Съобщения и обявления - 2023 година

Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.17.7 по КККР на гр.Велико Търново (163,9 KB) Icon Обявление относно: Изменение на ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ІІ-„Печатни произведения“ от кв. 9 по ПУП на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с цел: създаване на нов УПИ ХІХ-50 от кв. 9 по ПУП на гр. Велико Търново по имотните граници на ПИ с идентифи (163,1 KB) Icon Съобщение относно: обява по §4 за ПУП- ПРЗ за УПИ Х-общ. , кв. 22а по плана на с. Ресен (148,7 KB) Icon Съобщение относно: Частично изменение на подробен устройствен за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.139 по КККР на гр. Велико Търново (68,5 KB) Icon Съобщение относно: Проект за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (108,1 KB) Icon Съобщение относно: УПИ ХІХ-50, кв. 9 по ПУП на гр. Велико Търново – ЗПЗ по имотните граници на ПИ с идентификатор 10447.501.50 по КККР на гр. Велико Търново (208,7 KB) Icon Съобщение относно: УПИ ХVІІ - „за обществено обслужване, офиси и жилища“ от кв. 167 и улици с о.т. 241б-241в и о.т. 152-151-2336, както и ПИ с идентификатори 10447.514.150, 10447.514.153 и 10447.514.437 по КККР на гр. Велико Търново (112,7 KB) Icon Обявление относно: Обществено обсъждане във връзка с изготвен Проект за изменение на общ устройствен план на община Велико Търново и план-схеми на елементите на техническата инфраструктура за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Шемшево, община Велик (69,3 KB) Icon Обявление относно: Частично изменение на ПУП – ПРЗ – коригиран вариант в част ПЗ в обхват: УПИ ІХ-„за обслужващи и производствени дейности“ и УПИ ХХХ-„за производствени и складови дейности“, кв. 4 по ПУП на гр. Велико Търново (86,8 KB) Icon Съобщение относно: Промяна на предназначението на част от шивашко ателие с идентификатор 10447.515.536.2.25 (93,0 KB) Icon Съобщение относно: ПУП- Парцеларен план за трасета на подземни водопроводи за напояване на земеделски земи в землището на с. Ресен (144,5 KB) Icon Съобщение относно: Разрешение за промяна предназначение № 50 28.06.2023г. (104,6 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ХVІІ- „за обществено обслужване, офиси и жилища“ от кв. 167 и улици с о.т. 241б-241в и о.т. 152-151- 2336, както и ПИ с идентификатори 10447.514.150, 10447.514.153 и 10447.514.437 (71,4 KB) Icon Съобщение относно: ЧИ НА ПУП - ПРЗ за УПИ V-101,102; УПИ VІ-100; УПИ VІІ-98, 99; УПИ VІІІ- 96, 95; УПИ ІХ-94; УПИ Х-92 от кв. 1 гр. Килифарево. (185,2 KB) Icon Обявление относно: изменение на ПУП – ПРЗ и РУП със Заповед № РД 22- 1366/12.07.2023г. на Кмета на Община Велико Търново (172,3 KB) Icon Съобщение относно: Частично изменение на подробен устройствен план - План за регулация - поставяне на вътрешните регулационни линии на УПИ ХVІІІ-546 кв.41А по регулационния план на с. Самоводене, в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 652 (5,2 MB) Icon Обявление относно: изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУППРЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.51 по КККР на гр.Велико Търново с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. (141,4 KB) Icon Обявление относно: Частично изменение на подробен устройствен план в обхват: УПИ ІІ-5453 от кв. 360А, гр. Велико Търново (720,9 KB) Icon Съобщение относно: Промяна предназначението на самостоятелен обект за спортна и развлекателна дейност в обект за производство на трайни и малотрайни сладкарски изделия” в УПИ VII, кв. 349 по плана на гр. Велико Търново (88,5 KB) Icon Обявление относно: Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУППРЗ/ за УПИ VІІІ – „За производствени и складови дейности“, кв.170 по ПУП на гр. Велико Търново (115,9 KB) Icon Обявление относно: Частично изменение на подробен устройствен план – План за застрояване /ПЗ/ и Ел. и ВиК схеми за ПИ с идентификатор 10447.520.825 по КК и КР на гр. Велико Търново (189,1 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП - ПРЗ в обхвата на УПИ VII, XVII и XXIII от кв. 4 по ПУП на гр. В. Търново (114,7 KB) Icon Обявление относно: Проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ III от кв. 502, по плана на гр. Велико Търново (667,3 KB) Icon Обявление относно: проект за изменение на ПУП – ПРЗ УПИ ІІ-5453 от кв. 360А по ПУП на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (256,6 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот УПИ I - Поземлен имот с идентификатор 10447.506.242 по КК и КР на гр. Велико Търново, от кв.515, по плана на гр. Велико Търново (116,3 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот: УПИ X /Поземлен имот с идентификатор 10447.515.173 по КК и КР на гр. Велико Търново (106,0 KB) Icon Обявление относно: ПИ с идентификатор 00583.125.82 по КККР на с. Арбанаси, Община Велико Търново (218,3 KB) Icon Обявление относно: План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.51 по КККР на гр. Велико Търново (250,5 KB) Icon Обявление относно: План за регулация /ПР/ за УПИ ІІ-„Пчеларско предприятие-междукомплексно“, УПИ ІІІ-„за производствени и складови дейности“ и УПИ VІІ-„резервен терен“, кв. 10 по ПУП на гр. Велико Търново (246,9 KB) Icon Съобщение относно: ЧИ на ПУП за УПИ ІІІ - 410 кв. 55 с. Плаково, Община Велико Търново (293,9 KB) Icon Съобщение относно: ЧИ на ПУП - ПЗ за ПИ №10879.105.19 по КККР на с.