НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, както и реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Велико Търново.

Чл. 2. (1) На територията на Общината се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. (Отм. с Решение № 897 от 31.03.2022 г., считано от 1.04.2022 г.);

4. за ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;

5. за технически услуги;

6. за административни услуги;

7. за откупуване на гробни места;

8. за издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;

9. за притежаване на куче;

10. всички други местни такси, определени със закон.

(2) С тази Наредба се определят цените на всички услуги и права, предоставени от Общината.

Чл. 3. (1) Местните такси и цените на услугите се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово и в брой в сроковете и по реда на тази Наредба.

(3) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

4. срочност на услугите.

Чл. 5. (Изм. с Решение № 521 по Протокол № 21 от 26.01.2017 г.) (1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.

(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на Общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

Чл. 7. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на Общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация.

(3) Приходите от местни такси и цени на услуги постъпват в общинския бюджет.

Чл. 8. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършва по реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

Чл. 9. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане.

Чл. 10. (1) Кметът на Общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

• оценка, доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

• оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

• информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

• препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Глава втора.
Местни такси

Раздел I.
Такса за битови отпадъци

Чл. 11. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 12. За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за общественото ползване.

Чл. 13. Таксата се заплаща за всяка от дейностите по чл. 11 от:

o собственика на имота;

o ползвателя - при учредено вещно право на ползване;

o концесионера - при предоставяне на особено право на ползване- концесия;

o собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него;

o за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 14. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за всяка дейност:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3. (изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации, или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл. 15. Таксата се събира от Общинска администрация.

Чл. 16. (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от Общински съвет.

(2) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се включват разходите по чл. 14 т. 1 - 3.

(3) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населени места по чл. 14, ал. 1, т. 4 се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа определена от Общинския съвет.

Чл. 17. (1) Основата по чл. 16, ал. 1 е данъчната оценка на имотите.

Чл. 18. (1) Годишните размери на таксата по населени места се определят в Приложение 1 на настоящата наредба.

(2) (Изм. с Решение № 50 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.) Такса се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

(3) (Отм. с Решение № 50 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.)

Чл. 19. (1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването ѝ.

Чл. 20. В течение на годината не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начини на определяне и размер на таксата за битови отпадъци.

Чл. 21. (1) За имоти намиращи се извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо и/или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

(2) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината.

(3) (Изм. с Решение № 956 по Протокол № 59 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Не се събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци, за имоти, които не се ползват през цялата година и за това е подадена декларация, по утвърден Образец, от собствениците или ползвателите - в Община Велико Търново до края на предходната година в общината по местонахождение на имота.

(4) (Доп. с Решение № 956 по Протокол № 59 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Общинският съвет може със свое решение да освобождава от такса за битови отпадъци отделни категории лица и малките населени места с по-малко от 10 жители. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

(5) (Нова - Решение № 786 по Протокол № 34 от 23.12.2021 г.) При разделно събиране от физическите лица на рециклируеми отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и стъкло) и предаването им на площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, при достигане на количество над 150 кг отпадък за година, на данъчно задълженото лице ще се възстановява сумата от 30 % от компонентите сметосъбиране и сметоизвозване, формиращи такса битови отпадъци за съответната година.

Възстановяването ще се извършва чрез приспадане от дължимата такса битови отпадъци на данъчно задълженото лице за следващата календарна година.

(6) (Нова - Решение № 786 по Протокол № 34 от 23.12.2021 г.) Площадката за разделно събиране на отпадъци от домакинствата по ал. 5 се намира в гр. Велико Търново, кв. "Чолаковци", ул. "Дълга лъка" № 9 Б.

(7) (Нова – Решение № 1174 по  Протокол № 48 от 22.12.2022 г.) При предоставяне на декларация за наличие на съд или съоръжение за домашно компостиране и извършване на дейности по разделно събиране и компостиране на биоразградими отпадъци от физическите лица, на данъчно задълженото лице ще се възстановява сумата от 30 % от компонентите сметосъбиране и сметоизвозване, формиращи такса битови отпадъци за съответната година. Възстановяването ще се извършва, чрез приспадане от дължимата такса битови отпадъци на данъчнозадълженото лице за следващата календарна година. Декларацията по образец се подава в Община Велико Търново в срок до 30.01 на текущата година. Община Велико Търново извършва проверка на място относно верността на  декларираните обстоятелства в срок до 30 ноември на същата година.

Чл. 22. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 13 подават декларация по утвърден Образец в Община Велико Търново, от 15 октомври до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

(2) 1. В декларацията се посочват базови данни на недвижимия имот;

2. Видът и броят на необходимите съдове се определят от общинска администрация, съобразно декларираните базови данни по "Диференцирани норми на натрупване на ТБО от нежилищни имоти в Община Велико Търново" (Приложение 2);

3. В периода от 5 до 15 декември деклараторът може да направи справка за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, определени по реда на т. 2;

4. В периода от 5 до 20 декември, деклараторът може да внесе искане за оттегляне на подадената декларация. В такъв случай ще заплаща годишната такса, пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

(3) (Изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за "новоизградени обекти" физическите и юридическите лица подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга. Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел "ОС". Дължимата такса се начислява от датата на предоставянето за ползване на съдовете за събиране на отпадъци.

(4) (Изм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.) Когато лицето не е подало декларация в срок, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

(5) (Отм. с Решение № 1386 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г., в сила от 02.03.2015 г.)

(6) (Отм. с Решение № 1386 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г., в сила от 02.03.2015 г.)

Чл. 22а. (Нов - Решение № 110 по Протокол № 13 от 23.02.2012 г., отм. с Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.)

Чл. 22б. (Нов - Решение № 110 по Протокол № 13 от 23.02.2012 г., изм. с Решение № 402 по Протокол № 17 от 29.09.2016 г., отм. с Решение № 964 по Протокол № 37 от 22.02.2018 г.)

Раздел II.
Такси за ползване на детски ясли и детски градини

(Отм. с Решение № 897 от 31.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г.)

 

Раздел II

Такси за ползване на специализирани библиотечни услуги

(Нов – с Решение № 1276 от 30.03.2023 г.)

 

Чл. 23. (Отм. с Решение № 897 от 31.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г.; Нов – с Решение № 1276 от 30.03.2023 г.)

 1. Услуги, попадащи в обхвата на чл. 52 от Закона за обществените библиотеки (ЗОБ)
  1. Писмени библиографски услуги - чл. 52, ал. 1, т. 1–2 от ЗОБ

1.1.1. Писмена тематична библиографска справка до 20 заглавия – 5.00 лв.

1.1.2. Писмена тематична библиографска справка – 21-50 заглавия –10.00 лв.

1.1.3. Писмена тематична библиографска справка – над 50 заглавия – 20.00 лв.

1.1.4. Писмена фактографска справка по определена тема – за 1бр.–15.00 лв.

Забележка: Посочените такси се отнасят за стандартна услуга със срок на изготвяне – 10 работни дни. За експресна услуга ( 3 работни дни ) се добавят 50% към стойността на стандартната справка.

3.1.5. Повторно ползване на вече направена писмена тематична библиографска справка – за 1 бр. – 50% от първоначалната такса

3.1.6. Изготвяне библиография – за 1 включено заглавие (източник) – 0.20лв.

 1. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина –
  Чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗОБ

1.2.1. За читатели: За книги, получени по МЗС (Междубиблиотечна заемна служба) и връщането им като пощ. пратка – за 1 заявка – 2.00 лв. плюс тарифата на съответната библиотека-изпращач, плюс пощенски разходи.

1.2.2. За библиотеки: За книги, изпратени по МЗС – за 1 заявка – 2.00 лв. плюс пощенски разходи.

 1. Копиране на библиотечни документи – Чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗОБ

1.3.1. Ксерокопия на оригинали на книжен носител

 • До формат А4, едностранно – страница – 0.10 лв.
 • До формат А4, двустранно – лист – 0.15 лв.
 • До формат А3, едностранно – страница – 0.20 лв.
 • До формат А3, двустранно – лист – 0.30 лв.
 • Документи, издадени от 1878 до 1944 г., едностранно – страница – 0.50 лв.
 • Документи, издадени от 1878 до 1944 г., двустранно – лист – 1.00 лв.
 • Документи, издадени преди 1878 г., едностранно – страница – 1.00 лв.
 • Документи, издадени преди 1878 г., двустранно – лист – 2.00 лв.

Забележка: Документите се копират на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката.Таксите са за черно копие. За копиране в цвят се прилагат таксите от т. 3.3.5.

1.3.2. Дигитализиране на книжни библиотечни документи(включва допълнителни операции като  обработка на сканирания документ със специализиран софтуер и въвеждане на метаданни за разпознаване на текста)

 • До формат А4 – изображение / страница – 0.20 лв.
 • Над формат А4 (предлага се само в Централна сграда) – изображение / страница – 0.50 лв.
 • Документи, издадени от 1878 до 1944 г. – изображение / страница – 1.00 лв.
 • Документи, издадени преди 1878 г. – изображение / страница – 2.00 лв.
 • Предоставяне на копие от вече дигитализирани печатни документи – изображение / страница – 0.05 лв.

1.3.3. Дигитализиране на некнижни библиотечни документи (включва допълниетлни дейности, свързани с обработка на данните и разпознаване на сканирания некнижен документ)

 • Видеокасети стандартен формат VHS - за всеки започнат час – 5.00 лв.
 • Аудиокасети, магнетофонни ленти – за 1 бр. – 3.00 лв.
 • Грамофонни плочи – за 1 бр. – 5.00 лв.
 • Аудиокасети, грамофонни плочи, магнетофонни ленти за 1 аудиофрагмент (трак) – 1.00 лв.
 • Филмови (фото) ленти (негатив), диафилми – за 1 цяла лента до 36 кадъра – 3.00 лв.
 • Диапозитиви, единични кадри от ленти – за 1 бр. – 0.50 лв.

1.3.4. Запис на информация на електронен носител

 • CD/DVD (консумативът се предоставя от библиотеката) – 1 бр. – 2.00 лв.
 • USB flash памет (не се предоставя от библиотеката) – 1 бр. – 1.00 лв.

1.3.5. Разпечатване на принтер

 • Черно до формат А4, едностранно – страница – 0.20 лв.
 • Черно до формат А4, двустранно – лист – 0.40 лв.
 • Черно до формат А3, едностранно – страница – 0.40 лв.
 • Черно до формат А3, двустранно – лист – 0.80 лв.

 

 • Цветно до 50% запълване до формат А4, едностранно – страница – 1.00лв.
 • Цветно до 50% запълване до формат А4, двустранно – лист – 2.00 лв.
 • Цветно до 50% запълване до формат А3, едностранно – страница – 2.00 лв.
 • Цветно до 50% запълване до формат А3, двустранно – лист – 4.00 лв.

 

 • Цветно над 50% запълване до формат А4,едностранно – страница – 2.00лв.
 • Цветно над 50% запълване до формат А4, двустранно – лист – 4.00 лв.
 • Цветно над 50% запълване до формат А3,едностранно – страница – 4.00 лв.
 • Цветно над 50% запълване до формат А3, двустранно – лист – 8.00 лв.

Забележка: Документите се разпечатват на лазерен принтер на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката

 1. Изготвяне и публикуване на издания - Чл. 52, ал. 1, т. 6 от ЗОБ

1.4.1. Набиране на компютър – гладък текст на бълг. език – страница –1.50 лв.

1.4.2. Набиране на компютър на текст на бълг. език с таблици, формули, диаграми – страница – 2.50 лв.

