НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново

РАЗДЕЛ І

Общи положения

 

Чл. 1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:

1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;

2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;

3. за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС;

(2) Наредбата регламентира управлението на общинския бюджет, на сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг при спазване принципите за всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност, икономичност, ефикасност, ефективност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност и в интерес на местната общност.

Чл. 2 (1) Бюджетния процес включва всички етапи по подготовка, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие с бюджетната процедура, настоящата наредба и правилата на СФУК на община Велико Търново, за които се прилагат специфични механизми за наблюдение и анализ и се осигурява прозрачност.

(2) Общинският бюджет е:

1. самостоятелен бюджет, извън републиканския и включва собствени приходоизточници и субсидии от държавата;

2. годишен финансов план за приходите и разходите на община Велико Търново за една бюджетна година, който се съставя, обсъжда, приема, изменя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси /ЗПФ/ и тази наредба;

3. финансова сметка, която включва всички постъпления и плащания за дейността на община Велико Търново за съответната бюджетна година с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на ЗПФ;

4. основен документ на политиката на община Велико Търново, съставен и обсъден с участието на местната общност;

5. ръководство за оперативна дейност.

Чл. 3 (1) Участниците в бюджетния процес осъществяват своите правомощия в съответствие със ЗПФ, настоящата наредба и Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация и са:

1. Великотърновски общински съвет приема и изменя годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му, при условията на настоящата наредба;

2. Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето във Великотърновски общински съвет и изпълнението на общинския бюджет и съставянето на бюджетната прогноза, в съответствие със закона и при условията на настоящата наредба;

3. Общинската администрация осъществява оперативното изпълнение на възложените задачи в бюджетния процес;

4. Второстепенните и от по-ниска степен разпоредители осъществяват оперативното изпълнение на утвърдените им бюджети или разчети;

5. Местната общност осъществява публичен контрол върху разходването на бюджетни средства и дава предложения.

(2) Кметът на Община Велико Търново като първостепенен разпоредител с бюджет:

1. разработва и утвърждава правила за организация на бюджетния процес, включително и определя правата и отговорностите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

2. предлага за определяне от Великотърновски общински съвет на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

3. определя разпоредителите от по-ниска степен, които прилагат делегиран бюджет, в случаите определени по закон;

4. упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

(3) Кметът на Община Велико Търново като разпоредител със сметки за средства от Европейския съюз:

1. организира разработването на разчетите за сметки от средства от Европeйския съюз;

2. внася проекта на индикативен годишен разчет за сметки от средства от Европeйския съюз, заедно с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година;

3. изпълнява и други функции, произтичащи от конкретните правила за управление, разпореждане и отчитане на сметките за средства от Европейския съюз.

Чл.4 (1) Бюджетът на Община Велико Търново се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл. 5 (1) В Община Велико Търново:

1. първостепенен разпоредител с бюджет е кмета на общината;

2. второстепенни разпоредители с бюджет са определените с решение на Великотърновски общински съвет, по предложение на кмета на общината, ръководители на бюджетни организации, а при колективни органи – техните председатели, освен ако с нормативен акт е определено друго.

3. второстепенни разпоредители с бюджет, прилагащи делегиран бюджет са определените по закон или въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител да прилагат делегиран бюджет.

4. разпоредители от по-ниска степен са определените с решение на Великотърновски общински съвет, по предложение на кмета на общината ръководители на структурни звена на бюджетни организации, които може и да не са юридически лица, чиито бюджет се включва в бюджета на съответен разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(2) Разпоредителите с бюджет по ал.1, т.2 и т.4 се определят от Великотърновски общински съвет по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на Община Велико Търново, упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по ниска степен.

 

РАЗДЕЛ IІ

Финансова политика и управление

 

Чл. 6 (1) Финансовата политика на Община Велико Търново представлява система от цели, принципи на управление, приоритети и правила относно местните финанси, която осигурява:

1. бюджетна рамка, гарантираща предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност;

2. достатъчно гаранции за способността на общината да отговаря на промените в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги,

3. кредитна способност,

4. стабилно финансово състояние;

5. балансирано бюджетно салдо.

Чл. 7 (1) Целите на Община Велико Търново се определят в общинския план за развитие, общинските стратегии, прогнозите за развитие на общината и програмата за управление за срока на мандата.

(2) Принципите на управление са съвкупност от правила, процедури, норми за поведение на участниците в бюджетния процес.

Чл. 8 (1) Политиката за управление на текущия бюджет на Община Велико Търново представлява система от правила и процедури, осигуряващи финансиране на текущите разходи чрез:

1. приходите от местни данъци, такси, неданъчни приходи, глоби и санкции и дарения;

2. изравнителната субсидия от централния бюджет;

3. други трансфери от централния бюджет;

4. преходния остатък от предходната година.

