Приключили проекти на Община Велико Търново

 

Име на проект

 

Финансираща програма
 

 

Стойност на
проекта

 

 

Период на
изпълнение

 

 

Проект
„Културното наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“

 

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014

 

 

 

370 653,80 евро
/724 935,82 лв./

 

 

23.04.2015г.
30.04.2017 г.

 

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“

 

 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014


 

 

 

211 178,82 евро
/413 029,87 лева/


 

 

 

18.08.2015г.
18.09.2016г.


 

 

Проект “Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на община Велико Търново”

 

 

Фонд “Солидарност“ на Европейския съюз

 

 

    1 410 926,74 лв.

 

 

22.07.2015г.
22.03.2015г.

Проект
"Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново"

  

Оперативна 
Програма
"Регионално развитие"
 

 

 


3 683 119,05 лв.


 

2012 г.
2013 г.

 

Проект
"Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново"

 

 

Оперативна
Програма
“Регионално
развитие"

  6 256 646,65 лв.

  2010 г.
  2012 г.

 

Проект
"Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в град Велико Търново"

 

 

Оперативна
Програма
"Регионално развитие"

  

499 500,00 лв.

  

2011 г.
2013 г.

 

Проект
"Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете"

 

 

Оперативна 
Програма
"Регионално развитие"

     463 338,00 лв.

2011 г.
2013 г.

 

Проект
"Изграждане и укрепване на свлачище в квартал Асенова махала” – Етап І

 

 

Оперативна 
Програма
"Регионално развитие"
2007
2013

 

 485 155,31 лв.

  2010 г.
  2012 г.

 

Проект
"Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини "Райна Княгиня", "Иванка Ботева", "Мечо Пух" и детска ясла "Пролет" в Община Велико Търново”

 

 

Оперативна
Програма
"Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм"

 

 1 303 723,03 лв.

 2009 г.
 2011 г.

 

Проект
„Работилница на мечтите” шанс за защитена заетост и социално включване в общността”

 

 

Оперативна
Програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

 320 112,13 лв.

 2009 г.
 2011 г.

 

Проект
"Преходно жилище „Надежда” – шанс за социално включване

 

 

Оперативна
Програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

 182 815,00 лв.

 2010 г.
 2012 г.

 

Проект
"Шанс за децата от дома", за изграждане на два ЦНСТ за деца от 3-18/20г. в ДДЛРГ "Пеньо и Мария Велкови"

 

 

Оперативна
Програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

 177 493,98 лв.

 2009 г.
 2011 г.

 

Проект
"Достоен живот за хората в неравностойно социално положение"

 

 

Оперативна
Програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

 113 297,00 лв.

 2009 г.
 2010 г.

 

Проект
„За по-добра грижа”

 

Оперативна
Програма
"Развитие на човешките ресурси"

 

 199 820,00 лв.

 2010 г.
 2011 г.

 

Проект
"Създаване и функциониране на услуга „Дневен център за пълнолетни лица”

 

 

Оперативна
Програма
“Развитие на човешките ресурси"

 

 108 520,00 лв.

 2010 г.
 2012 г.

 

Проект
„Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в ДДЛРГ “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в ДДЛРГ “Христо Смирненски” село Балван”

 

 

Оперативна
Програма
„Регионално развитие”

 

 1 755 103,00 лв.

 2009 г.
 2011 г.

 

Проект
"Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина”

 

 

Оперативна
Програма
„Регионално развитие”

 

 1 726 815,00 лв.

 2008 г.
 2010 г.

 

Проект
„Реконструкция на отоплителната система на регионална библиотека „П.Р. Славейков” и археологически музей – град Велико Търново”

 

 

Оперативна
Програма
„Регионално развитие”

 

 271 219,00 лв.

 2008 г.
 2009 г.

 

Проект
„Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”

 

 

Оперативна
Програма
“Регионално развитие"

 4 445 999,13 лв.

 2010 г.
 2012 г.

 

Проект
"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”

 

 

Оперативна
Програма
"Околна среда"

 

 

43 560 617,00 лв.

 

   2008 г.
   2013 г.

 

Проект
"Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново"

 

 

Оперативна Програма „Административен капацитет”

79 518,75 лв.

 2013 г.
 2014 г.

 

Проект
"Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление"

 

 

Оперативна
Програма
„Административен капацитет”

 88 382,28 лв.

 2013 г.
 2014 г.

 

Проект
"Бяло, пурпурно, синьо, зелено - следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар"

 

 

 

Оперативна 
Програма
"Регионално развитие"

436 052,79 лв. 

2012 г.
 2014 г. 

 

Проект
"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново"

 

 

 

Национален
доверителен
ЕКО фонд

536 006,62 лв.

2012 г.
2013 г.

 

Проект
„Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново”

 

 

Оперативна
Програма
"Развитие на
Сектор "Рибарство"
2007
2013

 814 883,33 лв.

2012 г.
2013 г.

 

Проект
"Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново“

 

 

Оперативна 
Програма
"Регионално развитие"

2 125 616,11 лв.

2011 г.
2013 г.

 

Проект
"Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – град
Велико Търново"

 

 

 

Оперативна 
Програма
"Регионално развитие"

10 124 247,26 лв.

