НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд

Глава първа
Общи положения
 
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
(1) Структурата, организацията, функциите, дейността на отдел “Управление и стопанисване на общински гори”;
(2) Условията и реда за изпълнение на дейностите по възпроизводство на общинския горски фонд;
(3) Редът и начинът за ползване от общинския горски фонд.
Чл. 2. Управлението, стопанисването и ползването в общинския горски фонд (ОГФ) се осъществява в съответствие със Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Глава втора
Организация и структура на дейността
 
Чл. 3. (1) Отдел "Управление и стопанисване на общински гори" осъществява управлението на общинския горски фонд, организацията, координацията и контрола на дейностите по:
 
1. възпроизводството на горите в ОГФ;
2. ползванията от горите и земите от ОГФ;
3. опазването на горите и земите от ОГФ;
4. проектирането и строителството в ОГФ.
 
Чл. 4. Служителите в отдел "Управление и стопанисване на общински гори" трябва да са с лесовъдско образование и квалификация, притежаващи диплома за завършено висше образование "инженер по горско стопанство" или средно образование по специалността "горско и ловно стопанство" или "горско стопанство и дърводобив".
Чл. 5.(1) Отдел "Управление и стопанисване на общински гори" се ръководи от лице назначено да управлява земите и горите от общинския горски фонд с висше лесовъдско образование и притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика (чл. 42, ал. 4 от ППЗГ).
(2) Броят на служителите в отдел “Управление и стопанисване на общински гори“ се съобразява със дейността и функционалните й задачи, като се актуализира два пъти годишно от Общински съвет, съобразено с определеното в Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Чл. 6. Служителите в отдел "Управление и стопанисване на общински гори" са задължени да оказват съдействие на служителите по горите при изпълнение на служебните им задължения по опазване на горите и земите от горския фонд. (чл. 70 от Закона за горите).
 
Глава трета
Създаване на нови гори, борба с ерозията в ОГФ, условията и реда за възлагане на лесокултурните дейности в гори и земи от ОГФ
 
Чл. 7. (1) Създаването на нови гори включва дейностите:
1. събиране на семена, плодове и други репродуктивни материали от горско дървесни и храстови видове;
2. производство на посадъчен материал,
3. почистване на площи за залесяване;
4. подготовка на почвата за залесяване;
5. подпомагане на естественото възобновяване;
6. залесяване в това число презалесяване и попълване на горски култури;
7. отглеждане на горски култури;
8. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
9. ограждане на горски култури и възобновени участъци;
10. поливане и торене на горски култури;
11. кастрене на дървета в горски култури;
12. направа и поддържане на противопожарни прегради, просеки, минерализовани и санитарни ивици;
13. борба с болести и вредители (без авиохимична и авиобиологична) извън горските разсадници;
14. борба с ерозията с изключение на проектиране и строителство, извършвано по линия на капиталовите разходи;
(2) Дейностите по ал. 1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейности в зависимост от вида им, местонахождението на обекта, в който ще се извършват, сезоните, обема на работата и сроковете за извършването.
(3) Дейността “залесяване на горски култури“ се възлага в комплекс с другите лесокултурни дейности, чието извършване по преценка на възложителя ще осигури нормалното прихващане и растеж на културите.
(4) Възлагането на дейността по ал. 3 е за срока на провеждане на плановите инвентаризации, определен с Наредба № 17 от 2000 год. За залесяване и инвентаризация на горските култури. (ДВ, бр. 67 от 2000 год.)
Чл. 8. (1) Дейностите по чл. 7, ал. 1 могат да се извършват от Общината с наети по трудов договор работници.
(2) Общината може да извършва дейностите по чл. 7, ал. 1 въз основа на одобрена от Кмета на Общината план-сметка в рамките на утвърдения бюджет за съответната бюджетна година.
Чл. 9. (1) Общината възлага извършването на дейностите по чл. 7, ал. 1 чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и ред определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.
(2) При необходимост Общината може да предостави на държавните лесничейства да извършат предвидените лесокултурни дейности в общински гори след решение на Общинския съвет.
 