(2) Текущи разходи за местни дейности не могат да се финансират с дългосрочен общински дълг, по смисъла на Закона за общинския дълг (ЗОД).

(3) Ангажименти за самостоятелно финансиране от община Велико Търново на услуги с регионален обхват могат да бъдат поемани само след конкретно решение на Великотърновски общински съвет и при условие, че са планирани в общинския бюджет.

Чл. 9 (1) Политиката за управление на инвестициите и активите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

1.  приоритетно осигуряване на инвестиции, минимизиращи бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

2. защита на инвестициите;

3. поддържане на общинските активи на такова приемливо равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка и/или замяна;

4. средно- и дългосрочно планиране и управление на инвестиционните разходи;

5. точно определяне на текущите разходи за всеки актив, както и приходите от неговата експлоатация.

6. подробна информация за източниците за финансиране на капиталовите разходи;

7. разходване на постъпления от продажба на общински нефинансови активи само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура;

8. разходване на постъпленията от приватизация само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

(2) Инвестициите включват разходите за основен ремонт на материалната база и инфраструктурата, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за придобиване на земя и други.

(3) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. конкретните неотложни потребности на бюджетните звена;

2. предложенията на местната общност;

3. прехвърлените задължения, включително и по поет общински дълг в частта за капиталови разходи.

4. задължения за съфинансиране по национални и международни програми и проекти.

(4) Източници за финансиране на капиталовите разходи са:

1. определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;

2. приходи от продажба на нефинансови активи;

3. средства от програми и проекти;

4. средства от дарения;

5. собствени приходи;

6. заемни средства;

7. други.

Чл. 10 (1) Политиката по управление на приходите представлява система от правила и процедури, осигуряващи:

1. поддържане и актуализиране на тригодишни прогнози за приходите;

2. прилагане на консервативен подход на планиране, с оценка на потенциалните външни неблагоприятни икономически въздействия;

3. интегрирано използване на методите „анализ на тенденциите” и „анализ на облозите, недоборите и събираемостта” при прогнозиране на данъчните приходи.

4. определяне на такси и цени на услуги в случаите, когато потребителите на конкретна услуга са ясно определени и разходите за нейното предоставяне могат да бъдат изчислени точно.

5. най-малко веднъж годишно извършване на анализ на разходите и размера на таксите и цените на услуги, като при необходимост се предлагат за утвърждаване от Великотърновски общински съвет съответните актуализации и изменения.

6. планиране на приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки на база изпълнение от предходната година и въз основа на издадени и влезли в сила изпълнителни листове.

Чл. 11 (1) Правилата и процедурите по настоящия раздел се синхронизират и интегрират в Системата за финансово управление и контрол на община Велико Търново

(2) В изпълнение на своите правомощия, кметът на Община Велико Търново може да утвърждава и други специфични правила, процедури, механизми и заповеди, с които се осигурява изпълнението на настоящия раздел.

 

РАЗДЕЛ IІІ

Фискални правила

 

Чл. 12 (1) При съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет се спазват съответните приложими за общините фискални правила, определени по Закона за публичните финанси.

(2) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на Община Велико Търново, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

(3) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по общинския бюджет за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години.

(4) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 2 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи.

(5) Допълнителните мерки по ал. 4 следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(6) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по общинския бюджет, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

(7) Правилата по горните алинеи се прилагат и от второстепенните разпоредители с бюджет.

Чл. 13 (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и се определя по реда на чл. 32 от ЗПФ.

Чл. 14 (1) Кметът на Община Велико Търново:

1. организира изпълнението на определените от Министъра на финансите ред, начин и срокове за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга, включително за намерения за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции.

2. утвърждава условията и реда за осъществяване на текущо наблюдение на фискалните правила по този раздел.

(2) Великотърновски общински съвет определя с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

 

РАЗДЕЛ IV

Бюджетна процедура.

Съставяне на средносрочна бюджетна прогноза и на общинския бюджет

 

Чл. 15 (1) Бюджетната процедура на Община Велико Търново включва етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията за съставянето, обсъждането, приемането, изпълнението и отчитането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, общинския бюджет и годишните разчети за сметките от Европейския съюз.

(2) Ежегодно кметът на Община Велико Търново, в съответствие с нормативната уредба и указанията на министъра на финансите издава заповед за откриване на бюджетна процедура за съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината.

