Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ІІ - SOS Младежки дом, ул. „Ильо войвода”

Адрес: град Велико Търново, ул. „ Ильо войвода” № 4

Управител: Биляна Соколова

Телефон:062/ 604960

e-mail: office_vtmd@sosbg.org

www.sosbg.org

Кои сме ние

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II – SOS Младежки Дом е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване. Доставчик на социалната услуга е Сдружение „SOS Детски селища България”.

Нашата цел

Създаване и функциониране на среда и отношения близки до семейната, при които децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Потребители

Деца от 14 до 18-годишна възраст, настанени от Дирекция „Социално подпомагане” със заповед и/или решение на Районен съд за ползване на социална услуга в общността. В ЦНСТ II – SOS Младежки Дом гр.Велико Търново се настаняват деца, напуснали услугата, предоставена в SOS Детско селище гр. Трявна. При наличие на свободни места се настаняват приоритетно деца в риск от община Велико Търново.

Капацитет: 10 потребителя на социални услуги

Услуги:

  • Осигуряване на подслон на децата в ЦНСТ II – SOS Младежки Дом, който гарантира здравословна среда на живот и зачита потребността им от лично пространство;
  • Осигуряване на балансирано и здравословно хранене на децата в ЦНСТ II – SOS Младежки Дом;
  • Осигуряване на облекло, обувки и вещи от първа необходимост за децата, настанени в ЦНСТ II – SOS Младежки Дом;
  • Осигуряване на достъп до здравни грижи за децата;
  • Осигуряване на психологична подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всяко дете;
  • Осигуряване на достъп до подходящо образователно заведение за децата, настанени в ЦНСТ II – SOS Младежки Дом;
  • Подкрепа на децата за придобиване на знания, развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;
  • Подкрепа за организиране свободното време на децата и създаване на условия за отдих и почивка;
  • Работа с биологичното семейство на детето и поддържане на контакта с него, когато е в негов интерес;
  • Интегриране на ЦНСТ II – SOS Младежки Дом в живота на местната общност и създаване на партньорства – връзки и взаимодействие.

Подготовка на децата за самостоятелен живот. Изпълнява се Програма „Начало на самостоятелен живот” на Сдружение „SOS Детски селища България”, целяща подпомагане на напусналите услугата пълнолетни лица за социална адаптация и професионална реализация.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.