Център за обществена подкрепа

Център за обществена подкрепа

Адрес: гр. Велико Търново, бул. "България" №24

Управител: Здравка Николова

Телефон: 062/602 604

e-mail: cop_vt@abv.bg

Кои сме ние

„Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Нашата цел

Предоставяне на психологическа, социална и педагогическа подкрепа на децата и техните семейства с цел повишаване на благосъстоянието им.

Потребители

Потребителите на услугите са деца и семейства в риск от общността на територията на Община Велико Търново /деца, жертви на физически и емоционален тормоз и техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск да изоставят децата си в специализирана институция/; деца и младежи настанени в специализирани институции за деца; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителен период.

Капацитет

Капацитетът на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е 75 потребители.

Услуги

1. Психологическо консултиране и подкрепа на деца за:

  • възстановяване и подобряване на връзките със семейството;
  • развитие на умения за живот;
  • справяне с агресия, трудно поведение, подобряване на взаимоотношенията с връстници;

2. Оказване на педагогическа подкрепа на деца, които срещат трудности в училище;
3. Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за:

  • разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на условията за живот.
  • повишаване на умения за полагане на грижи за детето, осигуряване на безопасна и сигурна среда за детето, предотвратяване на риск от насилие.
  • насочване на семейството към ползване на други услуги, необходими за детето.

4. Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени такива с настанени деца.
5. Услуги по осиновяване – обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на децата и семействата след осиновяване.
6. Мобилна социална работа - активно търсене и оказване на подкрепа на деца и семейства от високорискови общности - жени с рискова бременност, деца, включени в тежки форми на труд, деца и семейства в ситуация на социална изолация.

Icon Програма за деца и семейства в Център за обществена подкрепа (3,3 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.