„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 07.07.2021 09:35:12
837,2 KB
Договор за подизпълнение
публикуван на: 23.03.2020 15:10:41
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 23.03.2020 13:35:33
392,7 KB
Договор от 09.03.2020 г. с "Планекс Инфраструктура" ЕООД
публикуван на: 23.03.2020 13:35:33
3,9 MB
Доклад на комисията
публикуван на: 18.02.2020 17:14:40
2,3 MB
Решение за класиране RD 24-19/18.02.2020 г.
публикуван на: 18.02.2020 17:14:40
1,6 MB
Протокол 3
публикуван на: 18.02.2020 17:14:40
1,1 MB
Протокол 2
публикуван на: 18.02.2020 17:14:40
1,3 MB
Съобщение за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 10.02.2020 16:27:58
1,4 MB
Протокол допълнителни документи
публикуван на: 05.02.2020 16:57:10
1,7 MB
Покана до Планекс Инфраструктура ЕООД
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
1,8 MB
Покана до Инфраинженеринг-ДБ ЕООД
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
1,8 MB
Покана до Еврокорект.Бул ЕООД
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
1,8 MB
ID chast arhitektura zalicheni podpisi tsyal
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
8,0 MB
ID chast EE zalicheni podpisi
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
2,2 MB
ID chast elektricheska zalicheni podpisi tsyal
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
6,3 MB
ID chast OVK zalicheni podpisi
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
2,6 MB
ID chast PB zalicheni podpisi
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
1,6 MB
ID chast ViK zalicheni podpisi
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
1,5 MB
ID konstr. stanovishte zalicheni podpisi
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
1,5 MB
Опис на документите
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
826,1 KB
Декларация по чл. 102 ЗОП
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
827,2 KB
Декларация за съгласие на субекта на данните
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
828,6 KB
ЕЕДОП
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
87,3 KB
Ценово предложение
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
828,5 KB
Техническо приложение
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
830,9 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
308,9 KB
Проект на договор
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
293,3 KB
Решение № РД 24-193/06.12.2019 г.
публикуван на: 06.12.2019 17:05:58
3,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

20.01.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.01.2020 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.