Второ заседание на Съвета по въпросите на социалните услуги

Днес /17.06.2021 г./ Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велико Търново проведе второто си заседание за 2021 г., на което бе представен и обсъден Анализ на състоянието и ефективността на предоставяните социални услуги от Община Велико Търново през 2020 г. На заседанието присъстваха представители на институции, неправителствени организации, сдружения, потребители и представители на социални услуги, медии и др.
Анализът бе представен от г-жа Росица Димитрова - председател на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Велико Търново и Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново. Като акцент в дейността на социалните услуги през изминалата трудна 2020 г. бяха представени създадените адекватни механизми в подкрепа на хората, чрез използване на различни източници на финансиране. И по-конкретно разкриването на нови социални услуги за деца и семейства, за лица жертва на трафик и насилие, както и разширяване обхвата на грижите в домашна среда. В изказването си тя подчерта добрата координация и междуинституционално сътрудничество в предоставяне на грижа и подкрепа на нуждаещите се, като сподели добри примери от практиката, сред които създаването на заетост на лица с увреждания-потребители на социални услуги.
В заключение г-жа Димитрова  подчерта, че е необходимо да се следва динамиката на времето в което живеем, за да се предоставят адекватни социални услуги спрямо потребностите на всеки.
На база обобщената и представената информация за постигнатите резултати при предоставяне на социалните услуги на територията на общината през изминалата 2020 г. във функциониращите 30 социални услуги, делегирани от държавата дейност, са преминали общо 1375 потребители, при общ капацитет от 790 места, като в предоставяне на услугите са ангажирани общо 337 лица - персонал.
През 2020 г. спрямо повишаването в Единния разходен стандарт е реализирано увеличение с 27% на работните заплати на персонала в социалните услуги, което допринася за намаляване на текучеството и повишаване на мотивацията.
По отношение на извършения контрол и мониторинг, в качеството си на доставчик Община Велико Търново е констатирала отговорно и ефективно управление на предоставяните социални услуги. Относно удовлетвореността на потребителите от предоставяните им социални услуги, бе представена подробна информация от извършен мониторинг на ефективността на качеството, с данни на база попълнени и обобщени анкетни карти, от които е установена необходимост от повишаване на мобилността.
Основна цел на Съвета е да участва и подпомага разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Велико Търново.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.