1.4.3. Набиране на компютър на текст на чужд език – страница – 2.50 лв.

1.4.4. Страниране на гладък текст на български език – страница – 1.00 лв.

1.4.5. Страниране на текст на български език с таблици, формули, диаграми – страница – 2.00 лв.

1.4.6. Страниране на текст на чужд език – страница – 2.00 лв.

1.4.7. Позициониране / оразмеряване на изображения (не включва сканиране и обработка) – за 1 бр. – 0.20 лв.

1.4.8. Библиографска редакция на списък (библиография, използвана литература, бележки) – за 1 описание – 0.30 лв.

1.4.9. Изготвяне на макет за корица – за 1 бр. – 20.00 лв.

Забележка: От т. 3.4.1. до т. 3.4.6. понятието страница означава започнат блок от 1800 символа, вкл. интервалите. Таксата  за страниране включва една черно-бяла разпечатка и едно нанасяне на коректури.

 

 1. Услуги не попадащи в обхвата на чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ЗОБ
  1. Изготвяне на презентационни материали с проект на заявителя
   (таксата не включва сканиране и печат)

2.1.1. Изготвяне на печатни материали

 • Покана – компютърен макет – 3.00 лв.
 • Плакат до формат А3 – компютърен макет – 5.00 лв.
 • Дипляна / флаер до формат А4 – компютърен макет – 10.00 лв.
 • Брошура (до 16 страници) – компютърен макет – 20.00 лв.
 • Изложба табла до 70х50 см – компютърен макет – 10.00 лв.
 • Изложба табла до 90х105 см – компютърен макет – 15.00 лв.

2.1.2. Изготвяне на електронни материали

 • Презентация – за 1 слайд – 2.00 лв.
 • Филм (всякакъв вид създадена под формата на видеоклип продукция с техника и физическо участие на служител на библиотеката) – за 1 бр. за всеки започнат час – 50.00 лв.
  1. Подвързване с пластмасов гребен (таксата включва корици)
 • До 100 листа – за 1 бр. – 2.00 лв.
 • До 300 листа – за 1 бр. – 3.00 лв.
 • До 500 листа – за 1 бр. – 4.00 лв.
  1. Ламиниране (двустранно, термофолио 80 μm)
 • До формат А4 – за 1 бр. – 0.60 лв.
 • Формат А3 – за 1 бр. – 1.00 лв.
  1. Използване на техника за озвучаване и мултимедийни презентации (с техни-ката оперира служител на библиотеката) – започнат блок от 4 часа – 100.00 лв.

 

Раздел III.
Такси за ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги

Чл. 24. (1) За ползване на услугите на млечна детска кухня се заплащат такси, както следва:

II група - 1.80 лв. за купон на ден;

III А група (преходна храна) 2.30 лв. за купон на ден;

III Б група 2.30 лв. за купон на ден.

(2) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:

- деца сираци и полусираци;

- деца-близнаци;

- деца с неизвестен баща;

- деца, с ЕР на ТЕЛК с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане;

- деца, настанени в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(3) За ползване на намаленията по ал. 2, родителите или настойниците подават декларация до директора на услугата, придружена с документи, доказващи преференцията.

Чл. 25. (1) За таксите за извънучилищни дейности, предлагани от ОДК Велико Търново се заплаща годишна такса в размер на 10.00 лв. в срок до 10 октомври на съответната учебна година.

(2) Учениците, които ползват общежития заплащат месечна такса в размер на:

• за учениците от съответното училище - 5 % от минималната работна заплата за страната;

• за ученици от други училища на територията на общината - 7 % от минималната работна заплата;

• за нощувка на групи ученици от други населени места по време на екскурзия и от други лица - 3 % от минималната работна заплата за едно лице за едно денонощие.

Чл. 26. (изм. с Решение № 926 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.) Такси за ученически столове, както следва:

1. закуска – 1.10 лв.

2. обяд – 2.40 лв. за купон с месни продукти:

- първо – 0.45 лв.

- второ – 1.30 лв.

- трето – 0.55 лв.

- хляб – 0.10 лв.

3. обяд – 1.60 лв. за купон без месни продукти:

- първо – 0.45 лв.

- второ – 0.50 лв.

- трето – 0.55 лв.

- хляб – 0.10 лв.

4. (отм. с Решение № 926 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.)

5. (нова - Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; отм. с Решение № 926 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.)

6. (нова – Решение № 926 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.) обяд за учениците от Спортно училище „Георги Живков“ – 1.80 лв.

- основно ястие – 1.20 лв.

- десерт – 0.50 лв.

- хляб – 0.10 лв.

7. (нова – Решение № 926 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.) вечеря за учениците от Спортно училище „Георги Живков“ – 2.30 лв.

- основно ястие –  1.70 лв.

- десерт - 0.50 лв.

- хляб - 0.10 лв.

Чл. 27. (1) (Изм. с Решение № 1082 по Протокол № 65 от 24.04.2014 г., изм. с Решение № 927 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г., изм. с Решение № 247 по Протокол № 12 от 27.06.2024 г. в сила от 01.08.2024 г.) Потребителите на  Домашен социален патронаж - Велико Търново /ДСП - Велико Търново/ заплащат такса за всеки ден от месеца, в който са ползвали храна, съобразно заявения от тях пакет, в размер, както следва:

В сила до 31.12.2024 г.:

- за пълен пакет услуги с хляб – 7,75 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 6,50 лв. на ден.

- за частичен пакет услуги с хляб - 7,25 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 6,00 лв. на ден.

- за основен пакет услуги с хляб - 6,25 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 5,00 лв. на ден.

- за минимален пакет услуги с хляб – 5,75 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 4.50 лв. на ден.

В сила от 01.01.2025 г.:

- за пълен пакет услуги с хляб - 8,00 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 6,50 лв. на ден.

- за частичен пакет услуги с хляб - 7,50 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 6,00 лв. на ден.

- за основен пакет услуги с хляб - 6,50 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 5,00 лв. на ден.

- за минимален пакет услуги с хляб - 6,00 лв. на ден; без включен в пакета хляб - 4.50 лв. на ден.

(2). Дължимата такса за ползване на пакети храна, определена в размерите по ал. 1, се заплаща от личните доходи на потребителя.

(3). Пакетите храна, посочени в ал. 1 включват:

- пълен пакет услуги: - обяд - супа, основно ястие, десерт и вечеря - основно ястие;

 -  частичен пакет услуги: - обяд - супа, основно ястие и вечеря - основно ястие;

 - основен пакет услуги: - обяд - супа, основно ястие, десерт;

 - минимален пакет услуги: - обяд - супа, основно ястие.

Чл. 27а. (Нов - Решение № 1082 по Протокол № 65 от 24.04.2014 г.; Отм. с Решение № 927 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.)

Чл. 28. (Изм. с Решение № 927 по Протокол № 39 от 28.04 2022 г.)

(1) (отм. с Решение № 1480 от 31.08.2023 г.) (Изм. с Решение № 1082 по Протокол № 65 от 24.04.2014 г.; Изм. с Решение № 927 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.) (1). Потребители на пакети храна по чл. 27, които не ползват грижа в домашна среда за сметка на осигурено финансиране с държавни средства, могат да заявят писмено желание за безплатно ползване по график на битови и/или административни услуги.

(2).(отм. с Решение № 1480 от 31.08.2023 г.) Услугите по ал. 1 са с продължителност 1 час и 45 минути и могат да се извършват веднъж или два пъти седмично, в зависимост от индивидуално установената потребност на заявителите и липсата на практическа възможност за ползване на грижа в домашна среда за сметка на осигурено финансиране с държавни средства и включват:

- поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителите;

- пазаруване;

- съдействие за консултация с лекар;

- съдействие за изготвяне и подаване на молби за плащане на данъци, такси и др.

(3). Ветераните от войните ползват с предимство услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж - Велико Търново, като за това заплащат такса в определения по чл. 27, ал. 1 размер, но не повече от 30% от получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

(4). Военноинвалидите и военнопострадалите ползват с предимство услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж - Велико Търново, като заплащат 30 % от размера на определената такса по чл. 27, ал. 1. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

Чл. 29. (Отм. с Решение № 1277 по Протокол № 49 от 29.11.2018 г.)

Чл. 29а. (Нов - Решение № 1034 по Протокол № 64 от 27.03.2014 г.) (1) За участие в конкурси за млади изпълнители в областта на музиката, танците, изобразителното изкуство, балета и другите форми, организирани от Младежки дом Велико Търново се определя цена в размер от 1,00 лв. до 200,00 лв. с ДДС.

(2) За всяко конкретно мероприятие по ал. 1 цена се определя със Заповед на Кмета.

Чл. 30. (Изм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.) Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

Раздел IV.
Такси за технически услуги

Чл. 31. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 32. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

Чл. 33. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 34. Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

1. За издаване на скица за недвижим имот

- за обикновена услуга със срок 7 работни дни - 12.00 лв.;

- за бърза услуга със срок до 3 работни дни - 25.00 лв.;

- за експресна услуга със срок 24 часа (само за гр. В. Търново) - 50.00 лв.;

2. За издаване на извадка от действащия подробен устройствен план (скица за проектиране):

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 50.00 лв.;

- за бърза услуга (3 работни дни) - 100.00 лв.;

3. за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 20.00 лв.;

4. За издаване на виза за проектиране от Главния архитект на общината съгласно чл. 140 от ЗУТ - 50.00 лв.;

5. За проверка на място относно установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването чл. 159 ЗУТ:

- за строежи от I и II категория - 500.00 лв.;

- за строежи от III категория - 400.00 лв.;

- за строежи от IV категория - 300.00 лв.;

- за строежи от V категория - 100.00 лв.;

- за техн. инфраструктура - според категорията;

За всяка друга проверка по Наредба № 3/2005 г. (площадка, линия, изкоп, цокъл, корниз и било):

- за строежи от I и II категория - 200.00 лв.;

- за строежи от III категория - 150.00 лв.;

- за строежи от IV категория - 100.00 лв.;

- за строежи от V категория - 50.00 лв.;

6. За протокол от проверка на налична картотекирана растителност - 80.00 лв.;

7. за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство:

- за отстояния по Закона за хазарта - 1000.00 лв.;

- по чл. 52 от ЗКИР - 100.00 лв.;

- по чл. 181, ал. 2 ЗУТ (завършен груб строеж);

- 100.00 лв. за V категория;

- 400.00 лв. за III и IV кат.;

- 600.00 лв. за I и II кат.;

по § 16 от ПР на ЗИДЗУТ (режим на търпимост)

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 150.00 лв.;

- за бърза услуга (3 работни дни) - 300.00 лв. по § 21 от ЗР на ЗУТ (заварени обекти);

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 100.00 лв.;

- за бърза услуга (3 работни дни) - 200.00 лв.;

- за всички останали случаи /обстоятелства и факти/ - 80.00 лв.;

- за заверка и издаване на молба-декларация по обстоятелствена проверка - такса в размер на 100.00 лв.;

8. за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

- за документ 10.00 лв./на страница А4;

- за план (чертеж) - 20.00 лв. на лист А3;

Консумативите за направата на цветни копия и по-големи формати от посочените се заплащат отделно.

9. (изм. с Решение № 511 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г.) За издаване разрешение на строеж:

- за строежи от І категория - 120.00 лв.;

- за строежи от ІІ категория - 100.00 лв.;

- за строежи от ІІІ категория - 80.00 лв.;

- за строежи от ІV категория - 60.00 лв.;

- за строежи от V категория - 50.00 лв.;

- за строежи от VІ категория - 40.00 лв.

