Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, ул. "Симеон Велики" № 3

Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, към Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“, гр. Велико Търново е социална услуга за резидентна грижа за деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето. Преходно жилище предоставя среда, близка до семейната, подходяща за пълноценното израстване и развитие на децата и младежите, индивидуализиране на грижата и подготовка за самостоятелен и независим начин на живот.
Основна цел
Осигуряване на подкрепа за придобиване на знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.
Потребители:
 • Деца  в риск  от 15 до  18  години  с  дълъг престой в социална услуга,  за които към  момента  на настаняването са изчерпани възможностите за реинтеграция, настаняване  при близки  роднини и настаняване 
 • Деца  в  риск  от 15 до 18  годни  от  общността, за които към  момента на настаняването им  са изчерпани възможностите  им за оставане  в биологичното им семейство, настаняване  при близки  роднини и настаняване  в приемно семейство;
 • Учащи младежи, които продължават да ползват  социалната услуга за резидентна грижа между 18 и 20-годишна възраст, но не повече от навършване на 20 г., когато все  още не са завършили средното си образование по обективни причини
Капацитет на услугата: 8 потребителя
Услуги
 • Предоставяне на 24-часова грижа
 • Осигуряване на основни потребности на децата по отношение на хранене, здравни грижи, подслон
 • Осигуряване на качествено образование и образователни материали
 • Осигуряване на възможности за развитие на децата през свободното им време според интересите и ресурсите
 • Осигуряване на материална среда, благоприятна за развитието на детето
 • Обучение в умения за самостоятелен и независим живот
 • Обучение за придобиване на умения, свързани с дейностите от ежедневието
 • Застъпничество и посредничество
 • Оказване на подкрепа във връзка с професионална реализация и социално включване

Адрес: гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" №3. За контакти на място или на телефон 0884 950 991 – Управител на КСУД Пламена Николова.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.