НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново

Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите, наричани за краткост по – нататък "клубове", като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.
Чл. 2. Клубовете се учредяват на териториален принцип по общини и селища.
Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите.
Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете сътрудничат с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др.
 
Раздел ІІ
Организация и управление
 
Чл. 5 /1/ (Изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново проучва потребностите от клубове на пенсионера и инвалида и предлага на Кмета на Община Велико Търново разкриването, преместването или закриването им.
/2/ Клубовете на пенсионерите и инвалидите се откриват:
т.1. Клубовете във Велико Търново, Дебелец и Килифарево се откриват при минимум 50 желаещи пенсионери и инвалиди;
т.2. Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 25 желаещи пенсионери и инвалиди.
т.3. В кметствата без В. Търново, Дебелец и Килифарево се допуска разкриването само на един клуб.
т.4. Клубовете се разкриват с писмено заявление за жителите на Велико Търново до кмета на Общината, а за останалите населени места - до кметовете на кметства или кметските наместници.
/3/ Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.
/4/ Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общински съвет.
/5/ (Нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Кмета на Община Велико Търново утвърждава Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново
т.1. Дирекция “Социални дейности и здравеопазване” съвместно с клубните съвети на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново изготвят Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново, който се приема от общите събрания към всеки клуб.
т.2.Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново се поставя на видно място във всеки клуб и е задължителен за всички пенсионери и инвалиди, ползващи услугите на клуба.
Чл. 6. /1/ Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на Общински съвет.
/2/ Допуска се ползване на помещенията на клубовете на други обществени организации, регистрирани по законите на Р България по предварителна заявка до уредника на клуба.
/3/ (Изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Разходите по поддръжката на клубовете - осветление, отопление, телефон, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет.
Чл. 7. /1/ (Изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги в Община Велико Търново подпомагат финансово, методически и организационно клубовете на пенсионера и инвалида, намиращи се на територията на общината. Извършват и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.
/2/ Кметът на Община Велико Търново назначава уредник на клуба на трудов договор.
/3/ Функциите и задачите на уредника се определят с Правилника за вътрешния ред на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на община Велико Търново.
Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите и инвалидите.
Чл. 9. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и контролният съвет.
Чл. 10. /1/ Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и инвалиди, ползващи неговите услуги. Свиква се най - малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.
/2/ Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам. председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души - председател и двама членове.
/3/ Общото събрание:
т.1.приема Правилник за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново;
т.2.обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;
т.3. (изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) приема годишна програма за дейността на клуба с финансов план към нея.
Чл. 11. Клубният съвет:
т.1. (изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Участва при изготвяне на Правилник за вътрешния ред;
т.2. Изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
т.3. Предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;
т.4. Прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;
т.5. (изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Поддържа връзка с Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги в Община Велико Търново, кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” - Велико Търново, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;
т.6. Организира и ръководи дейността на клуба;
т.7. (нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Съгласува Заявките за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида от трети лица;
т.8. (нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Уведомява ресорния Заместник кмет за взетите решения при провеждане на Общо събрание, касаещи дейността на клуба.
Чл. 12. (Изм. и доп. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата събрани от членовете на клуба, както и за опазване на неговото имущество.
Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са:
т.1. бюджетни средства;
т.2. доброволни вноски;
т.3. дарения, спонсорство;
т.4. (изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) постъпили средства в бюджета на Община Велико Търново от отдаване под наем на материалната база на Клубовете на пенсионера и инвалида.
Чл. 14. /1/ (Нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Паричните вноски в клубовете се събират и съхраняват от касиера на клуба срещу издадена квитанция.
/2/ (Нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Предметните дарения се получават, съгласно изготвен Приемно – предавателен протокол, който задължително се подписва от Кмета на населеното място, Председателя или Заместник председателя на клубния съвет и уредника на съответния клуб на пенсионера и инвалида от една страна и от друга от дарителя. В Приемно – предавателния протокол следва волята на дарителя да бъде ясно изразена- дарението да се ползва за нуждите на съответния клуб на пенсионера и инвалида.
/3/ (Нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Приемно – предавателния протокол се представя в Център за социални услуги при Община Велико Търново, където се заприхождава дарението.
Чл. 15. Клубовете работят на бюджетна сметка.
Чл. 16. В клубовете се води следната задължителна документация:
т.1. приходно - разходна книга;
т.2. (изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) ревизионна книга, съгласно чл. 408 от Кодекса на труда;
т.3. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и контролния съвет.
Чл. 17./1/ Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново се извършват от:
т.1. Община Велико Търново;
т.2. юридически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ, регистрирани с обществено полезна дейност.
т.3. (нова с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) юридически лица с нестопанска цел, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или друга държава от Европейското икономическо пространство.
/2/ (Доп. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на договор между общината и лицата по ал. 1, т. 2 и т. 3.
Чл.18. /1/ т.1. (изм. с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, извън посочените в чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева на час /без ДДС/.
т.2. Отчетните документи се издават от Център за социални услуги в Община Велико Търново.
/2/ Събраните средства постъпват в бюджета на Община Велико Търново чрез Център за социални услуги в Община Велико Търново.
/3/ С размера на средствата по ал. 2 се увеличава бюджета на съответния Клуб на пенсионера и инвалида на територията на общината.
/4/ Уредниците на Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на общината приемат Заявка за ползване на клубовете от трети лица и съставят график. Заявката се предоставя в Център за социални услуги в Община Велико Търново.
Чл. 19. (Нов с Реш. № 397/25.10.2012 г. на ВТОбС) В клубовете на пенсионера и инвалида не се разрешава извършване на търговска дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на общото събрание на Клубовете на пенсионера и инвалида е възможно да се предоставят единствено стоки за консумация на място в съответния клуб, вписани в Удостоверение за регистрация, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново.
 
Раздел ІІІ
Заключителни разпоредби
 
§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново.
§ 2. Указания по приложението на Наредбата дава Кмета на Община Велико Търново.
§ 3. Настоящите изменения и допълнения в Наредбата са приети с Решение № 397/ 25.10.12 г. на Великотърновски общински съвет и влизат в сила от датата на приемането им.
  
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.