За издаване на акт за узаконяване:

- за строежи от І категория - 120.00 лв.;

- за строежи от ІІ категория - 100.00 лв.;

- за строежи от ІІІ категория - 80.00 лв.;

- за строежи от ІV категория - 60.00 лв.;

- за строежи от V категория - 50.00 лв.;

- за строежи от VІ категория - 40.00 лв.

При презаверяване на разрешение за строеж - 50% от предвидената такса по общия ред.

При издаване на Заповед за допълване на Разрешение за строеж по реда на чл. 154 от ЗУТ - 50 % от таксата по т. 9;

10. (доп. с Решение № 511 по Протокол № 34 от 31.01.2013 г.) Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект - таксата се определя по формула: 18 + N x 6 + K x РЗП или 18 + Nx6 + KxL, когато строежът е линеен обект в лева (вж. § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата).

За одобряване на проект -заснемане при изгубени инвестиционни проекти - 50% от предвидените такси.

Одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване - таксата по т. 10;

11. При вътрешни преустройства и при одобряване на следваща, след идейния проект, фаза - таксата е 50% от предвидената по общия ред;

12. За издаване заповед за смяна на титуляра - 100.00 лв.;

13. При възстановяване на изгубени инвестиционни проекти - 50 % от таксата по т. 10;

14. Съобщаване на Заповеди за одобряване на ПУП, ЧИПУП, парцеларен план по реда на чл. 128, ал. 1 ЗУТ на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник - 50.00 лв.;

15. За съобщаване на изработени проекти по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ (обнародване на обявления в Държавен вестник, поставяне на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник) - 100.00 лв.;

16. Проект за ПУП за повече от един квартал и за линейни обекти извън регулация, които подлежат на обществено обсъждане - чл. 128, ал. 3 ЗУТ - 200.00 лв. (когато се провежда от общината);

17. Подробен устройствен план в обхват над един квартал се одобрява с решение на Общински съвет и се публикува в ДВ - чл. 129 ЗУТ - 100.00 лв.;

18. За издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

Строежи от четвърта категория: буква "а"

• частни пътища - 150.00 лв./км, но не повече от 3000.00 лв.;

• улици от второстепенната улична мрежа - не буква "б";

• жилищни сгради със средно застрояване

- за обикновена услуга - 300.00 лв.;

• сгради за обществено обслужване

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 600.00 лв.;

• амбулатории, дрогерии, аптеки

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 600.00 лв.;

буква "в" - производствени сгради с капацитет 50 - 100 работни места, съоръжения и складове към тях;

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 600.00 лв. буква "г";

• паркове, градини и пр. - 10.00 лв./дка;

• сгради за паркинг-гаражи, гаражи - лв./паркомясто

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 100.00 лв.;

• открити паркинги - 20.00 лв./паркомясто

За реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението - 50% от определените по-горе.

За вътрешни преустройства на строежите от I, II и III категория, с които не се засяга конструкцията им - 60 % от определените по горе, относими към текста.

Строежи от пета категория: буква "а";

• жилищни сгради с ниско застрояване

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 200.00 лв.;

• вилни сгради - 100 лв.;

• сгради и съоръжения за обществено обслужване - 300.00 лв.;

• сгради за паркинг-гаражи, гаражи

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 100.00 лв.;

• открити паркинги - 20.00 лв. / паркомясто буква "б";

• производствени и складови сгради до 50 работни места и съоръженията към тях

- за обикновена услуга (7 работни дни) - 400.00 лв. буква "в";

• строежи на допълващото застрояване - 100.00 лв.

За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението - 50 % от определените по-горе;

19. За изменение на влезли в сила подробни устройствени планове разглеждани в ЕС по УП - 200.00 лв. + 5.00 лв. за всеки заинтересован над приетия среден брой 10;

20. За проверка и одобряване на техническо задание по чл. 124, ал. 7 ЗУТ - 30.00 лв.;

21. Прокарване на временен път по искане на заинтересовани лица - 110.00 лв.;

22. Издаване на заповед по чл. 197 ЗУТ за премахване на годен законен строеж - масивна конструкция - 100.00 лв.;

23. За одобряване частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива по формулата: 302 + 1,3/6 х N + K х РЗП/лв., където K и N са съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата;

24. Съгласуване на проекти за рекламни съоръжения - съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново;

25. За извършване оценка за съответствието на частите на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите - 200% от таксата по т. 7а;

26. За становище, относно поделяемостта на имот- чл. 201, ал. 1 и ал. 4 и одобряване на проекти по чл. 202 и чл. 203 ЗУТ

- за обикновена услуга (7 работни дни ) - 100.00 лв.;

- за бърза услуга (3 работни дни) - 200.00 лв.;

27. (изм. - Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. с Решение № 228 по Протокол № 10 от 28.04.2016 г.)

28. (изм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.) Размерът на таксите по Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново е, както следва:

1. Такси за разглеждане на заявления за разполагане на РИН кв.м. рекламна площ от Художествено-експертен съвет (ХЕС):

- РИН/РИЕ с рекламна площ до 2 кв.м. - 20 лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ от 2 кв.м. до 3 кв.м. - 50 лв.;

- РИН/РИЕ с рекламна площ над 3 кв.м. или сложни конструкции - 100 лв.;

2. Такси за издаване на разрешение за разполагане нa РИН/РИЕ

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост - 20 лв.;

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост - 20 лв.;

3. Такси за издаване на разрешение за разполагане нa РИН/РИЕ

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху общинска собственост - 20 лв.;

- Такси за издаване на разрешение за разполагане на РИН/РИЕ върху необщинска собственост - 20 лв.

Чл. 35. (1) Срокът за извършване на технически услуги, който не е установен с настоящата Наредба или с друг нормативен акт не може да надвишава 1 месец.

(2) Таксите по този раздел се събират от длъжностните лица от общинската и Кметска администрация и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за които се дължат.

(3) (Отм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.)

(4) (Отм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.)

Раздел V.
Такси за административни услуги

Чл. 36. (Изм. с Решение № 309 по Протокол № 24 от 19.07.2012 г.) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:

1. За издаване на удостоверение за наследници:

- 2.00 лв. (обикновена поръчка - 7 дни);

- 3.00 лв. (бърза поръчка - 3 дни);

- 7.00 лв. (експресна поръчка - 1 ден);

2. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

3. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние - 3.00 лв. (срок до 7 дни);

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт:

- 3.00 лв. (обикновена поръчка - 7 дни);

- 5.00 лв. (бърза поръчка - 3 дни);

- 10.00 лв. (експресна - 1 ден);

5. За издаване на удостоверение за семейно положение - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

6. За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

7. За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 5.00 лв. срок до 7 дни);

8. За издаване на удостоверение за родените от майката деца - 3.00 лв. (срок до 7 дни);

9. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3.00 лв. (срок до 7 дни);

10. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

11. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

12. За издаване на удостоверение за правно ограничение - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

13. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

14. За всички други видове удостоверения по искане на граждани (свободен текст) - 5.00 лв. (срок до 7 дни);

15. За преписи от документи по гражданското състояние - 3.00 лв. (срок до 7 дни);

16. (Отм. – с Решение № 1276 от 30.03.2023 г.)

17. За издаване на удостоверения за постоянен адрес - 2.00 лв. (срок до 7 дни);

18. За издаване на удостоверения за настоящ адрес - 2.00 лв. (срок до 7 дни);

19. За издаване на удостоверения за промени на постоянен адрес - 3.00 лв. (срок до 7 дни);

20. За издаване на удостоверения за промени на настоящ адрес - 3.00 лв. (срок до 7 дни).

Чл. 37. Освобождават се от такси за административни услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

Чл. 38. (Отм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.)

Чл. 39. (1) За вписване в информационния масив и издаване на документ регламентиращ заявеното от заявителя работно време по Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за административна услуга.

(2) Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни - 15.00 лв.;

- за бърза услуга със срок 3 работни дни - 20.00 лв.;

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни - 30.00 лв.

Чл. 40. (1) За издаване на Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56 от Закон за устройство на територията и Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цени за услугите.

(2) Сроковете по предходната алинея и цените за административни услуги се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни - 15.00 лв.;

- за бърза услуга със срок 3 работни дни - 20.00 лв.;

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни - 30.00 лв.

Чл. 41. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането с изключение на годишните такси по чл. 46, ал. 2 и таксите за някои от техническите услуги изискващи изчисляване във връзка с инвестиционния проект - площ, категория, заинтересованите лица и пр. (чл. 40, т. 10, т. 15, 16, 17, 18 и т. 23).

Чл. 42. Таксата за ползване на местостоянка на таксиметров автомобил е 5.00 лв./месец на автомобил и 60.00 лв./година за автомобил.

Чл. 43. (1) За издаване на разрешение за таксиметров превоз се заплаща такса 12.00 лв.

(2) (Отм. - Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишна ал. 3 - Решение № 496 по Протокол № 20 от 25.02.2021 г. (*)) За издаване на един холограмен стикер по чл. 21, ал. 1, т. 15 от Наредба № 34 неразделна част от разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща такса в размер на 18.00 лв. (осемнадесет лева) с ДДС.

(3) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 20 от 25.02.2021 г. (*)) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - такса 100,00 лв.

(4) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 20 от 25.02.2021 г. (*)) За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - такса 10,00 лв.

(5) (Нова - Решение № 496 по Протокол № 20 от 25.02.2021 г. (*)) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация - такса - 10,00 лв.

Чл. 44. За заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали - 15.00 лв.

Чл. 45. За издаване на разрешение за сеч на дървета в частни имоти - 8.00 лв.

Чл. 46. (1) За издаване на разрешение от Кмета на Общината се събира такса както следва:

1. за ползване на воден обект - 250.00 лв.;

2. за водовземане от воден обект - 250.00 лв.

(2) За продължаване срока на разрешението по ал. 1 се събира такса от 100.00 лв.

(3) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейности по ал. 1 се събира такса от 130.00 лв.

(4) Таксите по ал. 1. ал. 2 и ал. 3 се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

(5) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

(6) (Нова - Решение № 110 по Протокол № 13 от 23.02.2012 г.) Такса за водоползване

Таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект се определят по тарифа на таксите съгласно ПМС № 154/28.07.2000 г.

Чл. 47. За издаване на позволително за събиране на билки, странични ползвания, странични горски продукти от общински терени - 9.00 лв.

Чл. 48. За издаване на удостоверение за добитото количество билки и горски продукти от общински терени - 10.00 лв.

Чл. 49. Такса за вреди причинени на озеленени площи и декоративната растителност от юридически и физически лица се дължи съгласно Тарифата за обезщетения при причиняване на вреди и щети на озеленените площи.

Чл. 50. (изм. с Решение № 1091/29.09.2022 г.)

1. Издаване на разрешително за почистване, съгласно чл.32, ал.2 и ал.3 от ЗОСИ и чл.17 от ППЗОСИ – цена на услугата - 50.00 лв.

2. Маркиране и сортиментиране на дървесина на корен – такса лв./куб. м.:

а) едра куб. м. - 2.50 лв.;

б) средна куб. м. - 2.60 лв.;

в) дребна куб. м. - 2.70 лв.;

г) дърва простр. куб. м. - 5.00 лв.

3.Измерване и кубиране на отсечената дървесина в лежащо състояние – такса:

а) едра куб. м. - 1.50 лв.;

б) средна куб. м. - 1.60 лв.;

в) дребна куб. м. - 1.70 лв.;

г) дърва простр. куб. м. - 2.00 лв.