2012 г.
2014 г.

 

Проект
“Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново”

 

 

Оперативна
Програма
“Административен капацитет"

140 099,28 лв.

2014 г.
2015 г.

 

Проект
„Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”

 

 

Оперативна
Програма
“Регионално развитие"

549 960,00 лв. 

2013 г.
2015 г.

 

Проект
“Първоначално залесяване на неземеделски земи“

 

 

Държавен фонд
Земеделие

649 060,66 лв.

2013 г.
2015 г.

 

Проект
Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

 

 

Оперативна
Програма
“Регионално развитие"

4 850 216,97 лв.

 2013 г.
 2015 г.

 

Проект
"Изграждане и функциониране на Областен информационен център –Велико Търново"

 

 

Оперативна
Програма
"Техническа помощ"

399 352,00 лв.

2011 г.
2014 г.

 

Проект
„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”

 

 

Оперативна Програма "Околна среда"

33 463 212,71 лв.

2014 г.
2015 г.

 

Проект
"Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново"

 

 

Оперативна
Програма
“Регионално
развитие"

  6 256 646,65 лв.

  2010 г.
  2012 г.


Проект
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново”

 
Национален
доверителен екофонд
3 839 513,05 лв. 2017 г. - 2018 г.


Проект „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново”
 

ОП   "Добро   управление"   2014-2020


314 982.00 лв.

2016 г. - 2018 г.

Проект
„Изграждане на кризисен център за лица”

 

Оперативна програма “Региони в растеж“
2014-2020

 
2 169 123, 77 лв. 2017 г. - 2020 г.

Проект
„Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона” 

 
Оперативна програма “Региони в растеж“
2014-2020
2 000 000,00 лв. 2017 г. - 2020 г.

Проект
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“

 
Оперативна програма
“Региони в растеж“
2014-2020
11 010 062, 50 лв. 2017 г. - 2020 г.
 
Icon Проект "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на Община Велико Търново" (218,6 KB) Icon Проект "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в град Велико Търново" (290,7 KB) Icon Проект "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в град Велико Търново" - допълнителни проекти извън определените зони за въздействие (290,7 KB) Icon Проект "Създаване и промотиране на иновативни културни събития - Летен оперен фестивал "Сцена на вековете" (171,3 KB) Icon Проект "Изграждане и укрепване на свлачище в кв. Асенова махала” - Етап І (176,3 KB) Icon Проект "Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини "Райна Княгиня", "Иванка Ботева", "Мечо Пух" и детска ясла "Пролет" в Община Велико Търново” (173,4 KB) Icon Проект „Работилница на мечтите” - шанс за защитена заетост и социално включване в общността (214,1 KB) Icon Проект "Преходно жилище „Надежда” - шанс за социално включване (297,0 KB) Icon Проект "Шанс за децата от дома" - изграждане на два ЦНСТ за деца от 3-18/20 г. в ДДЛРГ "Пеньо и Мария Велкови" (205,6 KB) Icon Проект "Достоен живот за хората в неравностойно социално положение" (204,9 KB) Icon Проект "За по-добра грижа" (159,4 KB) Icon Проект "Създаване и функциониране на услуга „Дневен център за пълнолетни лица” (163,2 KB) Icon Проект "Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в ДДЛРГ “Пеню и Мария Велкови” град Велико Търново и в ДДЛРГ “Христо Смирненски” село Балван (235,5 KB) Icon Проект "Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина" (203,5 KB) Icon Проект "Реконструкция на отоплителната система на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” и археологически музей - град Велико Търново" (204,9 KB) Icon Проект "Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново" (308,1 KB) Icon Проект “Подобряване прилагането на принципите на добро управление в Община Велико Търново” (131,1 KB) Icon Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново (9,7 MB) Icon Проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Велико Търново" (126,5 KB) Icon Проект "Промоционала кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Велико Търново" (322,3 KB) Icon Проект "Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на комплексен онкологичен център - Велико Търново" (301,3 KB) Icon Проект "Изграждане и функциониране на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново" (171,8 KB) Icon Проект "Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново" (166,8 KB) Icon Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” (230,2 KB) Icon Проект „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” (200,9 KB) Icon Проект “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ (157,9 KB) Icon Проект „Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” (187,0 KB) Icon Проект "Изграждане и функциониране на областен информационен център - Велико Търново" (175,0 KB) Icon Проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период” (188,6 KB) Icon Проект „Културното наследство на Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие“ (125,2 KB) Icon Проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново“ (186,4 KB) Icon Обекти по проект "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период" (326,0 KB) Icon Проект “Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на транспорта и осигуряване на превантивна инфраструктура на територията на Община Велико Търново” (239,5 KB) Icon Общински план за развитие на Община Велико Търново за периода 2014 - 2020 година (след проведено обществено обсъждане) (4,3 MB) Icon Доклад за работен проект № 7 за финансиране и капитализация на резултатите от проект „CultTour - културното /градинско/ наследство като фокусни точки за устойчив туризъм” (2,8 MB) Icon Проект "Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България" (316,4 KB) Icon Report for work packet 7, CultTour project (2,3 MB) Icon Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” (133,1 KB) Icon Проект „Функциониране на Областен информационен център - Велико Търново” (195,3 KB)

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.