Съобщения и обявления - 2023 година

Icon Обявление относно: изменение на действащия ПУП-ПР на с. Самоводене в обхвата на УПИ ХVІІ-542, УПИ ХVІІІ-546 и УПИ ХІХ-547 от кв.41А по ПУП на с. Самоводене (202,6 KB) Icon Обявление относно: Заповед № РД 22 - 687 / 07.04.2023 г. за подробен устройствен план (ПУП), кв. 24, гр. Килифарево (415,4 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв.93 по плана на гр. Велико Търново (175,5 KB) Icon Обявление относно: създаване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІ и УПИ ХХІІ, кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново (227,3 KB) Icon Съобщение относно: създаване на два нови урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІ и УПИ ХХІІ, кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново (227,3 KB) Icon Съобщение относно: УПИ II, кв.143 по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново, в поземлен имот с идентификатор 10447.514.241.1 по КК и КР на гр. Велико Търново (162,3 KB) Icon Обявление относно: ДВ-одобрен проект за ПУП-ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура - физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи по КККР на гр. Велико Търново (408,2 KB) Icon Съобщение относно: Проект за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (517,9 KB) Icon Съобщение относно: ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 10447.520.4029 по КККР на гр. Велико Търново (237,3 KB) Icon Съобщение относно: УПИ II, кв. 218, имот с идентификатор 10447.509.131 по КК и КР на гр. Велико Търново (311,3 KB) Icon Съобщение относно: проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация /ИПУП-ПР/за ПИ с идентификатор 10447.501.85 по КККР на гр. Велико Търново (113,4 KB) Icon Обявление относно: урегулиран поземлен имот III, кв. 291 по плана на гр. Велико Търново (223,2 KB) Icon Съобщение относно: проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхвата на ПИ №7338, кв.607, по плана на гр. Велико Търново (2,0 MB) Icon Обявление относно: План за регулация и застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 10447.520.825 по КК и КР на гр. Велико Търново (245,4 KB) Icon Съобщение относно: ПУП – ПРЗ в обхват: УПИ ІII - „за обществено и жилищно строителство“, УПИ ІІ-3204 и УПИ ІV- 3206, кв. 106 по ПУП на гр. Велико Търново (723,8 KB) Icon Съобщение относно: Проект за изработване на проект за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (681,0 KB) Icon Съобщение относно: поземлен имот с идентификатор 10447.515.239 по КК и КР на гр. Велико Търново (169,1 KB) Icon Съобщение относно: самостоятелни обекти с идентификатори 10447.515.368.1.19, 10447.515.368.1.20 и 10447.515.368.1.21 по КК и КР на гр. Велико Търново (175,7 KB) Icon Съобщение относно: ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 10447.520.4047 по КККР на гр. Велико Търново (667,2 KB) Icon Съобщение относно: проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.82 по КККР на гр. Велико Търново (138,4 KB) Icon Съобщение относно: ЧИ на ПУП - ПЗ за ПИ 10553.5.21 по КККР на с.Велчево, общ. Велико Търново (131,9 KB) Icon Съобщение относно: проект за частично изменение на подробен устройствен за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.139 по КККР на гр. Велико Търново, община Велико Търново (250,3 KB) Icon Съобщение относно: частичното изменение на подробния устройствен план - план за регулация е с обхват УПИ VII – "Линейно-кабелно стопанство - София", ПИ с идентификатор 10447.501.170 по КККР на гр. Велико Търново (403,7 KB) Icon Съобщение относно: Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за обединяване на поземлени имоти УПИ № VII-172 и УПИ IV-172, кв.23 по плана на с.Малки Чифлик, Община Велико Търново (147,4 KB) Icon Съобщение относно: УПИ I-2975, кв.143 по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново в поземлен имот с идентификатор 10447.514.239 по КК и КР на гр. Велико Търново (169,7 KB) Icon Обявление относно: задание за изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на линеен обект на техническата инфраструктура по чл.64, ал.1, т.4 от ЗУТ, ПИ с идентификатори 20242.33.32, 20242.33.199 и 20242.35.21 по КК и КР на гр. Дебелец (134,7 KB) Icon Обявление относно: промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – изграждане на жилищна сграда, ПИ с идентификатор 10447.519.91 по КККР на гр. Велико Търново (185,5 KB) Icon Обявление относно: план за регулация (ИПУП-ПР) за ПИ с идентификатор 10447.509.387 по КККР на гр. Велико Търново (95,2 KB) Icon Съобщение относно: изработен проект за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 10447.519.82 по КККР на гр. Велико Търново (631,9 KB) Icon Обявление относно: ПИ № 123 за УПИ VIII-123 и УПИ VII-124, кв.20 по ПУП на с. Малки Чифлик, Община Велико Търново (225,1 KB) Icon Съобщение относно: урегулиран поземлен имот /поземлен имот/: УПИ I, /Поземлен имот с идентификатор 10447.506.313 по КК и КР на гр. Велико Търново/, кв.511, по плана на гр. Велико Търново, Община Велико Търново (191,5 KB)

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.