Прием на документи за заемане на длъжност "Секретар на Местна комисия за борба с трафик на хора" към ЦСУ Велико Търново

           ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
           
 
О Б Я В Я В А
 
 от 10.01.2024 г. до 09.02.2024 г. включително се приемат документи от кандидати за заемане по трудово правоотношение на вакантна длъжност „Секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора“ към Център за социални услуги в Община Велико Търново
 
I.     Минималните изисквания за заемане на длъжността са следните:
 
 • Степен на завършено образование - висше;
 • Образователно - квалификационна степен: „бакалавър”;
 • Област  на  висше  образование - „Педагогически науки”  „Социални, стопански и правни науки”; „Сигурност и отбрана“.
 • Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”, „Педагогика”,
 • „Право“, „Икономика“; „Политически науки“ „Администрация и управление“, „Обществени комуникации и информационни науки“; „Национална сигурност“.
 • Трудов стаж и професионален опит - не се изискват.
 
II.  Характер на работата:
 
Извършване на дейности за организацията на цялостната административна и оперативна дейност на Местната комисия за борба с трафик на хора, към Център за социални услуги в Община Велико Търново, изразяващи се в:
 • координиране на взаимодействие между отделните ведомства и организации в региона по прилагането на Закона за борба с трафика на хора;
 • осъществяване на държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора на територията на региона и отчитане на изпълнението на дейността пред Националната комисия за борба с трафик на хора и Кмета на Община Велико Търново на шестмесечие и годишно;
 • осъществяване  изпълнение  на  националната  програма  и  на  съгласуваната  с Националната комисия за борба с трафик на хора местна програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите на територията на региона;
 • подпомагане  на  Националната  комисия за  борба  с  трафик  на  хора  за  проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора;
 • организиране  провеждането  на  информационни,  разяснителни  и  образователни кампании за лицата от рисковите групи на трафика на хора в региона;
 • реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора в региона.
 
      III. Начин на провеждане на подбора
 
 • Подбор по документи;
 • Събеседване.
 
      IV. Необходими документи за участие
 • Заявление в свободен текст;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж и професионалния опит (при наличие на такъв);
 • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция - по образец;
 • Други документи - по преценка на кандидата - квалификации, сертификати и др. за преминато обучение, квалификация.
 
Документи от кандидатите за заемане на длъжността се подават в Център за административно обслужване, в сградата на Община Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
Документи по образец могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Велико Търново на адрес: www.veliko-tarnovo.bg
За допълнителна информация: тел. 062/ 619 220 - Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

 

Icon Декларация (97,8 KB) Icon Списък на допуснатите до събеседване кандидати (120,0 KB) Icon Списък на недопуснатите кандидати до събеседване (97,7 KB) Icon Списък на класираните кандидати (209,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.