Център за обществена подкрепа на "SOS Детски селища България"

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“ 4

Ръководител: Албена Добрева

Телефони: 0879532892 и 0885999546

e-mail: albena.dobreva@sosbg.org

Кои сме ние

Център за обществена подкрепа на Сдружение "SOS Детски селища България" e комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства, който функционира от 2008 година в партньорство с Община Велико Търново.

Нашата цел

Основна цел на Център за обществена подкрепа е оказване на подкрепа на семейства в риск да развият своя капацитет за грижа към децата в три основни направления:

 • Гарантиране достъпа на децата до основни услуги, необходими за тяхното оцеляване и развитие, закрила и право на участие: образователна, здравна и психосоциална и психологическа подкрепа, помощ за задоволяване на основните жизнени потребности на децата, за подобряване на условията на живот;
 • Подкрепа на семействата да полагат грижи за своите деца, като повишат своите родителски знания и умения; търсят постоянен източник на ресурси за осигуряване нуждите на техните деца сега и в бъдеще; управляват своите ресурси ефикасно. Тези услуги достигат до децата чрез техните семейства.
 • Укрепване на системата за подкрепа на децата в риск и техните семейства в рамките на общността. Подкрепата се осигурява за членовете на обществото да се самоорганизират, така че да са в състояние да развият и изпълняват собствените си задължения по отношение нуждите на децата в риск и техните семейства. Тези услуги достигат до децата чрез тяхната общност.

Потребители

Потребители на предоставените социални услуги са:

 • деца от 0 до 18 години в риск /деца, в риск от изоставяне; деца в риск от неглижиране на базови потребности;  деца- жертви на физически и емоционален тормоз; деца в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца с поведенчески проблеми/
 • младежи, напускащи институции за отглеждане на деца;
 • самотни родители и семейства, търсещи подкрепа за своите деца;
 • кандидати за приемни родители и осиновители;
 • приемни родители и осиновители;
 • професионалисти, предоставящи  грижа за деца.

Капацитет

Капацитетът на Център за обществена подкрепа на "SOS Детски селища България" е 40 потребители.

Услуги

1. Психологическо консултиране и подкрепа на деца и родители /индивидуално и групово, вкл. групови тренинги/ за:

 • развитите на комуникативни и социални умения;
 • възстановяване и подобряване на връзките със семейството;
 • развитие на умения за живот;
 • справяне с конфликтни ситуации, подобряване на взаимоотношенията с връстници.

2. Индивидуално педагогическо консултиране на деца, които срещат трудности в училище;
3. Психосоциална и/или психологическа подкрепа за родители :

 • по въпроси, свързани с отглеждане на техните деца и специфичните им потребности;
 • по въпроси, свързани с подобряване на условията за живот и осигуряване на безопасна и сигурна среда за развитие на детето;
 • по въпроси, свързани с разпределение на отговорностите  в семейството;
 • по въпроси от превенция на домашно насилие, превенция на емоционално неглижиране;
 • насочване на семейството към ползване на други услуги, необходими за детето;
 • психосоциално консултиране по време на бременността и в следродовия период на майки в рискова ситуация.

4. Предоставяне на възможност за юридическо консултиране.

5. Подпомагане на семействата за достъп до специализирани медицински услугиподкрепа при намиране на необходимата медицинска помощ за нуждаещи се деца.

6. Подкрепа на семейства за осигуряване на достъп до училище и детска градина.

7. Обучение на кандидати за приемни семейства и подкрепа на одобрени приемни семейства с деца.

8. Услуги по осиновяване – обучение на кандидат-осиновители и подкрепа на семействата след осиновяване.

9. Мобилна социална работа – активна подкрепа на място на семейства от високорискови общности  и в ситуация на социална изолация.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.