МЕТОДИКА за извършване на замени на земеделски земи частна общинска собственост, със земеделски земи, собственост на граждани и юридически лица

І. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЗАМЯНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 36, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ И ЧЛ. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
 
1. Заявителят е собственик на предлаганите за замяна земеделски земи.
 
2. Замяната на земеделски земи - частна общинска собственост, със земеделски земи, собственост на граждани и юридически лица се допуска при парична равностойност, определена по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи.
 
3. Възможна е и замяна, когато имотът собственост на гражданина /юридическото лице/ е с по-голяма стойност при наличие на нотариално заверено съгласие от тяхна страна, че разликата в стойността не е дължима от Община Велико Търново.
 
4. Замяна на земеделски земи се допуска за имоти, намиращи се само на територията на Община Велико Търново.
 
5. Замяна със земеделски земи в границите на едно и също землище се допуска само когато чрез замяната се постига комасиране на общинските имоти.
 
6. Предлаганите за замяна имоти, собственост на граждани /юридически лица/, не могат да бъдат с площ под 3 /три/ дка всеки или когато предлаганите имоти са съседни и същите са над 3 дка.
 
7. Не се допуска замяна на част от имот, частна общинска собственост.
 
8. Земеделските земи, предмет на замяната, собственост на граждани /юридически лица/ и общината, се оценяват от лицензирани оценители, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи, /обн. ДВ бр. 64/1998 г./.
 
9. Разноските по изготвянето на оценките и таксите по замяната са за сметка на искателя.
 
10. Исканите за замяна земи от Общинския поземлен фонд не следва да се намират в обхвата на общия градоустройствен план на гр. Велико Търново, до автомагистрали и пътища от І и ІІ клас на Републиканската пътна мрежа, до архитектурни и исторически комплекси, реки и дерета.
 
11. Само до 50% от Общинския поземлен фонд може да се използва за извършване на замени.
 
 
 
ІІ. РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАМЯНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 36, АЛ. 1 от ППЗСПЗЗ.
 
1. За извършване на замяната се подава искане от заинтересованите лица до Кмета на Община Велико Търново, с копие до кмета /кметския наместник/ на населеното място.
 
2. За извършване на замяна на земеделски земи се представят следните документи:
 
- искане от гражданина /юридическото лице/, съдържащо лични данни на искателя /трите имена, ЕГН, лична карта, адрес, копие от съдебната регистрация, удостоверение за актуално фирмено състояние, копие от картата за регистрация в БУЛСТАТ, копие от документа за данъчна регистрация/, местонахождение и номер на имотите, предмет на искането за замяна;
 
- документ за собственост на частните земеделски земи в оригинал /решение на ПК, нотариален акт, договор за доброволна делба и др./, скици на имотите, актуални към момента на подаване на заявлението;
 
- оценки на земеделските земи на гражданина /юридическото лице/ и общинските земи, изготвени от лицензирани оценители, заверени от Общинска служба по земеделие и гори гр. Велико Търново;
 
- удостоверение за наследници, актуално към момента на подаване на заявлението, ако собственикът на земеделската земя е починал;
 
- нотариално заверена декларация от всички наследници, удостоверяваща съгласието им за извършване на замяната;
 
- нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява искателя.
 
3. Комисията към отдел “Общинска собственост” разглежда искането за замяна заедно с писмени становища на кмета /кметския наместник/ на населеното място и на Общинска служба по земеделие и гори, гр. Велико Търново, частните имоти предложени за замяна представляват ли интерес за общината. След получаване на становищата се дава отговор възможна ли е замяна и се представя списък със свободните имоти от ОПФ, с които може да се извърши замяната.
 
4. Въз основа становището на Общинска служба по земеделие и гори, Кметът на Общината изготвя предложение до Общинския съвет за извършване на замяната или отказ.
 
5. Предложението задължително се разглежда от Постоянната комисията по земеделие, гори и опазване на околната среда към Общински съвет Велико Търново.
 
6. Решението за замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд се взема от Общинския съвет.
 
7. След решението на Общински съвет Велико Търново, Кметът на Общината издава заповед за извършване на замяната, в която се описват дължимите данъци и такси от гражданина /юридическото лице/:
 
- 2% режийни разноски върху по високата цена;
 
- 20% ДДС върху режийните разноски;
 
- 2% местен данък върху по-високата цена;
 
- 0,1% такса за вписване на договора върху цената, но не по-малко от 5 лв. по сметка на Великотърновски районен съд;
 
8. След заплащане на дължимите суми кметът сключва договор за замяната в писмена форма, който се вписва от Съдията по вписванията при Великотърновски районен съд.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.