Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи

Център за социална интеграция и рехабилитация за деца

Адрес: гр. Велико Търново, бул.”България” №24

Управител: Ваня Иванова

Телефон: 062/601 406

e-mail: csri_vt@abv.bg

Кои сме ние

Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и младежи с различни по вид и степен увреждания.

Нашата цел

 • осигуряване качество на живот за децата и младежите с увреждания и/или специални образователни потребности чрез предоставяне на социални услуги, подпомагащи тяхната социална интеграция и професионална реализация;
 • подпомагане на интеграцията на деца с увреждания в масови детски градини и училища;
 • подкрепа и съдействие на децата с увреждания и техните семейства;
 • привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата с увреждания и техните семейства;
 • развитие на познанието и интелектуалния потенциал на децата и младежите с увреждания;

Потребители

1. Потребителите на услугата са деца на възраст от 3 до 18 години с различни по вид и степен на тежест увреждания:

 • деца с лека и средна степен на умствена изостаналост;
 • деца със сензорни и двигателни нарушения /детска церебрална парализа, аутизъм, синдром на даун и др.;
 • деца с речеви нарушения;
 • множествени увреждания;

2. Деца с увреждания на възраст от 7 до 18 години, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги;

3. Младежи до 25 години с различни по вид и степен на тежест увреждания;

Капацитет

Капацитетът на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи е 40.

Услуги

1. Индивидуална и групова работа, целяща да улесни социалното включване на детето и/или младежа;

 • Развитие и умения за общуване и работа в група;
 • Развитие на различни навици и умения за живот;
 • Придружаване и подкрепа в процеса на обучение;
 • Организиране на свободното време, отдих и развлечения;
 • Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;

2. Рехабилитация и терапия, включваща:

 • двигателна рехабилитация;
 • логопедична терапия;
 • психологична диагностика, профилактика и консултиране;

3. Арттерапия и трудотерапия

Позволява на децата и младежите да осъзнаят чувствата и емоциите си чрез рисуване, като подпомага емоционалното им възстановяване и развитието на когнитивните процеси и фината моторика.

4. Информиране и консултиране на родителите на децата с увреждания относно спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете и за подобряване на грижите за детето.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.