Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, ул. "Симеон Велики" № 3

Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, към Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“, е дългосрочна специализирана социална услуга, предоставяна в общността, която предлага подкрепа на деца с увреждания, включително на деца с тежки множествени увреждания и деца с трайни увреждания, и техните родители и близки, подобряване качеството им на живот, чрез развитие на умения да използват собствените си възможности и тези на общността, свързани с посрещането на специалните им потребности.
Основна цел
Да се предостави специализирана подкрепа на децата с увреждания, основана на индивидуален подход, спомагаща за развитието на потенциала и компенсиране на дефицитите.
Потребители
Потребителите на услугата са деца на възраст от 3 до 18 години с физически, психически и множествени увреждания.
Капацитет на услугата: 30 деца
Услуги
  • Предоставяне на дневна грижа – целодневна и полудневна, която адекватно да посрещне ежедневните потребности на децата;
  • Осигуряване на храна и транспорт;
  • Обучение за придобиване на умения, свързани с подготовката за самостоятелен начин на живот, развитие на ресурсите, организиране на свободното време и др.;
  • Логопедична терапия, насочена към езиково-говорно развитие;
  • Арт терапия, развиваща личностния потенциал чрез художествени похвати;
  • Двигателна рехабилитация, спомагаща физическото развитие;
  • Педагогическа подкрепа, целяща развитие на познавателните способности и подкрепа в образователните потребности;
  • Психологическа подкрепа, целяща усъвършенстване на когнитивните процеси и емоционално-поведенческото развитие;
  • Подпомагане на социалната интеграция;
Информиране и консултиране на родители и близки във връзка със специфичните потребности на децата и подобряване на грижите.
Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" №3. За контакти на място или на телефон 0884 950 991 – Управител на КСУД Пламена Николова.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.