Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания II, ул. "Ил. Драгостинов" № 3А, вх. Б

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” 3 А, вх. Б
Управител: Миглена Кюркчиева-Енчева
Телефон: 062/ 69 00 67, 0887 112 004
e-mail: cnst_vt_123@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип II за деца без увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, разкрита на 28.07.2015 г. по Проект „Бъдеще за всяко дете”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
След приключване на проектните дейности, считано от 01.11.2015 г. услугата е разкрита като държавно делегирана дейност, съгласно Заповед № РД01- 911/29.05.2015 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

Кои сме ние

Център за настаняване от семеен тип II за деца без увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, която осигурява среда, близка до семейната, за пълноценното израстване и развитие на деца, за които към момента на настаняването не е възможно оставане и връщане в биологично  семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство или семейство на осиновители.

Нашата цел

Основна цел на услугата е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата чрез индивидуализиране на грижата и подкрепата в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот, възможности за развитие и социално включване.

Потребители

В Център за настаняване от семеен тип II за деца без увреждания се настаняват:

 • деца, лишени от родителска грижа;
 • деца, изведени от специализирани институции;

Капацитет: 14 потребители

Услуги

Център за настаняване от семеен тип II за деца без увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

 • Предоставяне на 24 часова грижа в защитена и благоприятна за развитието на децата среда;
 • Осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа;
 • Осигуряване задоволяването на здравни потребности;
 • Подпомагане на обучението и съдействие за включване в образователния процес;
 • Осигуряване на възможности за развитие на децата през свободното им време според техните способности и интереси – включване в различни форми и съпътстващи услуги;
 • Съдействие за обогатяването на биографията и идентичността на детето, водене на личен дневник;
 • Консултиране и информиране;
 • Осигуряване на възможности за социално включване и подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот чрез обучение в жизнени и социални умения;
 • Подпомагане на напускащите услугата в тяхната социална и професионална реализация;
 • Работа с родители, близки и роднини, приемни семейства и кандидат осиновители, подкрепа и стимулиране на емоционална връзка.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.