Информация

 

Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – КОМПОНЕНТ 1

 

 

            В изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“ е въведен областния модел на социалната услуга „Приемна грижа”. Считано от 01.11.2016 г. е назначен Областен екип по приемна грижа, който включва 1 началник и 8 социални работници, разпределени в три изнесени работни места: в гр. Велико Търново, гр. Павликени и гр. Полски Тръмбеш, които обслужват населените места в област Велико Търново.

                               За 2023 г. в област Велико Търново са утвърдени 86 професионални приемни семейства, в т. ч. 10 семейства за община Велико Търново, 10 - в община Горна Оряховица, 10 – в община Елена, 31 – в община Павликени, 14 – в община Полски Тръмбеш, 3 – в община Свищов и 8 в община Стражица. През 2023 г. децата, които са пребивавали в приемни семейства в областта, са 129. Към  края на 2023 г. по проекта са настанени 92 деца (17 деца са с увреждания) в 70 приемни семейства.  В Община Велико Търново 8 са професионалните приемни семейства, в които са настанени  9 деца.

                          До 31.12.2023 г. Агенция за социално подпомагане реализира Проект „Приеми ме 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съвместно с Община Велико Търново в качеството й на партньор.

С цел осигуряване на приемственост на дейностите от Проект „Приеми ме 2015“ и непрекъснатост в предоставянето на „приемна грижа“, с Писмо с вх. № 12-20-133/18.12.2023 г. е изпратена поканена за партньорство от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане до Кмета на Община Велико Търново за реализиране на Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – КОМПОНЕНТ 1 за  надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027. Планираният период на изпълнение на новия проект е от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г. За общините изпълнявали проект „Приеми ме 2015“, до 31.12.2023 г. дейностите по новата операция стартират от 01.01.2024 г.

В изпълнение на дейностите по проекта се запазва цялостния обхват по предоставянето на дейността „приемна грижа“ чрез Областния екип по приемна грижа.

 

 

 

За повече информация:
 

Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ 2
тел. 062/ 619 220

 

Областен екип по приемна грижа
Адрес: гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“,
ул. „Георги Измирлиев“ № 15, бл. 2,вх. А, ет. 2, ап. 2
тел. 0897 089 181

 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.