Актуални проекти на Община Велико Търново

   

Име на проект

Финансираща програма

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение


Проект “Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020

233 208,72 лв.

2016 г.
2023 г.

 

Проект BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

653 401,29 лв.

2016 г.
2022 г.Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“
 

Програма
„LIFE” 
2014-2020

32 596 383,03 лв.
в т.ч. за Община Велико Търново
1 802 014,92 лв.

2018 г.
2024 г.


Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

11 942 189,33 лв.

2019 г.
2023 г.


Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

1 394 577,31 лв.

2020 г.
2023 г.


Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

2 850 760, 62 лв.

2020 г.
2023 г.


Проект"Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

998 970,12 лв.

2021 г.
2023 г.


Проект"Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"
 

 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

993 949,80 лв.

2020 г.
2023 г.


Проект„Патронажна грижа +в община Велико Търново“
 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

2 169 863,05 лв.

2021 г.
2022 г.


Проект„Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“
 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

941 359,37 лв.

2020 г.
2022 г.

 

Проект„Внедряване на мерки за енергийна ефективност вОУ „П. Р. Славейков”гр. Велико Търново”
 

Национален доверителен еко фонд  /НДЕФ/ 962 095,57 лв.

2021 г.
2022 г.


Проект„ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на Област Велико Търново“
 

Оперативна програма
„Добро управление" 2014-2020
249 982,60 лв. 2022 г.
2023 г.

 

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.