Списък на класираните в избора за заемане на длъжности по Проект BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”

С П И С Ъ К
на класираните в избора за заемане на длъжности
по Проект BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”
 
На 22.12.2022 г., Комисия назначена със Заповед № РД 22-925/ 18.05.2022 г. на Кмета на Община Велико Търново, проведе втори етап от избора за заемане на длъжност „Шофьор“ по Проект BG05M9OP001-2.062-0004-C01 „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”, в съответствие с обявата, публикувана на официалния сайт на Община Велико Търново.
         След приключване на събеседването, комисията класира кандидатите по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването, както следва:
 
  1. За длъжността „Шофьор“ по Проект „Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения”:
 
Име и фамилия
Вх. № на документите
Общ брой точки от събеседване
Костадин Ванев Цвеев
вх. № 94 -КК-7136-1/03.05.2022 г.
 
9.00 точки
Георги Мирчев Георгиев
вх. № 94-ГГ-8361-1/11.05.2022 г.
7.00 точки

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.