4. Маркиране на дървесина в лежащо състояние – такса:

а) едра куб. м. - 1.50 лв.;

б) средна куб. м. - 1.60 лв.;

в) дребна куб. м. - 1.70 лв.;

г) дърва простр. куб. м. - 2.00 лв.

5. Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина, добита извън горски фонд – цена на услугата – 10.00 лв.

6. (доб. с Решение № 1091/29.09.2022 г.) Разглеждане на документи за издаване на разрешително за сеч, съгласно чл.32, ал.2 и ал.3 от ЗОСИ и чл.17 от ППЗОСИ – 15.00 лв. на имот.

Чл. 51. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер 25.00 лв.

Чл. 52. За изхвърляне на животно в трупна яма, поддържана от Община Велико Търново се заплаща такса в размер на:

o за еднокопитни (коне, магарета) - 5.00 лв.;

o за едри преживни животни - 5.00 лв.;

o за дребни преживни животни - 3.00 лв.;

o прасета - 3.00 лв.

Чл. 53. (1) За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на административна услуга.

(2) Цената на административна услуга се заплаща преди издаване на Удостоверението.

(3) Сроковете по предходната алинея и цените за административни услуги се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни - 15.00 лв.;

- за бърза услуга със срок 3 работни дни - 20.00 лв.;

- за експресна услуга със срок 1 работен ден - 30.00 лв.

Чл. 54. (1) (Изм. с Решение № 958 по Протокол № 59 от 19.12.2013 г., изм. с Решение № 1250 по Протокол № 71 от 25.09.2014 г.) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

• (изм. с Решение № 521 по Протокол № 21 от 26.01.2017 г.) Обикновена услуга в 5-дневен срок - 5.00 лв.;

• За бърза услуга в тридневен срок

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ - 15.00 лв.;

- за недеклариран имот - 25.00 лв.;

• За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗДМТ - 20.00 лв.;

- за недеклариран имот - 35.00 лв.;

• За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ - 40.00 лв.;

- за недеклариран имот - 65.00 лв.;

• За новопостроен имот в двуседмичен срок - 20.00 лв.;

• За Данъчна оценка на земеделски земи

- обикновена услуга в двуседмичен срок - 5.00 лв.;

- за бърза услуга в тридневен срок - 15 лв.;

- за експресна услуга със срок 24 часа - 25 лв.;

- за експресна услуга със срок 1 (един) час работно време - 40 лв.

(2) За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата - 5.00 лв.

(3) За издаване на удостоверение за декларирани данни - 5.00 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по местните данъци и такси - 5.00 лв.

(5) За издаване на копие от данъчна декларация по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ - 10.00 лв.

(6) За легализация на документи необходими за чужбина - 5.00 лв.

Чл. 55. Такси за издаване на удостоверения по чл. 62, ал. 4 от ЗОС.

(1) За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост се събират следните такси:

1. за обикновена услуга в срок до 14 работни дни - 10.00 лв. за всеки имот;

2. за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 15.00 лв. за всеки имот;

3. за експресна услуга в срок до 24 часа - 40.00 лв. за всеки имот.

(2) За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:

1. за обикновена услуга в срок до 14 работни дни - 15.00 лв. за всеки имот;

2. за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 22.50 лв. за всеки имот;

3. за експресна услуга в срок до 24 часа - 60.00 лв. за всеки имот.

(3) За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - общинска собственост, се събират следните такси:

1. за обикновена услуга в срок до 14 работни дни - 10.00 лв. за всеки имот;

2. за бърза услуга в срок до 3 работни дни - 15.00 лв. за всеки имот;

3. за експресна услуга в срок до 24 часа - 40.00 лв. за всеки имот.

(4) 1. Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането;

2. Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока;

3. Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът за издаване на удостоверение започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.

Чл. 56. Други услуги, свързани с общинската собственост:

- за картотекиране на граждани, нуждаещи се от общински жилища се определя цена в размер на 2.00 лв.;

- за издаване на настанителна заповед за настаняване в общинско жилище или за промяна на титуляра на настанителната заповед се определя такса в размер на 2.00 лв.;

- за производства по настаняване в нежилищни имоти се дължи такса в размер на 6.00 лв.;

- за издаване на заверени копия от документи се определя такса в размер на 2.00 лв.;

- за издаване на удостоверение за характеристики на имоти по § 4 ЗСПЗЗ за определяне на данъчната им оценка се събира такса от 5.00 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни;

- за издаване на удостоверение по чл. 199 ЗУТ се събира такса от 15.00 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни.

Чл. 56а. (Нов - Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. с Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) По производства за продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 400.00 лв.

Чл. 57. (Отм. с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.)

Чл. 58. (Изм. с Решение № 309 по Протокол № 24 от 19.07.2012 г.) Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни - 7.50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7.50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация - 12.50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници - 4.50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - 7.50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение - 7.50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - 7.50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 7.50 лв.

(9) За издаване на удостоверения за постоянен адрес - 4.50 лв.

(10) За издаване на удостоверения за настоящ адрес - 4.50 лв.

(11) За издаване на препис от документи по гражданско състояние - 5.50 лв.

(12) За издаване на удостоверение за правни ограничения - 7.50 лв.

Чл. 58а. (Нов - Решение № 1524 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г.) (1) За предоставяне на изготвен документ на посочен от лицето/заявителя на услугата адрес се заплаща такса.

1. За предоставяне на услугата чрез лицензиран пощенски оператор:

- с писмо с обратна разписка - 1,74 лв.;

- с обикновено писмо (без обратна разписка) - 1,19 лв.;

2. За предоставяне на услугата чрез куриер:

- чрез куриер с обратна разписка - 2,45 лв.;

- чрез куриер с фиксиран час - 5,15 лв.;

- куриерска услуга в чужбина - съгласно ценова листа на доставчик на Община Велико Търново.

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата.

Раздел VI.
Такси за гробни места

Чл. 59. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1. от 1 до 15 години за I зона (гр. Велико Търново) - 10.00 лв.;

от 1 до 15 години за II зона (Дебелец и Килифарево) - 8.00 лв.;

2. за вечни времена - таксите посочени в т. 1 увеличени пет пъти;

3. за ползване на семейни гробни места:

3.1. За 10 години и за всеки следващи 10 години;

За I зона (гр. Велико Търново) - 20.00 лв.;

За II зона (Дебелец и Килифарево) - 15.00 лв.;

3.2. За вечни времена таксите по 3. 1. увеличени пет пъти.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 намалени с 50 на сто.

Чл. 60. (Отм. като незаконосъобразна с Решение № 9 от 28.01.2020 г. на Адм. съд - Велико Търново, потвърдено с Решение № 6032 от 26.05.2020 г. на ВАС)

Чл. 60а. (Нов - Решение № 1034 по Протокол № 64 от 27.03.2014 г.) (1) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник - траурна церемония в рамките на гр. Килифарево е в размер на 25 лв. с ДДС.

(2) Цената на услуга за извършване на превоз на покойник извън рамките на гр. Килифарево е в размер на 1.80 с ДДС на километър.

(3) Цената на услугата се заплаща в сградата на Кметство Килифарево.

Раздел VII.
Такса за притежаване на куче

Чл. 61. (1) За притежаване на куче, собствениците заплащат в отдел "Местни данъци и такси" на Общината годишна такса, както следва:

- за куче с местообитаване на адрес в гр. Велико Търново - 20.00 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в гр. Килифарево и гр. Дебелец - 10.00 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в останалите населени места в общината - 2.00 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в друга община - за населени места с население над 50 000 души - 20.00 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в друга община - за населени места с население от 10 000 до 50 000 души - 10.00 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в друга община - за населени места с население до 10 000 души - 2.00 лв.

(2) Таксата по предходната алинея е 50 % от определените стойности, когато собственикът на кучето е пенсионер. Освобождават се от такса собственици на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 62. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава в общината декларация по чл. 117 ЗМДТ.

Чл. 63. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. 3а кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Раздел VIII.
Такси за паркиране

Чл. 64. (1) (Отм., предишна ал. 3 - Решение № 897 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г.) Такса за паркиране на автобуси

- за 1 час - 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие;

- за 1 месец - 300.00 лв.

(2) (Нова - Решение № 228 по Протокол № 10 от 28.04.2016 г., отм., предишна ал. 4 - Решение № 897 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г.) Такса за отговорно пазене - за автомобили 1 час - 2.00 лева.

(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 228 по Протокол № 10 от 28.04.2016 г., предишна ал. 5 - Решение № 897 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г.) Такса за временно съхраняване на излязло от употреба МПС на площадка за временно съхранение - общинска собственост

Такса на денонощие - 7 (седем) лв.

Чл. 64а. (Нов с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.) Такси за паркиране пред Църквата "Св. Св. Петър и Павел"

(1) (Отм., предишна ал. 2 - Решение № 897 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г.) Такса за паркиране на автобуси

- за 1 час - 3.00 лв., но не повече от 20.00 лв. за денонощие;

- за 1 месец - 300.00 лв.

(2) (Предишна ал. 4, изм. - Решение № 897 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г.) Таксите по алинея 1, се събират от Регионален исторически музей, град Велико Търново.

Глава трета.
Цени на други услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица

Чл. 65. Определят се следните цени за услуги както следва без ДДС:

1. (отм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

2. (отм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

3. Ползване на трактор "Булгар" - 60.00 лв. (машиносмяна); оран с трактор МТ3 - 80.0 - 10.00 лв./декар.;

4. Предоставяне на бланка "адресна карта" и "заявление за постоянен адрес" - 0.20 лв.;

5. Предоставяне на бланка "Заявление за промяна на име по чл. 19а от ЗГР", "Заявление за придобито българско гражданство", "Заявление за постоянно пребиваване", "Заявление за установяване на наличието на българско гражданство", "Заявление за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина" - 0.30 лв.;

6. (отм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

7. Предоставяне на обложка за удостоверения на актове по гражданското състояние - 1 лв.;

8. Издаване на свидетелство за положени приравнителни изпити от ученици извън чл. 6, ал. 1 от ППЗНП - 2.00 лв.;

9. Издаване на дубликат от дипломи - 2.00 лв.;

10. Едностранно копиране на хартия А4 - 0.15 лв.;

11. Двустранно копиране на хартия А4 - 0.20 лв.;

12. Ламиниране на формат А4 - 10.00 лв.;

13. Цена на тръжна документация за конкурс за възлагане на обществени превози на пътници по утвърдени транспортни схеми - 100.00 лв.;

14. (отм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

15. Ползване на Ритуална зала на Община Велико Търново:

- за сключване на граждански брак и именуване на дете:

* цена зала в отоплителен сезон в размер на 30.00 лв.;

* цена зала в неотоплителен сезон в размер на 20.00 лв.;

- за други мероприятия:

* цена зала в отоплителен сезон - в размер на 40.00 лв. без ДДС на час;

* цена зала в неотоплителен сезон - в размер на 30.00 лв. без ДДС на час;

* цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии - в двукратен размер съобразно сезона;

* за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор - безвъзмездно;

* за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения - безвъзмездно;

* за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт (Народно събрание, Министерски съвет, Президентство) - безвъзмездно;

- ползване на озвучителна техника в Ритуална зала на Община Велико Търново:

* цена при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново - 25.00 лв. без ДДС на час;

* цена при ползване на собствена озвучителна техника - 20.00 лв. без ДДС на час;

16. Ползване на Голяма зала на Община Велико Търново:

- цена зала в отоплителен сезон - в размер на 40.00 лв. без ДДС на час;

- цена зала в неотоплителен сезон - в размер на 30.00 лв. без ДДС на час;

- цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии - в двукратен размер съобразно сезона;

- за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор - безвъзмездно;

- за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения - безвъзмездно;

- за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт (Народно събрание, Министерски съвет, Президентство) - безвъзмездно;

17. Ползване на озвучителна техника в Голяма зала на Община Велико Търново:

- такса при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново - 25.00 лв. без ДДС на час;

- такса при ползване на собствена озвучителна техника - 20.00 лв. без ДДС на час;

18. Издаване на заверени копия от решения на Великотърновски общински съвет - 3.00 лв. За срок за изпълнение от 3 дни.

