Продължават дейностите по изпълнението на Национална програма „Активиране на неактивни лица“

През 2021г. Община Велико Търново продължава дейностите по изпълнението на Национална програма „Активиране на неактивни лица“.
От началото на годината до 31.06.2021г., младежкият медиатор в Община Велико Търново е осъществил контакт с 50 идентифицирани неактивни младежи, попадащи в обхвата на целевата група - „Нито учещи, нито работещи, нито регистрирани в ДБТ”. За последното шестмесечие е достигнато до лица от 7 населени места на територията на общината, като 24 от идентифицираните лица са жени, а 26 са мъже. На младежите е предоставена информация относно възможностите за започване на работа и/или участие в различни квалификационни курсове и обучения. След проведени срещи и консултации с идентифицираните лица успешно са активирани 43 от тях, като 39 са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, а 4 са включени в трудова заетост без посредничество на ДБТ.
Поради епидемичната обстановка въведена в страната, с част от идентифицираните неактивни лица е осъществен контакт по телефон. Откриването и мотивирането на неактивни младежи се осъществява и посредством социалната мрежа Facebook, където младежкия медиатор поддържа страница с информация за всички  актуални програми, проекти, схеми и мерки за заетост, реализирани от Дирекция „Бюро по труда“- Велико Търново.
„Младите хора предпочитат да се изявяват в неформална среда – контакти с приятели, спортни мероприятия, обществени места и др.  Също така е достигнато до младежи, чрез вече активирани техни познати, посредством които младежкия медиатор обхваща други не активни лица, проявили  желание и интерес да бъдат информирани за кариерно ориентиране“, това отбелязва при реализиране на своята  дейност Алиджан Алиев - младежки медиатор във Велико Търново.
Допълнителна информация за дейността по Национална програма „Активиране на неактивни лица” може да се получи от Алиджан Алиев - „Младши специалист, младежки медиатор” в Общинска администрация Велико Търново, Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”
телефон: 062/619 208
адрес: гр. Велико Търново, п. к. 5000, площад "Майка България" № 2, стая № 221
Facebook страница: Младежки медиатор – Община Велико Търново

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.