Здравен медиатор

От началото на 2017 г. в Община Велико Търново след проведен конкурс със заповед на Кмета е назначено едно лице на длъжност „Здравен медиатор“, а  през 2021 г. е назначен и втори здравен медиатор.
Основната дейност на здравния медиатор е посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими групи от населението и извършване на здравно-образователна дейност за профилактика на заболяванията.  Оказване на съдействие и помощ при осъществяване комуникациите с Регионална здравноосигурителна каса, Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“ и Комисия за защита от дискриминация, и др.
Здравните медиатор подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.
 
Здравните медиатори осъществяват следните дейности
1. Подпомагат достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи чрез:
а) информиране и разясняване на правата и задълженията на пациента;
б) информиране за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
в) информиране за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
г) придружаване до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/и;
д) при необходимост оказване на съдействие при изготвяне на необходими документи – за възстановяване на здравноосигурителни права; при настаняване и/или изписване от лечебно заведение; за извършване експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност; за заплащане от дирекция „Социално подпомагане“ на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение; за получаване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за хората с увреждания и др.;
е) оказване на съдействие за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
ж) подпомагане дейността по превенция на насилието над медицински специалисти;
2. Осъществяват дейности по промоция на здравето сред уязвими групи чрез:
а) информиране по въпроси, свързани със семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;
б) информиране и разясняване на ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете от ваксинопредотвратимите инфекциозни заболявания и техните усложнения;
в) информиране за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества;
г) предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
3. При необходимост оказват съдействие на общопрактикуващите лекари:
а) за обхващане на включените в пациентския им списък лица с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;
б) при организирането и провеждането на имунизационни кампании;
в) за осъществяване на профилактични прегледи на включените в пациентския им списък лица;
г) при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
д) при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;
4. При необходимост оказват съдействие на лекарите по дентална медицина:
а) за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дейности;
б) при изпълнение на профилактични национални и регионални програми в областта на денталната медицина;
5. Оказват съдействие на регионалните здравни инспекции:
а) за обхващане на лица без избран общопрактикуващ лекар с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;
б) при организирането и провеждането на имунизационни кампании;
в) при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
г) при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;
6. Оказват помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.
 
За контакти:
Иван Тодоров - здравен медиатор
тел: 062 619 208 – Общинска администрация Велико Търново
 

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.