нели Димитрова Балъкова-Ганчева 062/619516
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Диана Тодорова Трухчева 062/619516
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Валентина Николова Кърджилова 062/619509
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Катя Цветанова Динушева 062/619520
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Силвия Паскалева Кинова 062/619504
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Пламена Иванова Иванова 062/619233
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" инж. Галя Иванова Кръстева 062/619520
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Атанас Йорданова Грозданов 062/619233
Главен специалист / Отдел "Устройство на територията" Цветомила Димитрова Кьосева 062/619520
Специалист / Отдел "Устройство на територията" Илияна Владимирова Владимирова 062/619233
Специалист / Отдел "Устройство на територията" Александра Пламенова Пенчева
Специалист / Отдел "Устройство на територията" Инна Георгиева Велчева
Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Директор на дирекция / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Пенка Димитрова Игнатова 062/619211
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Юлия Иванова Ангелова 062/619215
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Теодора Димитрова Филева 062/619210
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Георги Димитров Давидов, д-р 062/619238
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Мария Недева Джанфезова 062/619238
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Йордан Иларионов Дурчев 062/619238
Главен експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Христо Станев Цветков 062/619210
Секретар на МКБПП / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Христина Ангелова Станчева 062/619212
Юрисконсулт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Хатидже Мустанова Юсменова
Старши експерт / Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" Мариета Евтимова Русева
Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"
Директор на дирекция / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Нелина Йорданова Църова 062/619555
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" арх. Донка Цанева Колева-Радева 062/632029
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Грета Генева Иванова 062/619411
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Кинче Петрова Иванова-Петкова 062/630485
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Антони Иванов Цонев 062/623562
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" инж. Милен Иванов Генчев 062/600035
Главен експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Калин Спасиянов Хинчев 062/637787
Старши експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Таня Маринова 062/619234
Старши експерт / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Теодора Илиева Станчева 062/619300
Икономист финанси / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ Красимира Пламенова Узунова 062/619248
Главен счетоводител / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Антония Димова Папазова 062/619218
Служител ЧР и Вероизповедания / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Стелиана Николова Великова 062/619234 | 062/629025
Организатор Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ Мария Димитрова Маринова 062/621525
Диригент на Духов оркестър при Община Велико Търново Владимир Георгиев Бошнаков 0884 20 12 24
Организатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Албена Здравкова Ангелова 062/619411
Организатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Георги Първанов Чукуров 062/619411
Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Даниела Енчева Кънчева 062/630485
Касиер / Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ Венета Иванова Радева 062/619219
