Приключи изпълнението на проект „Реновиране и модернизация на материалната база на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Церова кория“

В началото на месец ноември приключи изпълнението на ремонтните дейности по Проект „Реновиране и модернизация на материалната база на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Церова кория“,  финансиран от Фонд „Социална закрила към Министерство на труда и социалната политика.
За реализацията на проекта бяха осигурени средства в размер на 49 709.50  лв. Половината от сумата (24 854.75 лв.), са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от страна на Фонд „Социална закрила“, а останалата част е собствения финансов принос на Община Велико Търново.
В изпълнение на проекта бяха обновени и модернизирани общите части и помещения на сградата на социалната услуга, в т. ч.: коридори, фоайета, трапезария, всекидневна, санитарни възли. На входа се изгради рампа за инвалидни колички, което позволи безпроблемния достъп до сградата на хората с увреждания и затруднения в придвижването. Извършени са: Частична подмяна и реновиране на покривната конструкция на сградата; Обновяване на електрическата, ВиК и отоплителната инсталации; Подмяна на съществуващите конвенционални осветителни тела с LED осветление.
Реализацията на проекта допринесе както за подобряване на материалната база, така и за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Церова кория. Осигурена е по-уютна, комфортна и достъпна жилищна среда за 14 потребители, настанени в социалната услуга. Улесни се процеса по поддържане на високо ниво на хигиена в сградата. В резултат от изпълнение на проекта, се очаква да се оптимизират текущите експлоатационни разходи за обслужване на социалната услуга.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.