Международни проекти с участието на Община Велико Търново

   

Име на проект

Финансираща програма

Стойност на
проекта

Период на
изпълнение

Проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 20142021г. 
 
921 837,56 лв.  2021 г.
2022 г.


Проект ROBG-383"По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широобхватна мрежа на път "TEN-T", чрез общи мерки в трансграничния регион" (CBC)
 

 INTERREGV-A
Румъния България 2014-2020

12 966 342,32 ЛВ.

2019 г.
2022 г.

Icon Вътрешни правила за съответствие на изпълнените дейности с хоризонталните политики на ЕС_ROBG-576 project (1,4 MB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.