Национална програма „Активиране на неактивните лица”

Съгласно Заповед № РД 01-948/30.12.2014 г. на Министъра на труда и социалната политика, Национална програма “Активиране на неактивни лица” е допълнена с нов компонент – 1. “Работа с неактивните лица”, 1.2. Младежки медиатори.

Основна цел на Програмата е активиране и включване на пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени лица и младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в Дирекция „Бюро по труда” и насърчаване на включването им в обучени, връщане в образователната система и/или заетост.

С подадена Заявка за свободно работно място от 25.03.2015 г. в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Велико Търново, Община Велико Търново заяви разкриването на 1 работно място по програмата на длъжност “Младши специалист, младежки медиатор”. Съвместно с представители на ДБТ – гр. Велико Търново, на 01.04.2015 г. се проведе събеседване с кандидатите за заемане на обявеното свободно място по НП “Активиране на неактивните лица”.

С оглед реализацията на основните цели и задачи на Програмата, считано от 11.05.2015 г., в Общинска администрация Велико Търново, в Дирекция “Социални дейности и здравеопазване”, е назначен служител на длъжност „Младши специалист, младежки медиатор”. Непосредствените цели и задачи на младежкия медиатор са: идентифициране, достигане до и активиране на младежи от 15 до 29 годишна възраст включително, които не работят, не учат и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.

Младежкият медиатор изпълнява функциите на посредник между неактивните младежи и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги, допълващи по ефективен начин посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. За целта той работи съвместно с експерти от различни институции – Дирекция „Бюро по труда”, Регионално управление по образованието, университети, училища, Младежки информационно – консултантски център /МИКЦ/, младежки организации, Дирекция „Социално подпомагане”, НПО и др., за да предлага пакет от услуги, които в максимална степен да удовлетворяват индивидуалните потребности на съответното безработно лице, планира и координира процеса на тяхното предоставяне.

От стартиране на Програмата през 2015 г. до  31.12.2023 година, в Община Велико Търново, е осъществен контакт с 892 идентифицирани младежи, попадащи в обхвата на целевата група - NEET`s („Not in Education, Employment, or Training” / „Нито учещи, нито работещи, нито регистрирани в ДБТ”), на които е предоставена информация относно възможности за започване на работа и/или участие в различни квалификационни курсове и обучения. Достигнато е до лица от 18 населени места на територията на общината, като 485 от лицата са жени, а 407 мъже.

Статистиката относно нивото на придобитото образование на идентифицираните младежи е следната:

  • 53 % са завършили средно образование
  • 16 % са с основно или по-ниско образование
  • 31 % притежават дипломи за висше образование

 

След проведени срещи и консултации с младежите успешно са активирани 520 лица, като 518 са се регистрирали в ДБТ, 46  са започнали работа (предимно в частния сектор) без посредничеството на ДБТ, а 2 лицa са се върнали в системата на формалното образование.

Предвидено е дейностите по Компонент 1 „Работа с неактивните лица“, т.1.2. „Младежки медиатори” от НП „Активиране на неактивни лица” да са с продължителност до 31.12.2024 г.

Допълнителна информация за дейността на Национална програма „Активиране на неактивни лица” може да се получи от Яница Антонова, „Младши специалист, младежки медиатор” в Общинска администрация Велико Търново, Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”

телефон: 062/619 208
адрес: гр. Велико Търново, п. к. 5000, пл.  "Майка България" № 2, стая № 221

E-mail: mediatorvt@abv.bg

 

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.