Координатор / Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности" Владимир Стефанов Шумелов 062/637787
Дирекция "Социални дейности и здравеопазване"
Директор на дирекция / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" д-р Диляна Христова Вачкова-Петрова 062/619209
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Жоро Георгиев Ковачев 062/619209
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Айля Фейханова Сюлейманова 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Наталия Тенева Филева 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Пламена Спасова Марчева 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Милена Иванова Стефанова 062/619220
Главен експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Борислав Стефанов Стоянов 062/619220
Главен специалист / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Благовеста Колева Факирова 062/619208
Старши експерт / Дирекция "Социални дейности и здравеопазване" Йоана Атанасова Стефанова 062/619220
Kметове на населени места
Кметства
Арбанаси
Кмет / Арбанаси Тошо Христов Кръстев 062/630354
Старши експерт / Арбанаси Ваня Стефанова Андреева 0879109296
Балван
Кмет / Балван Недьо Лазаров Георгиев 06113/2622
Главен специалист / Балван Веска Стефанова Михайлова 0879109314
Беляковец
Кмет / Беляковец Албена Алексиева Беренска 0879109315
Главен специалист / Беляковец Надя Пенева Пушкарова-Нейкова 06122/2215
Водолей
Кмет / Водолей Антоанета Красимирова Тодорова 061104/335
Главен специалист / Водолей Елена Симеонова Антонова 0879109307
Вонеща вода
Кмет / Вонеща вода Янко Величков Първанов 06118/2262
Главен специалист / Вонеща вода Росица Петкова Цонева 0879109304
Дебелец
Кмет / Дебелец Снежана Божидарова Първанова 06117/2016
Главен специалист / Дебелец Славка Василева Захариева 06117/2119
Главен специалист / Дебелец Стефка Кръстева Иванова 06117/2018
Главен специалист / Дебелец Стефан Йовчев Йовчев 06117/2117
Главен специалист / Дебелец Инна Ангелова Никова 06117/2025
Главен специалист / Дебелец Валентина Александрова Георгиева 06117/2040
Дичин
Кмет / Дичин Николай Кирилов Теодосиев 06119/2210
Главен специалист / Дичин Мария Борисова Василева 0879109313
Килифарево
Кмет / Килифарево Димитър Петков Събев 06114/2410
Младши експерт / Килифарево Клавдия Ванюшева Ненова 06114/2475
Главен специалист / Килифарево Росица Пенчева Иванова 06114/2474
Старши експерт / Килифарево Галина Косева Георгиева 06114/2427
Главен специалист / Килифарево Минка Николова Крушкова 06114/2459
Главен специалист / Килифарево Бонка Стоянова Тодорова 06114/2427
Главен специалист / Килифарево Кристиян Детелинов Велев
Къпиново
Кмет / Къпиново Добрин Павлов Георгиев 06111/2268
Главен специалист / Къпиново Йорданка Михайлова Баева-Стоянова 0879109301
Леденик
Кмет / Леденик Антон Тодоров Кръстев 06124/2016
Главен специалист / Леденик Петя Детелинова Добрева 0879109319
Малки чифлик
Кмет / Малки чифлик Иван Йорданов Чолаков 062/630494
Главен специалист / Малки чифлик Ивелина Димитрова Иванова 0879109295
Миндя
Кмет / Миндя Иван Петров Иванов 06111/2255
Главен специалист / Миндя Петя Красимирова Ангелова 06111/2284
Никюп
Кмет / Никюп Йорданка Стоянова Атанасова 06121/2525
Старши специалист / Никюп Андриана Христова Попова 0879109317
Ново село
Кмет / Ново село Христо Рашков Христов 061106/238
Главен специалист / Ново село Мариета Парашкеванова Недева 0879109318
Плаково
Кмет / Плаково Петя Георгиева Кънчева 061108/220
Главен специалист / Плаково Дочка Манева Михова 0879109303
Присово
Кмет / Присово Малина Темелкова Попова 061105/479
Главен специалист / Присово Надка Иванова Лазарова 0879109298
Пчелище
Кмет / Пчелище Гица Костадинова Лазарова 061102/222
Главен специалист / Пчелище Стефка Косева Стефанова 0879109299
Ресен
Кмет / Ресен Йорданка Добрева Колева 06115/2470
Старши експерт / Ресен Любомира Захариева Никова 06115/2483
