Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І, ул. „Цветарска”

 

Адрес: гр.Велико Търново, ул. „Цветарска” №14, етаж 2
Управител: Станка Тодорова
Телефони: 062/65 26 69, 0885 545 645
e-mail: cnstdm@abv.bg

Кои сме ние

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І /ЦНСТ-І/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната на деца, лишени от родителска грижа, като им помага да формират своето бъдеще.

Нашата цел

Осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез предлагане на индивидуална грижа и подкрепа.

Потребители

Ползвателите на услугата са деца, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

Капацитет: 11 места

Услуги:

  • Всяко дете получава услуги, съответстващи на неговите потребности и на заложените в плана за действие дългосрочни цели;
  • Грижи за здравето;
  • Образование съобразно индивидуалните възможности;
  • Осигурява безопасна и стимулираща среда за развитие;
  • Психологична подкрепа;
  • Жизнени умения за самостоятелен и независим живот;
  • Осмисляне на свободното време;
  • Други

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.