(3) Съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности се организира от кмета на Община Велико Търново, като се включват и прогнози по чл.82,ал.3 от ЗПФ

(4) Бюджетната прогноза на Община Велико Търново се разработва в съответствие с утвърдените политики по Раздел ІІ, със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. указанията на министъра на финансите;

2. допусканията за развитието на региона и общината;

3. приетите от Великотърновски общински съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси и в настоящата наредба;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните и разпоредители с бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации.

(5) Кметът на общината внася във Великотърновски общински съвет, разработената бюджетната прогноза.

(6) Великотърновски общински съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

(7) Кметът на Община Велико Търново представя в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

(8) В случаите, в които условието по ал. 6 не е спазено, кметът на общината представя в Министерство на финансите служебно само проекта на бюджетната прогноза, внесен във Великотърновски общински съвет.

Чл. 16 (1) Кметът на Община Велико Търново разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси със съдействието на кметовете на кметства на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения, както и одобрената бюджетна прогноза по чл. 15, ал. 6;

2. указанията на министъра на финансите;

3. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози.

(2) Кметът на Община Велико Търново представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност по реда на Раздел V в срок определен в чл. 84 от Закона за публични финанси, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. /изм. с Решение № 406/29.09.2016 г./

(3) /изменена с Решение № 448/28.01.2021 г./ 1. Публичното обсъждане се провежда в сградата на Община Велико Търново по дневен ред, определен в поканата до местната общност, оповестена по реда на ал. 2.      

2. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради, публичното обсъждане се провежда чрез попълване на нарочен формуляр на хартиен носител или в електронен формат, обявен на сайта на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 1 - Формуляр за провеждане на публично обсъждане на проект за бюджет, неразделна част от наредбата.

(4) При провеждане на обсъждането предложенията се правят в писмена форма.

(5) За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Великотърновски общински съвет.

(6) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията на Министъра на финансите, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 15, ал.3, т.3

(7) Кметът на общината внася във Великотърновски общински съвет окончателния проект на бюджет на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 8, ал.3 от Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

 

РАЗДЕЛ V

Приемане на бюджета на Община Велико Търново

 

Чл. 17 (1) Проектът на бюджет на общината се разглежда и приема по реда, определен в настоящата наредба и в Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

(2) Решението на Великотърновски общински съвет за приемане на бюджета включва:

1. основания;

2. обем на приходната и разходната част за делегирани от държавата дейности;

3. обем на приходната и разходната част за местни и дофинансирани дейности;

4. обем на разходната част, в т.ч. разпределен по бюджетна класификация, разпоредители с кредити и кметства;

5. приоритети на разходите за делегирани от държавата дейности и местни дейности

6. инвестиционна програма на общината;

7. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи;

8. допълнителни условия;

9. правомощия на кмета.

(3) Дофинансирането на делегираните от държавата дейности по ал.2, т. 3 се определя по предложение на кмета на общината.

(4) Резервът по ал.2, т.7 може да бъде в размер до 10 на сто от общият размер на разходите по бюджета на Общината

(5) С решението по ал. 2 Великотърновски общински съвет одобрява определените в чл. 94, ал. 3 от ЗПФ изисквания, както и:

1. допълнителните правомощия на кмета и условията за разпределение на резерва.

2. конкретни правила за съответната година, които се прилагат и от разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи друг размер на ограниченията по ал. 5, т. 1 и 2, като в този случай се прилагат специфичните за съответната година.

(7) Великотърновски общински съвет приема бюджета на общината по показателите по чл. 45 от Закона за публичните финанси в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(8) Приетият от Великотърновски общински съвет бюджет на общината по ал. 7 се разпределя по тримесечия, като разпределението се утвърждава от кмета на общината.

(9) В срок до 10 работни дни след приемането му от Великотърновски общински съвет, бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината.

(10) Бюджетът на Община Велико Търново и информацията към него се предоставят на органите по чл. 97 от Закона за публичните финанси в срок до един месец след приемането му.

Чл. 18 (1) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на Община Велико Търново се събират в съответствие с действащите нормативни актове, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси и по реда и условията на настоящата наредба.

(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от Великотърновски общински съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година. Разпоредбите на настоящата алинея не може да се прилагат повече от три месеца.

 

РАЗДЕЛ VІ

Изпълнение и текущо наблюдение на общинския бюджет

 

Чл. 19 (1) Кметът на Община Велико Търново, като първостепенен разпоредител с бюджет не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на утвърдените разходи и задължения за разходи по общинския бюджет.

(2) Второстепенните и от по ниска степен разпоредители с бюджет не могат да извършват разходи и да поемат задължения за разходи за текущата година, надхвърлящи общия размер на определените от първостепенния разпоредител разчети.

