Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания I, ул. "Ил. Драгостинов" № 3А, вх. А

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов” 3 А, вх. А
Управител: Миглена Кюркчиева-Енчева
Телефон: 062/ 69 00 65, 0887 112 004
e-mail: cnst_vt_123@abv.bg

Център за настаняване от семеен тип I за младежи с увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, разкрита на 30.07.2015 г. по Проект „Бъдеще за всяко дете”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След приключване на проектните дейности, считано от 01.11.2015 г. услугата е разкрита като държавно делегирана дейност, съгласно Заповед

Кои сме ние

Център за настаняване от семеен тип I за младежи с увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, която осигурява среда, близка до семейната, и предоставя възможност за пълноценното израстване и развитие на младежи с различна степен и форма на увреждания, за които към момента на настаняване са изчерпани вариантите за оставане и връщане в биологичното семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство или семейство на осиновители.

Нашата цел

Основна цел на услугата е изграждане на сигурна и защитена среда за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, чрез индивидуализиране на грижата и подкрепата. Това се осъществява в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за развитие и социално включване.

Потребители

В Център за настаняване от семеен тип I за младежи с увреждания се настаняват младежи, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейна среда или да водят самостоятелен живот.

Капацитет: 14 потребители

Услуги

Център за настаняване от семеен тип I за младежи с увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

  • Предоставяне на 24 часова грижа в защитена и благоприятна за развитието на младежите среда;
  • Осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа;
  • Осигуряване на всяко дете на достъп до здравна профилактика, здравни   грижи, лечение и рехабилитация;
  • Подпомагане на обучението и съдействие за включване в образователния процес;
  • Осигуряване на възможности за развитие на младежите през свободното им време според техните способности и интереси – включване в различни форми и съпътстващи услуги;
  • Съдействие за обогатяването на биографията и идентичността на младежа, водене на личен дневник;
  • Осигуряване на достъп до информация и консултиране;
  • Осигуряване на възможности за социално включване и подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот чрез обучение в жизнени и социални умения;
  • Подпомагане на напускащите услугата в тяхната социална и професионална реализация;
  •  Работа с родители, близки и роднини, приемни семейства и кандидат осиновители, подкрепа и стимулиране на емоционална връзка.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.