Актуални проекти на Община Велико Търново

   

Име на проект

Финансираща програма

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение


Проект “Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020

233 208,72 лв.

2016 г.
2023 г.

 

Проект "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД"

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

1 767 879,26 лв.

2016 г.
2023 г.Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“
 

Програма
„LIFE” 
2014-2020

32 596 383,03 лв.
в т.ч. за Община Велико Търново
1 802 014,92 лв.

2018 г.
2024 г.

Проект. "Интегриран градски  транспорт на  град Велико Търново“

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

12 662 579, 68 лв.

2019 г.
2023 г.


Проект "Разширение на „мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

1 388 562, 31 лв.

2020 г.
2023 г.


Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

3 232 254,13 лв.

2020 г.
2023 г.


Проект „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

1 033 906,07 лв.

2021 г.
2023 г.


Проект "Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения"

 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
2014-2020

1 160 329,37 лв.

2020 г.
2023 г.

 

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков”гр. Велико Търново”

Национален доверителен еко фонд  /НДЕФ/ 962 095,57 лв.

2021 г.
2023 г.


Проект„ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на Област Велико Търново“
 

Оперативна програма
„Добро управление" 2014-2020
249 982,60 лв. 2022 г.
2023 г.

Проект „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“
 
Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020
279 949,80 лв.  2023 г.
2023 г.

 

 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.