Глава четвърта
Ползване от горите и земите от общинския горски фонд.
Раздел І
Общи положения
 
Чл. 10. (1) Ползването на горите и земите от общинския горски фонд по смисъла на Закона за горите представлява ползване на дървесина и странични ползвания. (чл. 53, ал. 1 от Закона за горите)
(2) Ползването на земите и горите от общински горски фонд се осъществява след решение на Общинския съвет (чл. 53, ал. 3 от Закона за горите), по един от следните начини (чл. 53, ал. 2 от Закона за горите):
1. по такси на корен утвърдени с решение на Общински съвет;
2. търг или конкурс;
3. преговори с потенциален ползвател;
4. чрез концесии.
Чл. 11. Ползването от ОГФ се извършва с цел задоволяване нуждите на обществото, подобряване на общото състояние и устойчивостта на насажденията при едновременно запазване на производителността им, осигуряване на своевременно подходящо възобновяване на насажденията при извеждане на възобновителни сечи, подобряване качествената и селекционна структура и оптимизиране на дървесния състав при провеждане на отгледни сечи, осигуряване устойчивото развитие на горите.
Чл. 12. (1) Ползването на дървесина от ОГФ се извършва съгласно устройствените проекти, програми и планове. (чл. 57, ал. 1 от ЗГ)
(2) Дървесината от общински гори се ползва по начините, посочени в чл. 10, ал. 2.
Чл. 13. (1) Ползванията от горите и земите от ОГФ, като добив на смола, борина, сено, кори, лико, семена, инертни материали, събиране на гъби, билки, горски плодове, други растения и животни, които не са дивеч, паша на селскостопански животни, като и други подобни, без ползване на дървесина, са странични ползвания.
(2) Страничните ползвания, когато представляват стопанска дейност, се извършват при условия и ред, указани в писмено позволително. Позволителните за общински гори се издават от държавната дивечовъдна станция след заплащане на такси в Общината.
(3) Размерът на таксите за странични ползвания, добити от гори общинска собственост, се определят с решение на Общинския съвет в размер не по-малък от размера, определен с тарифа на Министерския съвет за ползвания от държавния горски фонд. (чл. 63, ал. 2 от Закона за горите)
Чл. 14. Пашата в общинските гори се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство след решение на Общински съвет. (чл. 68, ал. 4 от Закона за горите)
Чл. 15. Ползването от горите, собственост на Общината се осъществява свободно в съответствие със Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
 
Раздел ІІ
Ползване на дървесина
 
Чл. 16 (1) Ползване на дървесина от общинския горски фонд се извършва по някой от следните начини след решение на Общински съвет:
1. по такси на корен утвърдени с решение на Общински съвет;
2. чрез търг или конкурс;
3. чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя;
4. чрез концесии.
(2) Ползването на дървесина от общинския горски фонд, съгласно лесоустройствените проекти, планове и програми на Общината:
1. може да извършва ползване от общинския горски фонд, като изпълнява дейностите по добива (сеч и извоз), транспортиране и продажба;
2. при невъзможност самостоятелно да изпълнява дейностите по т. 1 възлага извършването им при условия и по реда на Закона за горите и Закона за обществените поръчки;
3. може да предостави на държавните лесничейства възмездно да извършат предвидените дейности при условия и по ред, определени с решение на Общинския съвет. (чл. 16, ал. 4 от Закона за горите).
(3) ползването в едно насаждение за определен период се извършва само по един от начините посочени в ал. 1 или 2.
Чл. 17. Планирането на ползването на дървесината, маркирането, кубирането, сортиментирането и комплектоването на лесосечния фонд, както и провеждането на сечта и ползването се извършват съгласно разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Чл. 18. (1) Маркирането на лесосечния фонд включва дейности по определяне на дърветата за сеч в предвидените за ползване насаждения от ОГФ.
(2) Кубирането е определяне на обема на маркираните за сеч дървета, а сортиментирането е разделяне на обема по категории дървесина и сортименти.
(3) Маркирането, кубирането и сортиментирането на насажденията, предвидени за сеч (лесосечен фонд) в ОГФ, може да се извършва от служители в отдел “Управление и стопанисване на общински гори“ инженер и техник-лесовъди, инженер и техници по горско стопанство.
(4) Общината може да възлага извършването на дейностите по ал. 1, 2, на служители по горите инженер и техник-лесовъди, инженер и техници по горско стопанство от държавното лесничейство или лицензирани за тази дейност физически и юридически лица чрез търг, конкурс или пряко договаряне при условия и ред определени в Закона за горите и Закона за обществени поръчки.
Чл. 19. (1) Дървени материали, необходими за нуждите на Общината се отпускат без да се заплаща такса на корен след решение на Общинския съвет.
(2) Дървени материали, необходими за нуждите на Общината за възстановяване на повредени или унищожени от стихийни бедствия машини и съоръжения, когато се намират в общински гори, се отпускат срещу заплащане на такса на корен след решение на Общинския съвет.
Чл. 20. (1) Населението живеещо постоянно в границите на Общината може да добива дървен материал от горите – собственост на Общината след решение на Общинския съвет, срещу заплащане на такси на корен. (чл. 88, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и чл. 89 от ППЗГ)
(2) Ежегодно от горите от ОГФ отдел “Управление и стопанисване на общински гори“ осигурява насаждения за добив от местното население по такса на корен.
Чл. 21. (1) Продажбата на добита от Общината дървесина по реда на чл. 16, ал. 2, т. 1 се извършва:
1. чрез търг или конкурс;
2. чрез пряко договаряне от временен склад по цени утвърдени от Общински съвет;
3. предварителна продажба на прогнозни количества по сортиментна ведомост на маркирания лесосечен фонд. Заплащането се извършва по действително добити и транспортирани количества.
Чл. 22. Събирането на суха и паднала дървесина от единично пръснати дървета се извършва след одобрено от държавната дивечовъдна станция заявление.
 
