Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания І - SOS Младежки дом, ул. "Охрид"

Адрес: гр. В. Търново, ул.„ Охрид” 4
Управител: Милка Илиева
Телефони: 062/ 600-323; 0879532885
e-mail: office_vtmd@sosbg.org
www.sosbg.org

Кои сме ние

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТ/ - социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване.
Доставчик на социалната услуга е Сдружение „SOS Детски селища България”.

Нашата цел

Създаване и функциониране на среда и отношения близки до семейната, при които децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Потребители

Деца от 14 до 18-годишна възраст, настанени от Дирекция „Социално подпомагане” със заповед и/или решение на Районен съд за ползване на социална услуга в общността. В ЦНСТ I – SOS Младежки Дом гр.Велико Търново се настаняват деца, напуснали услугата, предоставена в SOS Детско селище гр. Трявна. При наличие на свободни места се настаняват приоритетно деца в риск от община Велико Търново.

Капацитет: 10 потребителя на социални услуги

Услуги

 • Осигуряване на подслон на децата в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом, който гарантира здравословна среда на живот и зачита потребността им от лично пространство;
 • Осигуряване на балансирано и здравословно хранене на децата в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом;
 • Осигуряване на облекло, обувки и вещи от първа необходимост за децата, настанени в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом;
 • Осигуряване на достъп до здравни грижи за децата;
 • Осигуряване на психологична подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всяко дете;
 • Осигуряване на достъп до подходящо образователно заведение децата, настанени в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом;
 • Подкрепа на децата за придобиване на знания, развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;
 • Подкрепа за организиране свободното време на децата и създаване на условия за отдих и почивка;
 • Работа с биологичното семейство на детето и поддържане на контакта с него, когато е в негов интерес;
 • Интегриране на ЦНСТ I – SOS Младежки Дом в живота на местната общност и създаване на партньорства – връзки и взаимодействие.
 • Подготовка на децата за самостоятелен живот. Изпълнява се Програма „Начало на самостоятелен живот” на Сдружение „SOS Детски селища България”, целяща подпомагане на напусналите услугата пълнолетни лица за социална адаптация и професионална реализация.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.