Публикувано на: 09.05.2023 09:00

Главен експерт

Описание

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД 22-875/ 04.05.2023 г. на Кмета на Община Велико Търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
обявява конкурс за длъжността Главен експерт
Дирекция "Местни данъци и такси" на Община Велико Търново с място на работа в Община Велико Търново.

Отговорности

  • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Актуализация и поддръжка на работоспособността на наличните програмни продукти в общинска администрация, администрация на наличната сървърна инфраструктура и компютърна мрежа. Осигуряване на нормални условия за работа на служителите в административното звено „Местни данъци и такси“, чрез необходимото информационно-техническо обслужване.

Изисквания

  • Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
· Минимална образователна степен: Бакалавър;
· Област на висшето образование: Технически науки, Природни науки, математика и информатика;
· Професионален опит: 2 години;
· Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши.
  • Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
- компютърни умения - MS Office;
- българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Нужни документи

  • Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс съгласно приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
- Копие от официални документи за трудов стаж, служебен стаж, осигурителен стаж или извършване на дейност в чужбина, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такъв).
Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Община Велико Търново.

Документи

Файл Размер
Заявление за участие в конкурс 64,5 KB
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл 62,1 KB
Обявление относно: конкурс за избор на Главен експерт, дирекция "Местни данъци и такси" 234,1 KB
Списък допуснати МДТ 150,2 KB
Списък на класираните кандидати от конкурса за длъжността Главен експерт в Дирекция "Местни данъци и такси" 103,7 KB

Заплата

  • Минимален размер на основната заплата:
При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 780 лв. до1800 лв.
*При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

Контакти

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, както и по електронен път, подписани с електронен подпис, в срок до 23.05.2023 г., 17:00 ч. в Община Велико Търново на адрес: Община Велико Търново, Център за административно обслужване, гр. Велико Търново, п.к. 5000, пл. "Майка България" № 2, или по електронен път на адрес: mayorvt@vt.bia-bg.com
При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: mayorvt@vt.bia-bg.com, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: https://veliko-tarnovo.bg, както и в Център за административно обслужване, гр. Велико Търново 5000, пл."Майка България" № 2.
Лице за контакт:
Диана Козовска, телефон: 062/ 619-415, електронна поща: diana.kozovska@veliko-tarnovo.bg

Дирекция/отдел

Дирекция "Местни данъци и такси"

Ниво на заетост

Пълен работен ден

Краен срок за подаване на документи

Изтекъл

Обявата е валидна до

15.06.2023 17:00

Ход на конкурса

  • Начин за провеждане на конкурса:
Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията.
Интервю.
*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.