Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 25 г.

Адрес: гр. Вeлико Търново, ул. „Ил. Войвода“ № 2, ет. 1, ап. 2
Социален работник: Петя Димитрова
Tелефон: 0885 999 541
e-mail: petya.dimitrova@sosbg.org                                                                         
Кои сме ние
Наблюдавано жилище на ул. „Ильо войвода“ № 2, гр. В. Търново е с основна дейност  – „резидентна грижа за младежи“ и е форма на социална услуга за оказване помощ и подкрепа в прехода към самостоятелен живот на младежи, напускащи резидентна или приемна грижа, както и младежи от 18 до 25 години, от общността, останали без подкрепа от семействата си. 
Цел
Формиране на умения и стимулиране на готовност у младежите за водене на пълноценен самостоятелен живот.
Целта на услугата е младите хора да бъдат подготвени за водене на самостоятелен живот и пълноценна социална интеграция чрез оказване на подкрепа за продължаване на образованието, получаване на професионална квалификация и/ или осигуряване на трудова  заетост.
Потребители
 • Младежи от 18 до 25 години,  без увреждания, напуснали алтернативна грижа (приемно семейство, ЦНСТ, други социални услуги), които имат затруднения в самостоятелното функциониране, адаптацията и социализацията в обществото, нуждаещи се от професионална помощ в прехода към самостоятелен живот.
 • Младежи от 18 до 25 години в риск от общността, които не получават подкрепа от семействата си и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот.
Капацитет
 • 4 младежа.
Младежите в Наблюдаваното жилище са смесени по възраст, пол и ниво на автономност.
 
 
Услуги
 
1. резидентна грижа;
2. застъпничество и посредничество;
3. информиране и консултиране (като специализирана услуга).
 
 
Дейности
 • Намиране и задържане на подходяща работа;
 • Управление на лични финанси;
 • Управление на домакинство;
 • Поддържане на лично здраве;
 • Застъпничество и посредничество пред различни институции, организации и административни органи за реализиране на права и потребности;
 • Развитие на социални умения и умения за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения;
 • Адаптация към самостоятелен живот;
 • Последваща подкрепа.

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.