Главен специалист / Ресен Радослава Любомирова Иванова 06115/2483
Главен специалист / Ресен Албена Енева Попова 06115/2477
Главен специалист / Ресен Йорданка Димитрова Пашова 06115/2477
Русаля
Кмет / Русаля Сашко Трифонов Начев 061103/218
Старши специалист / Русаля Валентина Стефанова Димитрова 0879109316
Самоводене
Кмет / Самоводене Николай Иванов Милаковски 06112/2450
Старши експерт / Самоводене Красимира Маринова Мицканова 06112/2420
Старши специалист / Самоводене Анита Йорданова Тананеева 06112/2455
Хотница
Кмет / Хотница Десислав Янчев Йорданов 06128/2203
Младши експерт / Хотница Ивелина Венциславова Димкова 0879109306
Церова Кория
Кмет / Церова Кория Христо Петков Кунчев 06126/2420
Главен специалист / Церова Кория Даниела Йорданова Конакчиева 0879109300
Шемшево
Кмет / Шемшево Кирил Георгиев Ангелски 06124/2560
Главен специалист / Шемшево Анелия Кирчева Радева 0879109294
Шереметя
Кмет / Шереметя Пламен Манолов Петев 062/630054
Главен специалист / Шереметя Татяна Николаева Недялкова 0879109297
Населени места с кметски наместник
Буковец
Кметски наместник / Буковец Красимир Минчев 06123/2240
Велчево
Кметски наместник / Велчево Мустан Изетов Юсменов 061101/220
Ветринци
Кметски наместник / Ветринци Кольо Борисов Минков 06113/2669
Войнежа
Кметски наместник / Войнежа Стефан Янков Стефанов 06118/214
Въглевци
Кметски наместник / Въглевци Илия Радев Илиев 061109/220
Габровци
Кметски наместник / Габровци Христо Георгиев Медникаров 06129/281
Големаните
Кметски наместник / Големаните Веселина Николаева Стойчева 06116/284
Емен
Кметски наместник / Емен Владимир Лазаров Стоянов 061203/220
Момин сбор
Кметски наместник / Момин сбор Андрей Косев Явашев 061107 / 237
Пушево
Кметски наместник / Пушево Юлия Иванова Костадинова 06125/2211
Райковци
Кметски наместник / Райковци Петьо Тодоров Коев 06118/219
Ялово
Кметски наместник / Ялово Христо Пенчев Георгиев 06114/2401
Директори на общински предприятия и служители в други дейности на администрацията
ОП "Горско стопанство"
Управител Татяна Рачева 062/627939
ОП ”Зелени системи"
Управител Паша Илиева 0884 740055
ОП "Реклама"
Управител Илиян Недев 062/606112
ОП “Спортни имоти и прояви"
Управител Петко Павлов 062/628315
Художествена галерия "Борис Денев"
Директор Николай Сираков 062/638951
ДКС "Васил Левски"
Директор Таня Джорджева 062/604089
ИЗ "Рафаел Михайлов"
Уредник Станимир Спиридонов Борисов 062/621525
РИМ - Велико Търново
Директор Иван Църов 062/682511
РНБ "П. Р. Славейков"
Директор Иван Ангелов 062/627901
Младежки дом
Директор Румен Петров 062/622696
Областен информационен център
Експерт "Информационно обслужване и услуги" Грета Генчева 062/620075
Експерт "Информационно обслужване и услуги" Светослав Стефанов 062/620075
Експерт "Програми и проекти" Йоанна Данчева 062/620075
ОП "Общинско кабелно радио"
Управител Севдалина Вълковска 062/620519
Общински приют за безстопанствени кучета
Директор д-р Глория Христова 0885 623993
Ветеринар д-р Кристина Йорданова
Кинолог Георги Минков
Кинолог Любен Димитров
Кинолог Росен Атанасов
Кинолог Красен Стойков
Кинолог Стефан Лесов
Административно-техническо обслужване
Технически сътрудник инж. Антон Койнаков 062/619508
Технически сътрудник Иван Иванов 062/619516
Технически сътрудник Кирилка Боянова 062/619516
Телефонист Галя Филева 062/619203
Електромонтьор Александър Петров 062/619255
Опeратор парни съоръжения Иван Трифонов 062/619204
ППСО
Оператор Илия Антонов Илиев 062/619119
Оператор Иван Ангелов Петров 062/619119
Оператор Илия Недев Илиев 062/619119
Оператор Цанко Андреев Тотев 062/619119
АСО
Оператор Ангел Ангелов 062/619102
Оператор Георги Спасов 062/619102
Оператор Костадин Узунов 062/619102
Оператор Красимир Стоянов 062/619102
Оператор Марин Йовков 062/619102
Общинска администрация
Община Велико Търново

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.