Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново”

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО”
Считано от 03.01.2023 г., стартира реализацията на Проект BG05SFPR003-1.001-0127-C01 „Топъл обяд в Община Велико Търново”. На 29.12.2022 г., между Община Велико Търново и Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, се сключи Административен договор за директно предоставяне на БФП. Стойността на безвъзмездната финансова помощ, е в размер на 505 612.80 лв., осигурена от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд плюс и от държавния бюджет .
Проектът се реализира в изпълнение на  Процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Основните цели на операцията са:
  • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
  • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
  • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
  • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

В изпълнение на проектните дейности, 200 лица в неравностойно социално положение, ще получават приготвена храна за обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/.  Храната се предоставя в делничните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни. Услугата е напълно безплатна за крайните бенефициенти и за ползването ѝ не се начисляват и събират такси.

Потребители по проекта, могат да бъдат лица, попадащи в някоя от следните целеви групи:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД06-53 от 17.09.2021 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители по проекта, могат да подадат Заявление-декларация /по образец/ в офиса на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 /от южната страна на Спортен комплекс „Ивайло“/. Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице.
Допълнителна информация, разяснения и образци на документи за кандидатстване могат да бъдат получени от офиса на Домашен социален патронаж на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 18 или на следните телефони: 0888 43 36 65; 06117 20 53; 062 619 220.
 
Icon Заявление - декларация (851,1 KB) Icon Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (147,1 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.