Общностен център за деца и семейства – Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, бул. „България“ № 24
Управител: Маринела Андреева
Телефони: 0888 97 66 56; 0889 29 48 38
 
Кои сме ние
Общностен център за деца и семейства е социална услуга в Община Велико Търново за бъдещи родители, семейства с деца до 7-годишна възраст,  семейства с деца със специфични потребности (забавяне в развитието, атипично поведение, диагностицирано увреждане, логопедични проблеми, двигателни нарушения и др.).
Услугите, които се предоставят в Общностен център за деца и семейства са почасови. Предоставят се в специализирана среда, мобилно и в домашната среда на потребителите.
Дейностите са организирани и насочени към създаване на подкрепяща среда, повишаване на родителския капацитет, чрез формиране на практически умения за отглеждане и възпитание на детето, създаване и укрепване на връзка „родител-дете“, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на мрежата за подкрепа при справяне с ежедневни трудности, предотвратяване на социално изключване.
Подкрепата за децата и семейства, която се предлага от специалистите работещи в Общностен център за деца и семейства има комплексен характер и е насочен към провеждане на срещи, обсъждания, предоставяне на информация, при необходимост посредничество с различни институции.
 
Нашата цел
Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността, чрез инвестиция в ранното детско развитие.
Комплексното предоставяне на услуги за ранно детско развитие на деца от 0 до 7-годишна възраст в Общностен център за деца и семейства, цели да се подобри равния и навременен достъп на всяко дете до качествени и устойчиви услуги, както и до други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност и подобряване качеството на живот.
 
Потребители
 • Бъдещи родители
 • Семейства с деца до 7-годишна възраст
 • Деца със специфични потребности
 • Деца с диагностицирано увреждане и техните родители
 • Деца в риск от изоставане в развитието и техните родители
 • Деца и родители от уязвими етнически групи
 • Деца, непосещаващи детска  градина
 • Деца с поведенчески проблеми и техните родители
 • Родители без или с ниско образование
 • Семейства, които живеят в лоши жилищни условия
 • Родители, които се чувстват неуверени в родителските си функции
 
Капацитет: 78 потребители
 
Услугите се предоставят, чрез следните програми:
 • Ранна интервенция на уврежданията;
 • Формиране и развитие на родителски умения;
 • Семейно консултиране и подкрепа;
 • Програми за деца от 0 до 3 г.  (Социализация в група; Адаптация в среда извън семейната; Изграждане на хигиенни навици; Изграждане навици за хранене и сън); Обучение за придобиване на нови умения (за деца и родители);
 • Логопедична терапия;
 • Двигателна рехабилитация;
 • Психологическа терапия
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца
По време на индивидуални или групови консултации, както и чрез домашни посещения екипът на Общностен център за деца и семействаинформира и консултира родителите относно въпроси, свързани с ранното детско развитие, оказва психологическа подкрепа на родители и деца, формира в децата умения за пълноценно включване в обществото. Нашият екип съдейства, посредничи и при необходимост придружава потребителите до различни специалисти и институции.
Разговаряме с родителите за: психо – емоционално и физическо развитие на детето; самостоятелно хранене, обличане, лична хигиена; трудности и насоки при отглеждане и възпитание на детето; преодоляване на естествените „кризи“ в развитието на детето.
 
Специалисти:
 • Социален работник
 • Психолог
 • Социален педагог
 • Логопед
 • Рехабилитатор
 • Сътрудник социални дейности
 • Медицинска сестра
 • Детегледачка

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.