(3) Наложените санкции и неустойки, както и неправомерно усвоеното безвъзмездно финансиране са за сметка на утвърдения бюджет, доколкото със закон не е определено друго.

Чл. 20 (1) При временни касови разриви по бюджета на общината, по решение на Великотърновски общински съвет може се отпуска безлихвен заем за сметка на извънбюджетни сметки и фондове и чужди средства със срок за възстановяване, определен от Великотърновски общински съвет.

(2) С решение на Великотърновски общински съвет от бюджета на общината може да се отпускат безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, чиито бюджети не са част от общинския бюджет, със срок за възстановяване не по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета на общината, от който е предоставен заемът.

Чл. 21 (1) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори, освен по реда на авансово финансиране по чл. 142, ал.1 от Закона за публичните финанси, може да се отпускат временни безлихвени заеми от общинския бюджет - с решение на Великотърновски общински съвет.

(2) Сумите от заемите по ал. 1 се отнасят по бюджета или сметката за средства от Европейския съюз, ако е обособена такава.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат, при условие че не противоречат на правото на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

(4) Срокът за погасяване на заемите по ал. 1 се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

Чл. 22 Приходите по бюджета на Община Велико Търново се събират от общинска администрация, освен когато със закон е определено друго.

Чл. 23 (1) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на Община Велико Търново чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) През бюджетната година в рамките на своята компетентност Великотърновски общински съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) За сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината са финансовите последици от решенията на Великотърновски общински съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината.

Чл.24 (1) Промени по общинския бюджет през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на Община Велико Търново с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси, на закона за държавния бюджет за съответната година, настоящата наредба и конкретното решение за приемане на бюджета за съответната година.

(2) Великотърновски общински съвет може текущо през годината да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, в случаите в които общината не е в договорни отношения за съответния обект и промените засягат само съответната бюджетна година.

(3) Решението на Великотърновски общински съвет за приемане на общинския бюджет по чл. 17, може да се изменя по начина, по който е прието.

(4) При промяна във финансово-икономическите условия и нормативната и методическа рамка, кметът на общината има право да променя текущо през годината показателите по общинския бюджет (чл. 17, ал. 5, т. 8 и т.9), като внася информация в деловодството на Великотърновски общински съвет за направените промени.

(5) В случаите на изменения в размерите на бюджетните взаимоотношения в изпълнение на нормативен акт, кметът на Община Велико Търново има право служебно да изменя показателите по общинския бюджет (чл. 17, ал. 2, т.2 и т.3).

(6) Кметът на Община Велико Търново разработва система за наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 17, ал. 5, т. 1 и 2 и т.7, в съответствие с Раздел ІІ.

(7) Кметът отразява промените по бюджета на Община Велико Търново, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, като издава заповеди.

Чл. 25 (1) Великотърновски общински съвет може с решението за приемане на бюджета, доколкото със закон не е определено друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени по чл. 125, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ

(2) След изтичането на всяко тримесечие, кметът на общината представя във Великотърновски общински съвет актуализирано разпределение на променения бюджет в резултат на извършените промени по реда на ал. 1 и чл. 24, ал.9 .

(3) Информацията по ал. 2 се представя заедно със съответния тримесечен отчет за изпълнение на бюджета.

Чл. 26 (1) Временно свободните средства по бюджета на Община Велико Търново могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, като се спазват относимите за общината фискални правила по Закона за публичните финанси, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и не се променя предназначението на средствата в края на годината.        

(2) С приемането на решението за общинския бюджет или във всеки конкретен случай, Великотърновски общински съвет може да оправомощи кмета на общината да ползва временно свободните средства, при условията на ал. 1.

Чл. 27. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на община Велико Търново.

Чл. 28 (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в сроковете, определени в указанията на министъра на финансите.

(2) Постъпилите по бюджета на общината средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 29 (1) Кметът на община Велико Търново може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина, настоящата наредба и/или решенията на Великотърновски общински съвет до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.

(3) Нарушение по ал.1 се установява по реда на правилата по СФУК, като в зависимост от тежестта на нарушението, кметът на общината може да уведоми и Великотърновски общински съвет за предприетите действия.

Чл. 30 (1) Кметът на Община Велико Търново осъществява текущо наблюдение на:

1. изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

2. показателите на контролирани от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и не са разпоредители с бюджет по бюджета на общината, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг;

3. съществени сделки и операции на общината и на разпоредителите с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

(2) Кметът представя във Великотърновски общински съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и 3 за полугодието.

(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се представя обособено от информацията по ал. 1, т. 1 в обем, форма и съдържание, определени с указание на министъра на финансите.

