Актуални проекти на Община Велико Търново

 

Име на проект
 

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта

 

Период на
изпълнение


Проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ 

 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020
8 698 868,16 лв. 2017 г. - 2020 г.


Проект
“Подкрепа на Община Велико Търново за изпълнение на Инвестиционната програма по Приоритетна ос1 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020“

 

Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020
233 208,72 лв. 2016 г. - 2020 г.

 

Проект
BG05M9OP001-2.004-0046 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"

 

Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
653 401,29 лв. 2016 г. - 2021 г.


Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020
820 000 лв. 2018 г. - 2020 г.
Програма
LIFE” 2014-2020
19 557 830,60 лв. 2018 г. – 2024 г.

Проект „Инвестиционна програма на град Велико Търново за устойчиво и интегрирано развитие на градската територия през програмен период 2014 – 2020“
 
Оперативна програма
„Региони в растеж“
2014-2020

43 382 874,43 лв.

2016 г. – 2023 г.


Проект „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“
 

Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020
2 760 000,00 лв. 2019 г. – 2021 г.

Проект „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр.Дебелец, община Велико Търново“
 

Проект
„Красива България“ – 2019

400 000,00 лв. 2019 г.

Проект „Ефективно функциониране на Областен Информационен център – Велико Търново“
 
Оперативна програма
„Добро управление" 2014-2020

369 600,00 лв.

2019 г. – 2021 г.

Проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“
 
Оперативна програма
„Околна среда“ 2014-2020

179 268,75 лв.

2019 г. – 2021 г.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 399 498,08 лв. 2019 г. – 2020 г.


Проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 11 133 732,51 лв. 2019 г. – 2022 г.


Проект „Разширение на „Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“
 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 1 302 577,31 лв. 2020 г. – 2023 г.


Проект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“
 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

2 850 760,63 лв. 2020 г. – 2023 г.

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.