Чл. 65а. (Нов - Решение № 1034 по Протокол № 64 от 27.03.2014 г., изм. с Решение № 106 по Протокол № 5 от 28.01.2016 г.) За услуги предоставяни от ОП "Зелени системи", се определят цени както следва:

1. Косене на тревни площи с прътова косачка - 36,59 лв./дка без ДДС;

2. Косене на тревни площи с колесна косачка - 23,55 лв./дка без ДДС;

3. Резитба на храсти с храсторез - 170,20 лв./дка без ДДС;

4. Резидба на дървета и/или клони с моторен трион - 6,61 лв./мтч без ДДС;

5. Кастрене на дървета с моторна кастрачка - 6,29 лв./мтч;

6. Събиране на окосена трева след първа и втора коситба - 11,58 лв./дка без ДДС;

7. Събиране на окосената трева следващи коситби - 8,38 лв./дка без ДДС;

8. Товарене на отпадъци на камион (ръчно) - 8,45 лв./м3 без ДДС;

9. Предоставяне услуга с водоноска - 67,40 лв./курс без ДДС;

10. Предоставяне услуга с автометачка - 30,95 лв./мтч без ДДС;

11. Предоставяне услуга с фадрома - 39,10 лв./мтч без ДДС;

12. Предоставяне услуга с багер - 33,76 лв./мтч без ДДС;

13. Предоставяне услуга косене с машина райдер - 12,18 лв./мтч без ДДС;

14. Предоставяне услуга със сметосъбираща машина - 1,70 лв./км без ДДС;

15. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Предоставяне на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на 1 бр. контейнер тип "Бобър" за един курс - 15.04 лв./бр. без ДДС;

16. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Предоставяне на услуга по сметосъбиране и сметоизвозване на 1 бр. контейнер тип "Мева" за един курс - 1.50 лв./бр. без ДДС;

17. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Предоставяне на услуга със специализирана машина УНИМОГ - 157.28 лв./мсм без ДДС;

18. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Предоставяне на услуга транспортиране на зелени отпадъци с товарен автомобил до 3.5 т. - 9.34 лв./км. без ДДС;

19. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Предоставяне на услуга транспортиране на смесени отпадъци с товарен автомобил до 3.5 т. - 8.04 лв./км. без ДДС;

20. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Предоставяне на дробилка - 3.25 лв./1 мтч без ДДС;

21. (нова - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.) Извършване на ненормен труд - 4.71 лв./1 чч без ДДС.

Чл. 66. (1) (Изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. с Решение № 1435 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) (1) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново", свързани с радио програмата, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за информационни и рекламни клипове (спот) - 30 секунди

в часовия пояс от 8 до 9 часа - 8.00 лв.;

в часовия пояс от 9 до 11 часа - 10.00 лв.;

в часовия пояс от 11 до 14 часа - 8.00 лв.;

в часовия пояс от 14 до 16 часа - 10.00 лв.;

в часовия пояс от 16 до 20 часа - 8.00 лв.;

в часовия пояс от 20 до 8 часа - 5.00 лв.;

В събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа - 6.00 лв.;

в часовите пояси от 18 до 12 часа - 4.00 лв.;

За клипове с различно от посоченото времетраене цената се увеличава или намалява, както следва:

в часовите пояси от 8 до 9 ч., от 11 до 14 ч., и от 16 до 20 часа - с по 0,26 лв. за секунда;

в часовите пояси от 9 до 11 ч. и от 14 до 16 часа - с по 0,33 лв. за секунда;

в часовия пояс от 20 до 8 часа - с по 0,17 лв. за секунда;

За събота и неделя:

в часовите пояси от 12 до 18 часа - с по 0,20 лв. за секунда;

в часовите пояси от 18 до 12 часа - с по 0,13 лв. за секунда;

- за рекламни интервюта и репортажи една минута полезен запис -15.00 лв.;

- за информационно и рекламно съобщение, четено от водещ - за един машинописен ред от 60 знака - 1.00 лв.;

За фиксирано време цените се увеличават с 20 процента;

За авансово платена реклама на стойност над 2000 лв. - 20 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

- за изработка на аудиоспот:

с един глас - 100.00 лв.;

с два гласа - 150.00 лв.

(2) (Изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. с Решение № 1435 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) Определя годишна цена и цена на услуга за включване за нови абонати за Радиоточка в ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново", както следва:

- 10.00 лв. еднократна цена за включване на нови абонати;

- 8.00 лв. годишна цена за еднопрограмни РТ.

(3) (Нова - Решение № 1435 по Протокол № 79 от 26.02.2015 г.) За услугите, извършвани от ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново", свързани със сайта на радиото, за стопански субекти и физически лица се заплащат следните цени, без ДДС:

- за банер до главата - за месец - 80.00 лв. или за ден - 5.00 лв.;

- за страничен банер - за месец - 60.00 лв. или за ден - 4.00 лв.;

- платена рекламна публикация - за един машинописен ред от 60 знака - 1.00 лв., като публикацията трябва да е минимум 10 реда.

При наемане на банер за цяла година и авансово плащане - отстъпка 20 процента.

При поръчка за реклама едновременно в радиото и сайта и авансово плащане, на стойност над 600.00 лв. - 10 процента отстъпка. Отстъпката не важи за политически и предизборни кампании.

За политически и предизборни кампании цените се увеличават с 50 процента.

Чл. 67. (1) Определя следните цени и такси на услугите в Регионален исторически музей - град Велико Търново:

Входна такса за един музеен обект

1. За учащи - 2.00 лв. (удостоверено с документ);

2. За родители (с до 3 деца ) - 6.00 лв.;

3. За всички останали посетители - 6.00 лв.;

Беседи

1. На български език - 10.00 лв. на започнат час;

2. С превод - 20.00 лв. на започнат час;

3. На чужд език - 30.00 лв. на започнат час;

Безплатни посещения

1. Деца до 7 години;

2. Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново - от 15.09 до 30.06;

3. (изм. с Решение № 678 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.) Хора с трайни увреждания;

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език;

5. Посетителите всеки последен четвъртък на месеца;

6. Дарители на РИМ - срещу съответна персонална карта;

7. Служители и гости на Община Велико Търново;

8. Служители от музеи и галерии - срещу служебна карта;

9. лица със заслуги към РИМ В. Търново - срещу персонален пропуск;

Преференциални цени

1. (изм. с Решение № 378 по Протокол № 15 от 25.08.2016 г., в сила от 15.09.2016 г.) Български граждани над 60 г. - 3.00 лв (срещу лична карта);

2. Преференции по решение № 821/2006 г. на Великотърновския Общински съвет;

3. Индивидуален двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта - 20.00 лв.;

4. Семеен (родители с до 3 деца) двудневен пакет за 10 музейни обекта - 30.00 лв.;

(2). Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции ( без статив и светкавица) - 5.00 лв.;

Специализирани услуги, свързани с дейността на музея

1. Авторско заснимане на музеен предмет - 50.00 лв.;

(Авторското заснимане е вид преотстъпване за публикуване на авторското право върху изображението на даден музеен предмет)

2. Консервационно - реставрационни дейности на културни ценности, собственост на музеи, юридически и физически лица;

3. Експертни оценки - по договор;

4. Организиране на конференции, концерти, изложби, срещи и др. в залите на музеите - 250.00 лв. на започнат час;

5. Организиране на сватбени ритуали в музейни обекти - 1000.00 лв. Предоставяне на музейни ценности и пространства за заснимане на филми,

предавания, реклама

1. Ползване на музейните пространства, залите и интериора - 250.00 - 500.00 лв. на започнат час;

2. Тематичен подбор и представяне на движими културни ценности (ДКЦ) за издателски и рекламни издания - 50.00 лв. на ДКЦ;

Допълнителни услуги

1. Представяне на експозиционна мебел - по договор;

2. Транспортиране и монтаж на експозиционна мебел - 3.00 лв. на км и 30.00 лв. на започнат час;

3. Историческа справка, копия от документи и т.н. - по Тарифа;

4. Продажба на консигнация - по договор;

5. Ползване услугите на ведомствената библиотека от външни за РИМ В. Търново;

лица

- годишно - 20.00 лв.;

- еднократно - 2.00 лв.;

6. Копирни услуги

- Формат А4 - 0.10 лв./стр. (0.15 лв двустранно);

- Формат А3 - 0.20 лв./стр. (0.30 лв двустранно);

7. Косене на тревни експозиционни площи - 50.00 лв./дка.

Чл. 67а. (Нов с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г.) Определя следните цени и такси на услугите в Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" и Църквата "Св. Св. Петър и Павел" и Църквата "Св. Иван Рилски"

(1) Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов"

Входна такса за

1. Възрастни 10, 00 лв.;

2. Учащи - (удостоверено с документ) - 5,00 лв.;

3. Възрастни над 60 години - 5,00 лв.;

4. Родители ( двама възрастни с до три деца над седем години) - 20,00 лв.;

Беседи (на започнат час)

1. На български език - 10,00 лв.;

2. С превод - 20, 00 лв.;

3. На чужд език - 30,00 лв.;

Безплатни посещения

1. Деца до 7 години;

2. Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение;

3. (изм. с Решение № 678 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.) Хора с трайни увреждания;

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език;

Услуги и такси

1. Любителско заснимане (без статив и светкавица) - 5.00 лв.;

2. Авторско заснимане на запис - 100.00 лв.;

3. Ползване на костюм - 5.00 лв.;

4. Сертификат - 5.00 лв.;

Всички цени са без ДДС.

(2) Църквата "Св. Св. Петър и Павел" и Църквата "Св. Иван Рилски"

Входна такса

1. Възрастни 6,00 лв.;

2. Учащи - (удостоверено с документ) - 2,00 лв.;

3. Възрастни над 60 години - 3,00 лв.;

4. Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) - 6,00 лв.;

Беседи (на започнат час)

1. На български език - 10,00 лв.;

2. С превод - 20,00 лв.;

3. На чужд език - 30,00 лв.;

Безплатни посещения

1. Деца до 7 години;

2. Деца от социални домове, групови посещения на ученици и студенти с учебна цел от Община Велико Търново (от 15.09 до 30.06) по писмена заявка от учебно заведение;

3. (изм. с Решение № 678 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.) Хора с трайни увреждания;

4. Организирани групи от български общности зад граница, владеещи български език;

Услуги и такси

Такса за любителско заснимане в музейните експозиции (без статив и светкавица) - 5.00 лв.

(3) Комбиниран билет за Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" и Църквата "Св. Св. Петър и Павел" и Църквата "Св. Иван Рилски"

Входна такса за

1. Възрастни 12,00 лв.;

2. Учащи (удостоверено с документ) - 6,00 лв.;

3. Възрастни над 60 години - 6,00 лв.;

4. Родители (двама възрастни с до три деца над седем години) - 24,00 лв.;

Беседи (на започнат час)

1. На български език - 15,00 лв.;

2. С превод - 30,00 лв.;

3. На чужд език - 50,00 лв.

