Община Велико Търново подписа договор за изпълнение на Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР

На 15 юли 2020 год. Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика сключиха Административен Договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.019-0018-С01 по процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1, в изпълнение на Проект BG05M9OP001-2.019-0018-C01 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд.
 
Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05M9OP001-2.019-0018 „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ е на стойност 941 359, 37  лева, 85 % от които (800 155,46 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (141 203,91 лв.) са национално съфинансиране.
 
Чрез изпълнение на дейностите по Проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ се цели осигуряване на:
  • Подкрепа за реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за децата, включително и за децата с увреждания, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване
  • Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.
 
В изпълнение на дейностите реализирани по Проекта ще бъдат разкрити “Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства”, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативни услуги и  „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“, с капацитет 8 места.
 
Социалните услуги по проекта ще се предоставят в сграда на ул. "Симеон Велики" № 3, гр. Велико Търново ремонтирана, обзаведена и оборудвана по Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, по ОП РР 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
 
Изпълнението на дейностите по Проекта ще стартира от 01.08.2020 година, с продължителност 24 месеца.
                                                                                                                                  

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.