(4) Кметът на Община Велико Търново определя реда, условията и отговорните длъжностни лица по осъществяването на текущо наблюдение по ал.1.

Чл. 31 (1) Кметът на Община Велико Търново осъществява текущо наблюдение за състоянието на дълга на общината и на търговските дружества с общинско участие в капитала и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

(2) Условията и редът за предоставяне на информацията по ал.1 се утвърждават от кмета и се публикуват на интернет страницата на общината.

(3) Управителите на търговските дружества с общинско участие в капитала изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.

(4) Ръководителите на контролираните от общината лица, чиито операции не са включени в общинския бюджет изпълняват ангажиментите си по предоставяне на информацията по ал.1 в съответствие с определените условия и ред по ал.2.

(5) В случай на неизпълнение на горните изисквания, кметът на общината внася информация във Великотърновски общински съвет с предложение за предприемане на действия.

(6) Кметът представя с информацията за изпълнението на бюджета на общината и данни от текущото наблюдение на състоянието на дълга по ал. 1.

 

РАЗДЕЛ VІІ

Отчитане

 

Чл. 32 (1) Кметът на община Велико Търново изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от Великотърновския общински съвет, в срок определен в чл. 140 от ЗПФ. /изм. с Решение № 406/29.09.2016 г./

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация за осъщественото текущо наблюдение по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3.

3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на бюджетната прогноза за следващите три години.

(4) Председателят на Великотърновски общински съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.

(5) /изменена с Решение № 448/28.01.2021г./ 1. Публичното обсъждане се провежда със съдействието на кмета на общината, в сградата на Община Велико Търново по дневен ред, определен в поканата до местната общност, оповестена по реда на ал. 4.    

2.   При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради, публичното обсъждане се провежда чрез попълване на нарочен формуляр на хартиен носител или в електронен формат, обявен на сайта на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 2 - Формуляр за провеждане на публично обсъждане на  отчета на бюджета, неразделна част от наредбата.

(6) При провеждане на обсъждането предложенията се правят в писмена форма.

(7) За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Великотърновски общински съвет.

(8) Великотърновския общински съвет след обсъждането по ал. 4, приема отчета по ал. 1 не по-късно от срока определен в чл. 140 от ЗПФ. /добавена с Решение № 406/29.09.2016 г./

(9) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на Община Велико Търново, в срок до 10 работни дни от датата на приемането им.

 

РАЗДЕЛ VІІІ

Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС

 

Чл. 33. Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинския бюджет.

Чл. 34 (1) За сметките за средства от Европейския съюз се съставят, утвърждават и актуализират разчети.

(2) Кметът на Община Велико Търново организира разработването на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз, въз основата на:

1. сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и отчетите по финансираните с тях проекти;

2. публикуваните решения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

3. консолидирана годишна прогноза за паричните потоци по отделните проекти.

(3) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общината се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от Великотърновски общински съвет.

(4) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз са с индикативен характер и съдържат и информация за основни финансови показатели

(5) С решението за утвърждаване на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.

(6) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново се актуализират по начина, по който са утвърдени.

Чл. 35 (1) Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на Община Велико Търново се съставят в български левове, независимо от спецификите на финансиращата програма.

(2) Чрез сметките за средства от Европейския съюз се финансират всички проекти, по които Община Велико Търново е бенефициент по различни програми и международни договори, за които е определено, че се използват такива сметки.

(3) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, Настоящата наредба и решението на Великотърновски общински съвет за приемане на бюджета.

 

РАЗДЕЛ IХ

Общински дълг

 

Чл. 36 Великотърновски общински съвет може да приема решения за поемане на общински дълг при условия и по ред определен със Закон.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на община Велико Търново се приема на основание чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси.

§2. Наредбата влиза в сила в тридневен срок от публикуването и в местен ежедневник, съгласно решение № 979/30.01.2014 г. на Великотърновски общински съвет и отменя Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

§3. В срок три години от влизането в сила на Закона за публичните финанси Община Велико Търново следва да приведе показателите си за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствия с ограниченията по чл.17, ал.5, т.1 и т.2 от настоящата наредба.

§4. Всеки второстепенен и третостепенен разпоредител с кредити в срок до един месец от приемането на тази наредба, следва да актуализира своята такава в частта, където противоречи на настоящата Наредба и да уведоми писмено Дирекция "Бюджет и финанси” за направените промени.

 

Приложения:

1.Приложение № 1 Формуляр за провеждане на публично обсъждане на проект за бюджет;

2.Приложение № 2 Формуляр за провеждане на публично обсъждане на отчет на бюджет.

 

 

 

НИКОЛАЙ АШИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.