Превантивен информационен център по наркомании

Адрес: Велико Търново, ул. Симеон Велики № 3

тел./факс: 062 601461 / 0889 374154

e-mail: picn_vt@abv.bg

Председател на центъра: Десислава Йорданова

ЗА НАС
Превантивен информационен център по наркомании /ПИЦ/ към Община Велико Търново е създаден 2005 г. с основни цели:
 1. Осъществяване на превантивни дейности и програми на общинско ниво.
 2. Събиране, съхраняване и анализиране на информация, необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества.
 3. Обединяване усилията на всички институции, неправителствени организации и медии в града в борбата с наркоманиите.
Главни насоки в работата на ПИЦ Велико Търново са: превантивно-информационна, обучителна и консултативна.
Информационна дейност
Една от задачите на ПИЦ е осигуряването на адекватна информация относно ситуацията с употребата на наркотични вещества на територията на Община Велико Търново, с оглед по-прецизното планиране и осъществяване на превантивни дейности.
Превантивна дейност
 • Разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различни целеви групи;
 • На училищни специалисти – педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни психолози, училищни медицински сестри;
 • Осъществяване на интерактивни обучения за превенция на употребата на наркотични вещества, които обхващат ученици от учебни заведения в област   Велико Търново;
 • Разработване и осъществяване на алтернативни дейности, осмислящи свободното време на младите хора, чрез организиране на инициативи в областта на спорта, туризма, изкуствата, доброволчеството;
 • Осъществяване промоция на здравословен начин на живот;
 • Разработва тематични брошури, флаери, плакати, наръчници, презентации и други информационни материали с разнообразна тематика. Те  се разпространяват, според тяхното предназначение, сред различни целеви групи: родители и близки на клиенти със зависимост; клиенти; деца и юноши, които експериментират и употребяват психоактивни вещества, ученици, граждани и др.  
 • Провеждане на информационни и превантивни кампании;
 • Организиране на семинари, конференции и специализирани информационни срещи със специалисти, работещи в областта на наркоманиите;
 • Организиране на различни младежки инициативи с превантивна насоченост  (конкурси, състезания и др.);
 • Целенасочена работа с медиите, с цел повишаване на ангажираността и чувствителността на гражданското общество по проблемите на наркозависимостите.
Целите на превантивната дейност на ПИЦ са:
 1. Ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора, чрез:
 • Повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите;
 • Развиване на личностни и социални умения и компетенции;
 • Формиране на нагласи за здравословен начин на живот;
 • Повишаване на гражданската активност;
 • Стимулиране на творческия им потенциал;
 • Засилване на протективните фактори;
 • Реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното им време.
 1. Повишаване на информираността на родители, учители и специалисти по отношение на наркотиците.
 2. Промяна в обществените нагласи по отношение на наркозависимостите.
Обучителна дейност
 • Провеждане на обучения за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред училищни специалисти, педагози, медицински специалисти, представители на МКБППМН, ДПС, ОД на МВР, ЦНСТ, социални работници, психолози и др.
Консултативна дейност
 • Консултиране за видовете наркотични вещества: въздействие, признаци за употреба, последици от употребата;
 • Консултиране на родители и близки на хора с проблемна употреба и/или зависимост;
 • Превенция на рецидив – психологическо консултиране след прекратяване на употребата;
 • Информиране относно възможности за лечение и рехабилитация на зависимости;
 • Съдействие за постъпване в терапевтични общности;
 
Можете да се обърнете към нас… когато:
… се нуждаете от повече информация за психоактивни вещества;
…се притеснявате, че в семейството вече има проблем с употреба на вещества,
…искате да помогнете на ваш близък, приятел, познат, който има проблем с вещества;
…пожелаете да участвате в различни инициативи на Центъра.
 
Адрес и контакти:
гр. Велико Търново, ул. Симеон Велики № 3, тел. 062 / 601461
имейл: picn_vt@abv.bg

https://www.facebook.com/picnvt
 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.