Чл. 67б. (Нов - Решение № 378 по Протокол № 15 от 25.08.2016 г., в сила от 15.09.2016 г., изм. с Решение № 678 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.) Определя следените цени и такси на услугите, предоставяни от Регионален исторически музей - град Велико Търново при посещение на АМР "Трапезица":

1. Комбиниран билет за посещение на музеен обект и ползване на фуникуляр в двете посоки:

а) За възрастен - 16.00 лв;

б) За учащ - 12.00 лв;

в) Семеен билет (двама възрастни с до три деца) - 26.00 лв.;

г) За възрастен над 60 г. - 13.00 лв.;

д) За лице с трайни увреждания (50% намаление на цена на фуникуляр, без такса вход) - 5.00 лв.;

2. Комбиниран билет за посещение на музеен обект и ползване на фуникуляр в едната посока (качване):

а) За възрастен - 11.00 лв;

б) За учащ - 7.00 лв;

в) Семеен билет (двама възрастни с до три деца) - 16.00 лв.;

г) За възрастен над 60 г. - 8.00 лв.;

д) За лице с трайни увреждания (50% намаление на цена на фуникуляр, без такса вход) - 5.00 лв.;

3. Билет за ползване на фуникуляр в едната посока (слизане):

а) За възрастен - 5.00 лв;

б) За учащ - 5.00 лв;

в) Семеен билет (двама възрастни с до три деца) - 10.00 лв.;

г) За възрастен над 60 г. - 5.00 лв.;

д) За лице с трайни увреждания (50% намаление на цена на фуникуляр) - 5.00 лв.;

4. Безплатно посещение - деца до 7 г.

Чл. 67в. (Нов - Решение № 401 по Протокол № 16 от 26.11.2020 г.) Определя следните цени и такси на услугите, предоставяни от Регионален исторически музей - град Велико Търново в обектите - АМР "Царевец", както и находящите се в с. Арбанаси църкви - "Рождество Христово" и "Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил", и музей "Констанцалиева къща":

1. Входна такса за индивидуални посетители - 10,00 лв.

2. Преференциални цени

2.1. За учащи (удостоверено с документ) - 5.00 лв.

2.2. За семейство - 15,00 лв. (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18 години)

2.3. Български граждани над 60 години - 5.00 лв. (удостоверено с лична карта)

2.4. Индивидуален двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта - 30.00 лв.

2.5. Семеен (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18 години) двудневен посетителски пакет за 10 музейни обекта - 40.00 лв.

2.6. Организирана ученическа група, съгласно Наредба за детските и ученически туристическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищно образование, за посещение на 2 обекта - 6.00 лв.

3. Беседи

3.1. На български език - 20.00 лв. на започнат час

3.2. С превод - 30.00 лв. на започнат час

3.3. На чужд език - 40.00 лв. на започнат час.

 

Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков" – гр. Велико Търново (Отменен – с Решение № 1276 от 30.03.2023 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. с Решение № 871 по Протокол № 34 от 30.11.2017 г., изм. с Решение № 497 по Протокол № 20 от 25.02.2021 г.; Отменен – с Решение № 1276 от 30.03.2023 г.)

 

Чл. 69. (Изм. с Решение № 641 по Протокол № 29 от 29.07.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Определя следните цени на входни билети и беседи на посетители в постоянната експозиция на ХГ "Борис Денев" - гр. Велико Търново:

I. ВХОДНИ БИЛЕТИ

1. за деца до 7 г. и за хора с увреждания - безплатно

2. за учащи, студенти и възрастни над 65 години или пенсионери (удостоверено с документ) - 2,00 лв.

3. за родители (двама възрастни с до три деца над седем години) - 8,00 лв.

4. за възрастни - 8,00 лв.

5. безплатни посещения всеки последен четвъртък от месеца

II. БЕСЕДИ

1. На български език

- за учащи - 6,00 лв.

- за неучащи - 8,00 лв.

2. С превод - 10,00 лв.

3. На чужд език - 20,00 лв.

III. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Организиране на изложба (в рамките на 14 дена)

1.1. при желание от автора - 250,00 лв.

1.2. при покана от ХГ "Борис Денев" - безплатно

1.3. с дарение на творба на автора - безплатно.

2. Организиране на конференции, концерти, музикални клипове, литературни четения, срещи и др. - 250,00 лв. (за събитие в рамките на един календарен ден).

Чл. 70. (Изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Такси за организиране на изложби, концерти, срещи и други от физически и юридически лица в Изложбени зали "Рафаел Михайлов"

1. Организиране на концерти и предхождащите ги репетиции, срещи, конференции и други - 25.00 лв. на започнат час;

2. Организиране на общи и самостоятелни изложби;

Стар корпус:

- фоайе - до 20 календарни дни - 140.00 лв.;

- скулптурна зала - до 20 календарни дни - 300.00 лв.;

- конферентна зала - до 20 календарни дни - 250.00 лв.;

- графична зала - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- зала с вентилатор и балкон - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- зала до топла връзка - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- Ротонда - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- Всички пространства - до 20 календарни дни - 1200.00 лв.;

Нов корпус:

- Първо ниво I етаж - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- Второ ниво II етаж - до 20 календарни дни - 160.00 лв.;

- Зала с макет - II етаж - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- Малка зала - II етаж - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- Голяма зала - II етаж - до 20 календарни дни - 360.00 лв.;

- Малка зала - III етаж - до 20 календарни дни - 200.00 лв.;

- Голяма зала -III етаж - до 20 календарни дни - 250.00 лв.;

- Всички пространства - до 20 календарни дни - 1600.00 лв.;

- Всички пространства на нов и стар корпус - до 20 календарни дни - 3000.00 лв.;

3. За всяка зала след срока по т. 1 и т. 2 се доплаща такса по 10 лв. на ден;

4. (изм. с Решение № 840 по Протокол № 53 от 26.09.2013 г.) Услугите са безплатни за:

- училищни и университетски прояви;

- прояви, на които Общината е организатор или съорганизатор по силата на договор или друг документ;

- дебютни самостоятелни изложби на млади художници, завършили висше образование в областта на изящните изкуства през последните 3 години.

Безплатно ползване на Изложбени зали "Р. Михайлов" става:

- След писмено разрешение от Кмета на Община Велико Търново;

- За срока от т. 1 и т. 2.

 

Чл. 71. Такси за технически услуги към отдел "КИН", Дирекция "Култура"

- За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

- за копие от документи А4 - 5.00 лв.;

- за копие от чертеж А3 - 10.00 лв.

А2 - 12.00 лв.;

А1 - 15.00 лв.

Забележка: Услугата се извършва в отдел "КИН" на Дирекция "Култура" на база документите в "Местен архив на недвижимите паметници на културата".

Чл. 72. За ползване на плувния басейн, намиращ се в СОУ "Емилиян Станев" се заплащат следните цени:

 

Ползване на плувен басейн от:

Цена на билета за 1 час

Цена на седмична карта

Цена на месечна карта

ученици, извън учебната програма

2.50 лв.

10.00 лв.

30.00 лв.

студенти

3.50 лв.

15.00 лв.

45.00 лв.

граждани

5.00 лв.

20.00 лв.

65.00 лв.

 

Чл. 72а. (Нов - Решение № 718 по Протокол № 48 от 27.06.2013 г.) (1) (Изм. с Решение № 1034 по Протокол № 64 от 27.03.2014 г.) За ползване на обект Летен театър в гр. Велико Търново от външен организатор за провеждане на културни мероприятия, се определя цена, както следва:

1. За едно денонощие - 1323.00 лв. без ДДС (цена 0,90 лв. на седящо място);

2. За всяко следващо започнато денонощие в рамките на едно мероприятие - такса в размер на 50% от цената по т. 1.

(2) В цената по ал. 1, са включени до 7 kwh инсталирана мощност ел. енергия, над 7 kwh консумираната ел. енергия са заплаща по показания на електромер.

(3) В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор но културни мероприятие се определя цена на билет от 1.00 до 100.00 лв., като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(4) Цената по ал. 2 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

(5) В случаите, когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия, Кметът може да отстъпи ползването на обекта безвъзмездно чрез заповед.

 

Чл. 72б. (Нов - Решение № 1034 по Протокол № 64 от 27.03.2014 г.) (1) За ползването на терен (стадион "Ивайло"; ДКС Васил Левски" и др.) за провеждане на спортни и други мероприятия на територията на Община Велико Търново, се определя цена на билет от 1,00 лв. до 100,00 лв. с ДДС, като за всяко конкретно мероприятие, същата се определя със Заповед на Кмета.

(2) Със Заповедта на Кмета се определят и конкретните условия по предоставянето на терена за провеждането на конкретните мероприятия.

(3) Със Заповед на Кмета да се определи цена на абонаментна карта за ползване на спортни съоръжения и посещения на спортни мероприятия от 10 лв. до 1000 лв.

Чл. 72в. (Нов - Решение № 1524 по Протокол № 84 от 30.04.2015 г.) (1) В случаите когато Община Велико Търново се явява организатор или съорганизатор на културни мероприятия се определя цена на билет от 1,00 (един) лв. до 100,00 (сто) лв., като за всяко конкретно събитие същата се определя със заповед на кмета.

(2) Цената по ал. 1 следва да бъде формирана, по начин, който да покрива пълната себестойност на конкретното мероприятие.

Чл. 72г. (Нов - Решение № 897 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г.) Цена за паркиране

(1) Цена за паркиране на автомобили в зони за платено паркиране:

- за 30 минути - 0.50 лв.;

- за 1 час - 1.00 лв.

(2) Цена за паркиране за един месец на паркомясто на паркинг - 168,00 лв.

(3) Цена за ползване на WC (тоалетна) - 0.50 лв.

Чл. 72д. (Нов - Решение № 935 по Протокол № 36 от 25.01.2018 г.; Изм. с Решение № 976 от 26.05.2022 г.) Цени за услуги, свързани със строителни отпадъци

Ал.(1). Заплащат се цени за услуги, свързани със строителни отпадъци /подготовка преди оползотворяване, рециклиране, съхранение, охрана и др./ относно стопанисване и експлоатация на Площадка за управление на строителни отпадъци в землището на с.Шереметя.

Ал.(2). На предаване в площадката подлежат разделно събрани строителни отпадъци от реконструкции и преустройства, ремонтни и възстановителни работи, премахване на стари сгради и обекти.

Ал.(3). Физическите и юридическите лица транспортират и предават за своя сметка излишните земни маси и строителни отпадъци до площадката в землището на с. Шереметя.

Ал.(4). За приемането и обработването на земни маси и строителни отпадъци физическите и юридическите лица заплащат цени, както следва:

 • Цена за приемане на селективно разделени отпадъци /бетон, тухли, керемиди, керамични изделия, почва, камъни/ съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали за 1 тон – 3,70 лв. със ДДС
 • Продажна цена на рециклирани строителни отпадъци за 1 тон – 6,50 лв. със ДДС
 • Цените за услугите се заплащат на място в КПП на Площадката за управление на строителни отпадъци в землището на с. Шереметя.

Чл. 72е. (Нов - Решение № 964 по Протокол № 37 от 22.02.2018 г.) Цени на услуги, свързани с производствени отпадъци.

(1) Цената за приемане на производствени отпадъци се заплаща за услугите (сепариране, компостиране, депониране, охрана и др.) по експлоатацията и стопанисването на Регионална система за управление на отпадъците в землището на с. Шереметя.

