Община Велико Търново ще осигури безплатни дигитални устройства за деца и младежи от 5 социални услуги в града

На 25.08.2020 г. Община Велико Търново сключи договор с Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект за осигуряване на безплатни дигитални устройства за ученици, настанени в 5 социални услуги от резидентен тип, които се предоставят и управляват от общината.
Инициативата ще се реализира в рамките на одобрен проект на Община Велико Търново по „Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас“.
Средствата, необходими за реализация на проекта са в размер на 19 100 лв., като 100 % от сумата  е осигурена от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика под формата на безвъзмездна финансова помощ.
            В рамките на проекта ще бъдат доставени общо 34 дигитални устройства, както следва:
  • Компютърна конфигурация /настолен компютър/ с лицензиран софтуер – 5 бр.;
  • Преносим компютър с лицензиран софтуер – 16 бр.;
  • Таблет – 9 бр.;
  • Лазерно мултифункционално устройство – 4 бр.
Устройствата ще бъдат предоставени за ползване на 40 деца и младежи /записани като ученици през учебната 2020 г. – 2021 г./ от 5 /пет/ Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи от гр. Велико Търново.
Реализацията на проекта ще допринесе за пълноценното и ефективно участие на децата и младежите в непрекъснат образователен процес от една страна, а от друга ще се подпомогне тяхната самостоятелност. Обновената и модернизирана материално-техническа база, ще осигури възможност за повишаване цялостното качество на предоставяните социални услуги от резидентен тип. В допълнение, ще бъдат създадени предпоставки за по-активно социално включване на децата и младежите, чрез осигуряване на бърз и сигурен достъп до дигитално съдържание. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.