Глава пета
Финансиране
 
Чл. 23. Финансирането на дейностите по стопанисване, управление и възпроизводство на земите и горите от ОГФ се извършва от общинския бюджет.
Чл. 24. Приходите в общински бюджет се набират от:
1. такси от изключени и/или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд;
2. такси за ползвания от Общинския горски фонд:
а) за ползване на дървесина;
б) за странични ползвания;
в) за ползвания в защитни и рекреационни гори и в защитени територии;
3. такси за услуги, извършвани от Общинска администрация, от неговите органи и поделения: отдел "Управление и стопанисване на общински гори":
а) за издаване и съгласуване на разрешителни, позволителни, удостоверения, проекти, планове, програми и заверки на извлечения от тях, сертификати, за съгласуване на строителство в горите и земите от общинския горски фонд и други писмени документи, предвидени но Закона за горите и в правилника за неговото прилагане;
б) за маркиране, проектиране, консултиране, експертизи, измервания, оценяване, таксиране, устройство, инвентаризация, изготвяне на планова и отчетна документация и други;
4. суми, дължими по договори за предоставяне право на ползване на дървесина и странични ползвания от общинския горски фонд, както и депозити на спечелилите търга, но отказали да подпишат договор;
5. средства от собственици за защита на горите им по чл. 72, ал. З от Закона за горите;
6. експортни такси за износ на дървесина и продукти от странични ползвания от горите;
7. средства от предоставени ловни площи от общинския горски фонд;
8. такси от трофеи, добити по линията на международния ловен туризъм, и от паднали дивечови рога;
9. глоби и обезщетения за извършени нарушения в общински горския фонд;
10. суми от продажба на вещи, отнети в полза на Общината, послужили за извършване на нарушения в общинския горски фонд, или тяхната равностойност, ако липсват или са отчуждени, след приспадане на разходите по отнемането, съхраняването и продажбата им;
11. средства от продажби на семена и плодове, посадъчен материал, дивеч, зарибителен материал и риба, рекламни материали, каталози, специализирани печатни произведения и други продукти и стоково-материални ценности, закупени, добити или произведени със средства на Общината;
12. дарения, завещания и други;
13. средства в размер 5 на сто върху сумата от концесионния договор за предоставено особено право на ползване върху гори и земи от горския фонд - общинска собственост;
14. средства от български или чуждестранни правителствени институции, неправителствени организации и лица с оглед на потребителската, защитната, средообразуващата и рекреационната функция на горите и научноизследователската и приложната дейност в горите;
15. други финансирания за възпроизводство на горите от общинския горски фонд;
16. приходи от учредено право на строеж и други вещни права върху гори и земи от общинския горски фонд;
17. присъдени суми по дела, свързани с общинската гора, по които страна е Общината;
18. приходи от продажба на излишъци на стоково-материални ценности, закупени и произведени със средства на Общината;
19. неустойки по договори за изпълнение на дейности, финансирани от Общината;
20. лихви в размер, определен съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания от невнесени в срок суми по наредбата;
21. получени обезщетения по застраховки със средства от Общината;
22. други приходи, определени със закон и с други нормативни актове;
23. парични суми от финансови начети;
24. остатъци от предходната година.
(1) Приходите служат за дейности в земите и горите от ОГФ и се разходват за:
1. създаване на гори и за борба с ерозията в общинския горски фонд, което включва разходите за:
а) събиране, закупуване, доставка, преработване и съхраняване на горски семена и плодове;