(2) На предаване в РСУО подлежат производствените отпадъци, без опасни отпадъци, които не затрудняват или създават проблеми при експлоатацията на депото и са придружени с необходимите документи, изискващи се от ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

(3) Физическите и юридическите лица транспортират за своя сметка производствените си отпадъци до РСУО, след сключен договор с Община Велико Търново.

(4) (Изм. с Решение № 976 от 26.05 2022 г.) Физически и юридически лица притежатели на неопасни отпадъци от производствена дейност на територията на общините, включени в Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Велико Търново, заплащат следната цена за услугата по приемане и обработване на отпадъците в РСУО:

до 5/пет/ тона месечно

 • Сепариране 21 лв. без ДДС плюс отчисленият по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер, съгласно Уведомление от Община Велико Търново до РИОСВ Велико Търново;
 • Компостиране 22,50 лв. без ДДС плюс отчисленията по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер, съгласно Уведомление от Община Велико Търново до РИОСВ Велико Търново;
 • Депониране 18 лв. без ДДС, плюс отчисленията по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер, съгласно Уведомление от Община Велико Търново до РИОСВ Велико Търново;

 Над 5/пет/ тона месечно – цена на тон за приемане в РСУО в размер за:

 • Сепариране  18,10 лв. без ДДС, плюс отчисленията по реда на чл. 64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците в размер, определен за всяка календарна година за всеки тон.
 • Компостиране 20,90 лв. без ДДС, плюс отчисленията по реда на чл. 64 и чл.60 от Закона за управление на отпадъците в размер, определен за всяка календарна година за всеки тон.
 • Депониране 20,19 лв. без ДДС, плюс отчисленията по реда на чл. 64и чл.60 от Закона за управление на отпадъците в размер, определен за всяка календарна година за всеки тон.

 (5) Условията по заплащането на цените се уреждат в договор с Община Велико Търново.

(6) Физически лица, с адресна регистрация в община Велико Търново, предаващи до 3 м3 отпадъци в РСУО, не заплащат цена за услугата.

(7) За приемането в РСУО, отпадъците по ал. 6 се придружават с документ, издаден от Отдел "Околна среда" в Община Велико Търново, на притежателя на отпадъка.

Чл. 72ж. (Нов - Решение № 1277 по Протокол № 49 от 29.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1)(Изм. с Решение № 62 по Протокол № 5 от 25.01.2024 г.) За учебните форми при Младежки дом – Велико Търново се определят цени на услуги с ДДС, както следва:

т. 1. Цена на услуга с ДДС за индивидуална работа и теоретична подготовка в Музикалната школа:

За 8 часа месечно - 80 лв.

За 6 часа месечно – 60 лв.

За 4 часа месечно – 40 лв.

За 3 часа месечно – 30 лв.

За 2 часа месечно – 20 лв.

т. 2. Цена на услуга с ДДС за индивидуално обучение – танцови форми – група до 5 деца:

За 8 часа месечно - 80 лв.

За 6 часа месечно – 60 лв.

За 4 часа месечно – 40 лв.

За 3 часа месечно – 30 лв.

За 2 часа месечно – 20 лв.

т. 3. Цена на услуга с ДДС за индивидуални консултации за допълнителна подготовка за кандидатстване в по-горна степен на образование, за участие в събития с конкурсен характер, фестивали и др.:

За 2 часа месечно – 20 лв.  

т. 4. Цена на услуга с ДДС за групово обучение – изобразително изкуство, керамика, танцови форми, вокални групи, театрална школа, солфеж и краткосрочни курсове:

За 8 часа месечно - 50 лв.

За 6 часа месечно – 38 лв.

За 4 часа месечно – 25 лв.

За 3 часа месечно – 19 лв.

За 2 часа месечно – 13 лв.

(2) Трето и всяко следващо дете от едно семейство се освобождава от заплащане на цена на услуга в една форма за обучение.

(3) Децата сираци или полусираци са освободени от заплащане на цена на услуга за една форма на обучение и заплащат 50% от пълната цена за всяка следваща форма на обучение.

(4) Без заплащане - театрална студия и любителски клубове.

(5) При обучение на две деца от едно семейство в една форма на обучение, се заплащат 50% от горепосочените цени на услуги за всяко дете, като трето и всяко следващо дете се освобождават от заплащане.

(6) (Нова - с Решение № 62 по Протокол № 5 от 25.01.2024 г.) Съгласно Статута за определяне и разпределяне на стипендии на деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие при Младежки дом, без заплащане в една от обучителните форми са:

- утвърдени от ВТОС носители на стипендии за деца и младежи на родители с минимални доходи;

- утвърдени от ВТОС носители на стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси.

Чл. 72з. (Нов - Решение № 765 по Протокол № 33 от 25.11.2021 г.) Община Велико Търново определя дневна цена на услугата по хранене (закуска, обяд и следобедна закуска) за дете от 3 до 7 годишна възраст в размер на 6,00 (шест) лева.

Глава четвърта.
Административно наказателни разпоредби (Отм. с Решение № 680 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.)
Глава четвърта.
Административно наказателни разпоредби

Чл. 73. (Отм. с Решение № 680 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.)

Чл. 74. (Отм. с Решение № 680 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.)

Чл. 75. (Отм. с Решение № 680 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.)

Чл. 76. (Отм. с Решение № 680 по Протокол № 28 от 25.05.2017 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1. "Ползватели" са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

2. (Изм. с Решение № 927 по Протокол № 39 от 28.04.2022 г.) „Личен доход“ са всички доходи на лицата, с изключение на:

а. добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. сумите, които лицата, ползващи социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в. помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г.  даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги за резидентна грижа;

д. еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерски съвет.

3. За имоти, които не се ползват през цялата година, по смисъла на чл. 21 се считат недвижимите имоти, на които няма адресно регистрирани лица, за които средногодишното потребление на електроенергия не надхвърля 100 киловата, потреблението на питейна вода не надхвърля 10 куб.м. и които не е установено, че се обитават по друг ред, включително чрез проверки от държавни или общински органи и жалби на граждани.

4. "Адрес на местообитаване на кучето" е постоянният адрес на собственика му. Когато местообитаването на кучето е различно от постоянния адрес на собственика му, собственикът на кучето трябва да подаде декларация по образец, заверена от кмета на населеното място по местообитаване на кучето или упълномощено от него лице, като в този случай за адрес на местообитаване на кучето се приема посоченият в декларацията.

5. За удостоверяване на факти и обстоятелства посочени в § 1, т. 3 данъчно задължените лица при писмено поискване от Община Велико Търново се задължават да представят официални справки от "Е. ОН България Мрежи" АД и "В и К Йовковци" ООД, които да удостоверят какво е потреблението на питейна вода и консумирана електроенергия, за периода, за който имат подадена декларация. В случай, че такива справки не бъдат представени се прилагат разпоредбите на чл. 73, ал. 2.

§ 2. (Изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Цената на услугата: одобряване на инвестиционен проект се определя по формулата: 18+Nx6+KxРЗП (за обекти с разгъната застроена площ) или 18+Nx6+KxL (за линейни обекти) в лева, където

- N е броят на внесените за одобряване части, съдържащи се в проекта;

- РЗП е разгънатата застроена площ на строежа в кв. м.;

- L - проектната дължина в метри за линейни обекти;

- К е коефициент както следва:

1. За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, ателиета, офиси, стаи за творчески нужди и др. - 1.00;

- търговски и за други обслужващи дейности обекти (в сградата) - 1.80;

- гаражи в сградата - 1.00;

- спомагателни, стопански, второстепенни помещения в сградата - 0.50;

2. За нежилищни сгради:

- сгради - 2.00 лв./кв.м. РЗП;

- самостоятелни гаражи - основно застрояване - 0.80 лв./кв.м. РЗП;

- търговски обекти - 2.00 лв./кв.м. РЗП;

- производствени обекти:

- с благоприятно местоположение - 1.50 лв./кв. м. РЗП;

- с неблагоприятно местоположение -1.00 лв./кв. м. РЗП;

- селскостопански обекти;

- с благоприятно местоположение - 1.00 лв./кв.м. РЗП;

- с неблагоприятно местоположение -0.50 лв./кв.м. РЗП;

3. За линейни обекти 0.5, но не по вече от 3 х.лв.;

4. издаване разрешение за строеж по реда на чл. 147, ал. 1 от ЗУТ (без одобряване на инвестиционен проект) - 40 лв., като за строежите по т. 1, 3, 4, 9 и 12: 40 + КхРЗП, където К = 0.5;

По т. 5 и 7: 40+КхЛ, където

К = 0 за леки огради

К = 0.2 за плътни огради с височина до 0,60 м.;

К = 0.5 за огради с височина от 0,60 м до 2,20 м.;

К = 0.5 за подпорни стени до 2,00 м.;

К = 0.5 за градински и паркови елементи до 2,20;

5. За вътрешни преустройства - 50% от предвидените такси по общи.

§ 3. Ако сроковете за извършване на услугата не са предвидени в специален закон, същите следва да се изчисляват в работни дни.

§ 4. За учредяване право на прокарване на мрежи (без съоръженията) през поземлени имоти общинска и държавна собственост.

за далекосъобщителни мрежи (общ изкоп за "n" броя оператори)

- Велико Търново 2.00 на л. м.;

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси 1.00 на л. м.;

- селата 0.50 на л. м.;

за водоснабдителни мрежи:

- Велико Търново 1.50 на л. м.;

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси 1.00 на л. м.;

- селата 0.50 на л. м.;

за канализационни мрежи

- Велико Търново 2.50 на л. м.;

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси 1.50 на л. м.;

- селата 0.50 на л. м.;

За преминаване на трасе на ел. кабел високо напрежение:

- Велико Търново - 6.00 лв. на л. м.;

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси - 3.00 лв. на л. м.;

- Останалите населени места - 1.50 лв. на л. м.;

За преминаване на ел. кабел средно напрежение:

- Велико Търново - 5.00 лв. на л. м.;

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси - 2.50 лв. на л. м.;

- Останалите населени места - 1.25 лв. на л. м.;

За преминаване на ел. кабел ниско напрежение:

- Велико Търново - 4.00 лв. на л. м.;

- Дебелец, Килифарево, Арбанаси - 2.00 лв. на л. м.;

- Останалите населени места - 1.00 лв. на л. м.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. (Изм. с Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината; кметовете на кметства и кметските наместници на селища, съобразно техните правомощия по ЗМСМА или определени от кмета на общината лица.

§ 6. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

§ 7. За разпоредителите с кредити към Община Велико Търново, ползването на заседателната зала в сградата на Общината е безплатно.

§ 8. (Отм. с Решение № 897 от 31.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г.)

§ 9. С приемането на тази Наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общинския съвет, които й противоречат.

§ 10. Другите общински такси, определени със закони се събират от общинската администрация на базата на тарифи, определени от Министерския съвет.

§ 11. (Изм. с Решение № 643 по Протокол № 42 от 25.04.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. с Решение № 786 по Протокол № 34 от 23.12.2021 г.; изм. с Решение № 1174 по Протокол № 48 от 22.12.2022 г.) Общината и училищата в община Велико Търново заплащат за нежилищните си имоти такса "битови отпадъци" в размер на 60 % от определения им годишен размер, с изключение на тези обекти, за които е подадена декларация по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба.

§ 12. (Нов - Решение № 98 по Протокол № 11 от 26.01.2012 г., изм. с Решение № 786 по Протокол № 34 от 23.12.2021 г.; изм. с Решение № 1174 по Протокол № 48 от 22.12.2022г.) Акредитираните университети в Община Велико Търново да заплащат такса битови отпадъци в размер на 60 % от определения годишен размер.