Ветринци, Община Велико Търново (134,0 KB) Icon Обявление относно: План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор № 10447.502.287 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на гр. Велико Търново (224,3 KB) Icon Обявление относно: План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор № 10447.502.287 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на гр. Велико Търново (246,9 KB) Icon Обявление относно: изработване на частично изменение на ПУП (24,2 KB) Icon Обявление относно: План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор № 10447.502.287 по кадастралната карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на гр. Велико Търново (246,9 KB) Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП-ПР на с. Самоводене в обхвата на УПИ ХVІІ-542, УПИ ХVІІІ-546 и УПИ ХІХ-547 от кв.41А по ПУП на с. Самоводене (202,6 KB) Icon Обявление относно: Заповед № РД 22 - 687 / 07.04.2023 г. за подробен устройствен план (ПУП), кв. 24, гр. Килифарево (415,4 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв.93 по плана на гр. Велико Търново (175,5 KB) Icon Обявление относно: създаване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІ и УПИ ХХІІ, кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново (227,3 KB) Icon Съобщение относно: създаване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІ и УПИ ХХІІ, кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново (227,3 KB) Icon Съобщение относно: УПИ II, кв.143 по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново, в поземлен имот с идентификатор 10447.514.241.1 по КК и КР на гр. Велико Търново (162,3 KB) Icon Обявление относно: ДВ-одобрен проект за ПУП-ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура - физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи по КККР на гр. Велико Търново (408,2 KB) Icon Съобщение относно: Проект за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (517,9 KB) Icon Съобщение относно: ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10447.520.4029 по КККР на гр. Велико Търново (237,3 KB) Icon Съобщение относно: УПИ II, кв. 218, имот с идентификатор 10447.509.131 по КК и КР на гр. Велико Търново (311,3 KB) Icon Съобщение относно: проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация /ИПУП-ПР/за ПИ с идентификатор 10447.501.85 по КККР на гр. Велико Търново (113,4 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот III, кв. 291 по плана на гр. Велико Търново (223,2 KB) Icon Съобщение относно: проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на ПИ №7338, кв.607, по плана на гр. Велико Търново (2,0 MB) Icon Обявление относно: План за регулация и застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.825 по КК и КР на гр. Велико Търново (245,4 KB) Icon Съобщение относно: ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ІII - „за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV- 3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново (723,8 KB) Icon Съобщение относно: Проект за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (681,0 KB) Icon Съобщение относно: поземлен имот с идентификатор 10447.515.239 по КК и КР на гр. Велико Търново (169,1 KB) Icon Съобщение относно: самостоятелни обекти с идентификатори 10447.515.368.1.19, 10447.515.368.1.20 и 10447.515.368.1.21 по КК и КР на гр. Велико Търново (175,7 KB) Icon Съобщение относно: ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10447.520.4047 по КККР на гр. Велико Търново (667,2 KB) Icon Съобщение относно: проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.82 по КККР на гр. Велико Търново (138,4 KB) Icon Съобщение относно: ЧИ на ПУП - ПЗ за ПИ 10553.5.21 по КККР на с.Велчево, общ. Велико Търново (131,9 KB) Icon Съобщение относно: проект за частично изменение на подробен устройствен за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.139 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново (250,3 KB) Icon Съобщение относно: частичното изменение на подробния устройствен план - план за регулация е с обхват УПИ VII – "Линейно-кабелно стопанство - София", ПИ с идентификатор 10447.501.170 по КККР на гр. Велико Търново (403,7 KB) Icon Съобщение относно: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за обединяване на поземлени имоти УПИ № VII-172 и УПИ IV-172, кв.23 по плана на с.Малки Чифлик, Община Велико Търново (147,4 KB) Icon Съобщение относно: УПИ I-2975, кв.143 по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново в поземлен имот с идентификатор 10447.514.239 по КК и КР на гр. Велико Търново (169,7 KB) Icon Обявление относно: задание за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура по чл.64, ал.1, т.4 от ЗУТ, ПИ с идентификатори 20242.33.32, 20242.33.199 и 20242.35.21 по КК и КР на гр. Дебелец (134,7 KB) Icon Обявление относно: промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – изграждане на жилищна сграда, ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (185,5 KB) Icon Обявление относно: план за регулация (ИПУП-ПР) за ПИ с идентификатор 10447.509.387 по КККР на гр. Велико Търново (95,2 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.82 по КККР на гр. Велико Търново (631,9 KB) Icon Обявление относно: ПИ № 123 за УПИ VIII-123 и УПИ VII-124, кв.20 по ПУП на с. Малки Чифлик, Община Велико Търново (225,1 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ I, /Поземлен имот с идентификатор 10447.506.313 по КК и КР на гр. Велико Търново/, кв.511, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (191,5 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.