б) производство на посадъчен материал;
в) подготовка на почва за залесяване;
г) залесяване;
д) подпомагане на естественото възобновяване;
е) отглеждане на подраста и на създадените култури;
ж) попълване на горски култури;
з) инвентаризация на млади горски култури и на горските разсадници;
и) направа и ремонт на огради на горски култури, насаждения и дивечови ниви;
к) изграждане на дребни укрепителни съоръжения за борба с ерозията - каменни прагове, клейонажи, брегови плетчета, задръствания и др.;
2. провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи в общинския горски фонд, включително маркиране на предвидените за сеч дървета;
3. събиране на суха и паднала маса в общинския горски фонд, когато правото на ползване не е предоставено по чл. 53, ал. 2 от Закона за горите;
4. защита на горите - собственост на общината, което включва разходите за:
а) авиохимична, авиобиологична, химична, механична и интегрирана борба с болести, вредители и абиотични повреди;
б) доставка на необходимите за целта препарати и материали, инструменти и защитни средства;
в) наблюдения и измерване на вредни емисии и замърсявания и извършване на метеорологични и хидрологични наблюдения;
5. охрана на горите и земите от общинския горския фонд, което включва разходите за:
а) издръжка, застраховка и обезщетения на общинските горски стражари;
б) поддръжка на горски гранични знаци, маркировки, табла и други;
в) противопожарни мероприятия - направа на минерализовани ивици, просеки, оборудване на противопожарни депа и др.;
г) издръжка на пожаронаблюдатели и разходи по осигуряване на дежурства в пожароопасния сезон;
д) потушаване на горски пожари и изплащане на обезщетения за изгорено облекло, вещи и други на участвалите в потушаването на горски пожар;
6. отглеждане на горите в общинския горски фонд, което включва разходите за:
а) кастрене на клоните за подобряване на състоянието и качеството на дървостоите;
б) дрениране, отводняване, торене, поливане и други;
7. строителство, придобиване, поддръжка, ремонт и други присъщи разходи за дълготрайни активи - собственост на общината, предназначени за стопанисване на общинската гора.
8. строителство, поддръжка и ремонт в горите и земите от общинския горски фонд, което включва разходи за:
а) горски пътища;
б) баражи и други укрепителни съоръжения;
в) контролни горски пунктове, горски кантони, навеси и заслони;
г) сгради и съоръжения в горските разсадници;
д) сгради и съоръжения за ловно и рибностопанска дейност;
е) пожаронаблюдателни кули, пунктове за измерване на вредни емисии и охрана на горския фонд, посетителски центрове и други;
9. мероприятия, свързани с ползването и опазването на горите в защитените територии;
10. горски разсадници, учебни и опитни полета, сортоизпитвателни участъци, семепроизводствени градини и маточни колекции;
11. доставка на материали, торове, инструменти и съоръжения за дейността в общинските гори;
12. издръжка на отдел "Управление и стопанисване на общински гори";
13. инвентаризация на горите и на горския фонд;
14. изготвяне на устройствени проекти, планове и програми за общинския горски фонд;
15. изграждане и поддържане на единна информационна система на отдел "Управление и стопанисване на общински гори";
16. научно обслужване и внедрителска дейност на горското, ловното и непромишленото рибно стопанство, което включва разходи за:
а) научни изследвания;
б) експертизи, оценки, консултации и други;
в) обмен и усвояване на опит;
г) курсове, семинари, симпозиуми, дискусии, съвещания, конгреси и други;
д) закупуване и абонамент на специализирана литература и списания;
е) постоянни опитни площи, екологични стационари и екологичен мониторинг;
ж) разработване на нормативна уредба - правилници, наредби, инструкции, методики, указания и други;