§ 13. (Предишен § 12 - Решение № 98 по Протокол № 11 от 26.01.2012 г.) Подалите декларации до 30.11.2011 г. за определяне на ТБО на база количество образувани отпадъци за 2012 г., могат да оттеглят същите до 31.01.2012 г.

§ 13а. (Нов - Решение № 445 по Протокол № 32 от 29.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Чл. 56а от настоящата Наредба отменя чл. 35 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

§ 14. (Предишен § 13 - Решение № 98 по Протокол № 11 от 26.01.2012 г.) Дължимите суми за предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация от гражданите на Община Велико Търново са в размер, утвърден със Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г., с включен ДДС.

§ 15. (Предишен § 14 - Решение № 98 по Протокол № 11 от 26.01.2012 г.) Настоящата Наредба е приета с Решение № 68/28.12.2011 г. на Великотърновски общински съвет и влиза в сила 7 дена след публикуването ѝ в местния печат.

§ 16. Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново влизат в сила от 01.01.2013 г.

§ 17. (Нов с Решение № 565 по Протокол № 37 от 28.02.2013 г., отм. с Решение № 1386 по Протокол № 77 от 29.01.2015 г., в сила от 02.03.2015 г.)

§ 18. (Нов - Решение № 1277 по Протокол № 49 от 29.11.2018 г.) Разпоредбите на чл. 72ж влизат в сила, считано от 01.01.2019 г.

§ 19. (Нов - Решение № 401 по Протокол № 16 от 26.11.2020 г.) Разпоредбите на чл. 67в за туроператорите и туристическите агенти влизат в сила, считано от 01.01.2022 г., а по отношение на всички останали - считано от 01.01.2021 г.

§ 20. (Отм. с Решение № 897 от 31.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г.)

§ 21. (Отм. с Решение № 897 от 31.03.2022 г., считано от 01.04.2022 г.)

§ 22. (Нов - Решение № 641 по Протокол № 29 от 29.07.2021 г.) Разпоредбите на чл. 69 влизат в сила, считано от 01.01.2022 г.

 

 

 

 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 
 
Приложение 1 към чл. 18, ал. 1
(Изм. с Решение № 786 по Протокол № 34 от 23.12.2021 г.; изм. с Решение № 1174 по Протокол № 48 от 22.12.2022 г.)
 
Великотърновски общински съвет
I. Определя годишен размер на такса ”Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно:
1.За жилищни имоти
1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на юридическите лица и търговците, регистрирани по Търговския закон:
1.1.1. за гр. Велико Търново – вкл. кварталите и промишлените зони – 2,2 ‰(промила) върху данъчната оценка;
1.1.2. за градовете Дебелец и Килифарево – 7,5 ‰ (промила) върху данъчната оценка;
1.1.3. за селата Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа /вкл. Кладни дял/, Въглевци и Райковци – 7,5 ‰ (промила) върху данъчната оценка;
1.1.4. за селата: Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене, Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова кория и Шемшево; Велчево, Ветринци, Дичин, Къпиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пушево, Пчелище, Русаля, Хотница, Буковец, Габровци /вкл.Димитровци, Пъровци и Шодековци/, Големаните /вкл.Нацовци/, Емен и Ялово – 6,5 ‰ (промила) върху данъчната оценка;
1.1.5. за с. Шереметя – 2,0‰ (промила) върху данъчната оценка;
1.1.6. за други населени места и сгради извън регулация – 2,0 ‰ (промила) върху данъчната оценка;
1.2. Промилът за всяка услуга поотделно, определен в т.1:
- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;
- за почистване на териториите за обществено ползване, както следва:
 
Населено място
Събиране и транспортиране на битови отпадъци
Поддържане и
експлоата-
ция на депата
Поддържане
чистотата на
териториите за
обществено ползване
общо
11
Велико Търново
0,7 ‰
0,6 ‰
0,9 ‰
2,2 ‰
22
Дебелец, Килифарево, Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа (вкл. Кладни дял),Въглевци, Райковци
4,6 ‰
1,0 ‰
1,9 ‰
7,5 ‰
33
Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене; Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова Кория, Шемшево, Велчево, Ветринци, Дичин, Къпиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пчелище, Русаля, Пушево, Хотница, Буковец, Габровци (вкл.Димитровци, Пъровци,Шодековци),Големаните (вкл.Нацовци), Емен, Ялово
4,0 ‰
1,0 ‰
1,5 ‰
6,5 ‰
44
Шереметя
0,6 ‰
0,7 ‰
0,7 ‰
2,0 ‰
55
За други населени места и сгради извън регулация
 
0,4 ‰
1,6 ‰
2,0 ‰
66
За нежилищни имоти на физически и юридически лица
2,0 ‰
1,0 ‰
3,0 ‰
6,0 ‰
 
 
2. За нежилищни имоти:
2.1. За подалите декларации по чл. 22 от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година:
Определя цена на база количество образувани отпадъци и вида на съдовете за съхранение - за 1 бр. съд по видове; за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

 
 
За събиране и транспортиране на битови отпадъци и поддържане и експлоатация на депата
За
поддържане чистотата на терит. за общ.
ползване
ОБЩО
1
2
3
4
5
6
7
Вид на съда
Обем
3)
Ед. цена за 1 бр.
съд - (лв./год.)
Честота на събиране
Промили
върху
данъчната
оценка
Цена на декларир.съд +
50 % от промила данъчната оценка
1.
Контейнер тип "Бобър" за гр.
1,1
2841.12 лв.
2 пъти седмично
3 ‰
2841.12 лв. + 3,0 промила
 
В. Търново
 
 
 
 
в/у данъчна оценка
2.
Пластмасова кофа за гр. В.Търново
0,24
588.96 лв.
2 пъти седмично
3 ‰
588.96 лв. + 3,0 промила в/у данъчна оценка
3.
Поцинкована кофа за гр. Дебелец и гр. Килифарево и селата от "Планински район"
0,11
114.29 лв.
1 път седмично
3 ‰
114.29 лв. + 3,0 промила в/у данъчна оценка

 
т.2.2 (изм. с Решение № 1174 по Протокол № 48 от 22.12.2022 г.) За неподалите декларация по чл. 22 от НОАМТЦУ до 30 ноември на предходната година, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново: - 6 промила върху данъчната оценка на имота.
 
т.2.3 (изм. с Решение № 1174 по Протокол № 48 от 22.12.2022 г.) За имоти на юридически лица, намиращи се извън границите на организираното събиране и транспортиране на битови отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново - 4,5 промила върху данъчна оценка на имота, като промилът за всяка услуга поотделно:
- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата;
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;
- за почистване на териториите за обществено ползване е, както следва:
 
Населено място
Събиране и транспортиране на битови отпадъци
Поддържане и
експлоата-
ция на депата
Поддържане
чистотата на
териториите за
обществено ползване
общо
1
 За всички населени места
0,0 ‰
1,5 ‰
3,0 ‰
4,5 ‰
 
 
 
 
Вх. №.....................................                                  ДО
Дата.......................................                                  Община  Велико Търново
                                                                                                           
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.21, Ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община велико търново
за извършване на дейности по домашно компостиране на биоразградими отпадъци
 
 1. от.....................................................................................................ЕГН …………………
телефон:………………………………
           
.......................................................................................................................................................
                (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)
 
 
 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
 
           
            Декларирам, в качеството си на задължено лице за такса за битови отпадъци, че в недвижим имот с партиден №............................................................................................,
                                                            (№ под който имота е заведен в съответната община)
представляващ ......................................................, с адрес ...........................................................
                                            (вид на имота)                                                         (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)
...........................................................................................................................................................
 
 
е наличен съд / съоръжение за домашно компостиране и през 2023г. ще се извършват дейности по компостиране на образуваните от домакинството биоразградими отпадъци.
 
Декларатора се задължава да осигури достъп на служебни лица от структурите на Община Велико Търново за проверка на декларираните данни. При неосигуряване на достъп отпада възможността за възстановяване на 30% от компонентите сметосъбиране и сметоизвозване, формиращи такса смет.
 
Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които предоставям  във връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 
 
 
Дата:.............................                                                            Подпис на декларатора
.............................................
 
Приложение 2 към чл. 22, ал. 2
Ориентировъчни диференцирани норми на натрупване на твърди битови отпадъци от нежилищни имоти на територията на Община Велико Търново.
ОБЕКТИ
Средногодишни норми на натрупване на ТБО в литри
1.
Болница - 1 легло
820
2.
Обект за настаняване - хотел - 1 място
470
3.
Общежитие - 1 място
390
4.
Детска ясла/Детска градина - 1 легло
270
5.
Заведение за хранене (ресторант, снек-бар и др.) и развлечение - 1 място
600
6.
Заведение за хранене (стол, павильон, барче) - 1 място
300
7.
Училище - 1 учащ
105
8.
Театри, кина - 1 място
105
9.
Учреждение, офиси - 1 служащ
300
10.
Търговски обект за хранителни стоки - 1 м2 площ
От 130 до 540
 
До 1000 м2
540
 
От 1001 до 2000 м2
270
 
От 2001 до 3000 м2
200
 
Над 3001 м2
130
11.
Търговски обект за промишлени стоки - 1 м2 площ
От 30 до 180
 
До 1000 м2
180
 
От 1001 до 2000 м2
90
 
От 2001 до 3000 м2
60
 
Над 3001 м2
30
12.
Производствена дейност - 1 работник
300
13.
Складови помещения - 1 м2 площ
80
14.
Пазар - 1 м2 площ
50
15.
Паркинг - 1м2 площ
10

 
Забележка: В количествата отпадъци от болници не влизат специфичните болнични отпадъци (инфектиран материал, отпадъци от хирургически отделения), които се изгарят в инсинератори.
1. Методика за определяне на годишното количество битови отпадъци и необходимия вид и брой съдове за тяхното събиране
Годишното количество на битовите отпадъци (Вr) се определя по формулата:
 
Вr = в х N
 
където: в - норма на натрупване на битови отпадъци
N - численост
 
Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна единица (1 човек за жилищните сгради, 1 място за хотелите, 1 легло в болниците, 1 м2 площ за магазините и т.н.) за определен период от време. Нормите се определят както в единица маса, така и в единица обем.
Полученото годишно количество битови отпадъци се разделя на честотата на извозване за една година, определено с решение на Общински съвет, при което се получава количеството отпадъци, натрупани за единица период. Този период може да бъде един ден, половин седмица, една седмица и т.н. в зависимост от заложената честота на извозване. Според количеството отпадъци, натрупани за единица период, се определят необходимия вид и брой съдове за тяхното събиране.
При определянето на съдовете се допускат следните комбинации: 1 брой пластмасова кофа; 2 броя пластмасови кофи; 1 бр. контейнер тип Бобър; 2 броя контейнер тип Бобър; 3 броя контейнер тип Бобър и т.н.
При изчисленията се спазват правилата за математическо закръгление с точност до цяло число.
 
2. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината разглежда, коригира и определя съдовете по подадени декларации в следните случаи:
а) За обекти, за които няма посочена норма за натрупване
б) За обекти, при които се наблюдават различия в броя на определените и броя на реално необходимите и ползващи се съдове за отпадъци /по данни на отдел "ООС" за използвани съдове за отминал период, и данни от фирмата извършваща сметосъбиране и сметоизвозване/;
в) За обекти, които имат претенции по вече определените съдове за отпадъци;
 
3. Не се обработват непълни декларации.
 
4. Дължимата такса се определя по реда на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
 
5. Единичната цена за обслужване на 1 брой съд, се определя с решение на Общински съвет Велико Търново.
 
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.