Търгове и конкурси - 2022 година

Icon Заповед № РД 22-2320 / 22.12.2022 г. относно: удължаване сроковете за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит за участие (138,6 KB) Icon Заповед № РД 22-2230 / 08.12.2022 г. относно: провеждане на публично оповестен конкурс, първи кръг, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот публична общинска собственост (180,2 KB) Icon Заповед № РД 22-2217 / 07.12.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (165,6 KB) Icon Заповед № РД 22-2175 / 30.11.2022 г. относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор №10879.105.16 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ветринци (209,8 KB) Icon Заповед № РД 22-2165 / 29.11.2022 г. относно: конкурс, първи кръг, с предмет: „Учредяване на възмездно право на строеж върху незастроен урегулиран поземлен имот XIX от строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново (155,5 KB) Icon Заповед № РД 22-2015 / 03.11.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост (188,0 KB) Icon Заповед № РД 22-1870 / 13.10.2022 г. относно: публичен търг с явно наддаване, първи кръг, за продажба на товарен и лек автомобил (148,9 KB) Icon Заповед № РД 22-1858 / 10.10.2022 г. относно: публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговска дейност (190,2 KB) Icon Заповед № РД 22-1856 / 10.10.2022 г. относно провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (156,6 KB) Icon Заповед № РД 22-1852 / 10.10.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (200,8 KB) Icon Заповед № РД 22-1727 / 19.09.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (90,2 KB) Icon Заповед № РД 22-1644 / 02.09.2022 г. относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (219,2 KB) Icon Заповед № РД 22-1602 / 26.08.2022 г. относно: публични търгове с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2022-2023 г. на недвижими имоти частна общинска собственост – земеделска земя (251,0 KB) Icon Заповед № РД 22 - 1527 / 15.08.2022 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект (павилион) за търговска дейност (194,4 KB) Icon Заповед № РД 22-1486 / 05.08.2022 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (212,9 KB) Icon Заповед № РД 22-1485 / 05.08.2022 г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (178,0 KB) Icon Заповед № РД 22-1360 / 15.07.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс, първи кръг, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот публична общинска собственост (169,2 KB) Icon Заповед № РД 22-1359 / 15.07.2022 г. относно провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (181,1 KB) Icon Заповед № РД 22-1298 / 07.07.2022 г. относно: публични търгове с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2022-2023 г. на недвижими имоти частна общинска собственост (253,7 KB) Icon Заповед № РД 22-1297 / 07.07.2022 г. публичен търг с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години считано от стопанска 2022-2023 г., на земеделска земя, общинска собственост - поземлени имоти (247,1 KB) Icon Заповед № РД 22-1143 / 16.06.2022 г. публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговска дейност (180,6 KB) Icon Заповед № РД 22-1069 / 06.06.2022 г. относно: публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (197,9 KB) Icon Заповед № РД 22-1042 / 01.06.2022 г. относно: публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (154,6 KB) Icon Заповед № РД 22-1029 / 31.05.2022 г. относно публични търгове с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2022-2023 г. на недвижими имоти частна общинска собственост (198,1 KB) Icon Заповед № РД 22-993 / 27.05.2022 г. за провеждане публични търгове с явно наддаване – първи кръг – за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанска 2022-2023 г. на недвижими имоти частна общинска собственост – земеделска земя (193,7 KB) Icon Заповед № РД 22-992 / 27.05.2022 г. относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - частна общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговска дейност (183,2 KB) Icon Заповед № РД 22-907 / 16.05.2022 г. относно: публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (183,2 KB) Icon Заповед № РД 22-880 / 11.05.2022 г. относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (191,8 KB) Icon Заповед № РД 22-878 / 11.05.2022 г. относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект (павилион) за търговска дейност (173,6 KB) Icon Заповед № РД 22-750 / 19.04.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (179,6 KB) Icon Заповед № РД 22-726 / 13.04.2022 г. относно: публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново (145,8 KB) Icon Заповед № РД 22-710 / 12.04.2022 г. относно: публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост (222,1 KB) Icon Заповед № РД 22-506 / 09.03.2022 г. относно: публичен търг с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (133,6 KB) Icon Заповед № РД 22-347 / 10.02.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (170,9 KB) Icon Заповед № РД 22-343 / 10.02.2022 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост (148,4 KB) Icon Заповед № РД 22-328 / 07.02.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти (павилиони) за търговска дейност (172,0 KB) Icon Заповед № РД 22-246 / 04.02.2022 г. относно: публично оповестен конкурс, първи кръг, с предмет: „Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот публична общинска собственост - язовир (172,3 KB) Icon Заповед № РД 22-245 / 04.02.2022 г. относно: провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост (193,1 KB) Icon Заповед № РД 22-242 / 04.02.2022 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване първи кръг – за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година считано от стопанска 2021-2022 г., на поземлени имоти публична общинска собственост (213,8 KB) Icon Приложение №1 към Заповед № РД 22 - 242 / 04.02.2022 г. (196,7 KB) Icon Заповед № РД 22-55 / 12.01.22 г. за провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (155,2 KB) Icon Заповед № РД 22-54 / 12.01.22 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (153,3 KB) Icon Заповед № РД 22-53 / 12.01.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (154,4 KB) Icon Заповед № РД 22-52 / 12.01.2022 г. относно проведат публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (178,1 KB) Icon Заповед № РД 22-51 / 12.01.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (170,2 KB) Icon Заповед № РД 22-50 / 12.01.2022 г. относно провеждане публични търгове с явно наддаване, първи кръг, за почасово отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост (154,0 KB) Icon Заповед № РД 22-43 / 12.01.2022 г. относно: провеждане на публично оповестен конкурс, първи кръг, с предмет: „Отдаване под наем за срок от десет години на част от недвижим имот публична общинска собственост (151,4 KB) Icon Заповед № РД 22-22 / 05.01.2022 г. относно: провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост (196,6 KB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.