з) разработване на опитни образци и внедряване на научни постижения;
17. провеждане на международна дейност свързана с горите, което включва разходи за:
а) членски внос в специализирани международни организации;
б) издръжка на чуждестранни специалисти, експертни и работни групи;
в) издръжка на специалисти, експертни и работни групи и стипендианти в чужбина;
г) съвместни международни спогодби и проекти;
18. издаване и закупуване на печатни произведения, което включва разходи за:
а) специализирана литература, периодични издания, нагледни помагала – аудио и видеоматериали, и други;
б) закупуване и изработване на формуляри, бланки и други документи за оперативно-техническа, счетоводна, статистическа и друга отчетност и контрол;
19. пропаганда и реклама, работа с обществеността, природозащитни движения и организации и средства за масово осведомяване, Седмицата на гората;
20. обучение, квалификация, преквалификация, специализация, стипендии;
21. съдебни такси и разходи по дела, страна по които е Общината и са свързани с общинската гора;
22. разходи по провеждане на търгове, конкурси и преговори;
23. разходи по отнемане, съхраняване и продажба на отнетите в полза на Общината вещи по глава осма от Закона за горите;
24. погасяване на главници и лихви по ползвани кредити и договори;
25. застраховки и обезщетения;
26. безопасност и охрана на труда.
(2) Разходите за дейностите в земите и горите от ОГФ по ал. 1 да не надвишават 70 (седемдесет) % от приходите от дейността постъпили в бюджета на Общината.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 1. Тази наредба се приема на основание на чл. 80, ал. 8 от Правилника за приложение закона за горите. (ДВ бр. 41 от 1998 год. изм. и доп. бр. 74 от 2002 г.)
§ 2. В процедури за определяне на изпълнител на дейностите по чл. 7, ал. 1 не може да участва:
1. Кандидат, който не отговаря на изискванията съгласно чл. 14, ал. 2 Инструкция № 5 на МЗГ. (ДВ бр. 32 от 2002 год.)
2. Кандидат, който няма търговска репутация от Община Велико Търново или декларация, че не е извършвал дейности по чл. 7, ал. 1 в общински горски фонд.
3. Кандидат, който няма договор най-малко с едно лице, притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика за съответния вид дейност.
§ 3. В процедури за определяне на ползвател по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3 не може да участва:
1. Кандидат, който не отговаря на изискванията съгласно чл. 87б, ал. 3 от ППЗГ. (ДВ бр. 41 от 1998 год. изм. и доп. бр. 74 от 2002 г.)
2. Кандидат, който няма търговска репутация от Община Велико Търново, или декларация, че не е извършвал ползване от общински гори и документите за участие съгласно чл. 87е, ал. 11 от ППЗГ. (ДВ бр. 41 от 1998 год. изм. и доп. бр. 74 от 2002 г.)
3. Кандидат, който няма договор най-малко с едно лице, притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността изработване на транспортно-технологични проекти, планове и схеми за ползване от горите и земите от горския фонд.
§ 4. Кметът на Общината може след решение на Общински съвет да възложи изпълнението на определени дейности без да спазва изискванията в глава трета и четвърта, в следните случаи:
1. при предсрочно прекратен договор, когато извършването на дейността е неотложно;
2. за неотложно отстраняване на последици от природни бедствия и производствени аварии.
3. Кметът на Общината назначава комисия, която да проведе договарянето.
§ 5. Кметът на Община Велико Търново може да сключва договори за съвместно стопанисване и ползване на земите и горите от ОГФ с държавни лесничейства, държавната дивечовъдна станция “Болярка” или други юридически лица след решение на Общинския съвет.
§ 6. За неуредени в наредбата случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
§ 7. Наредбата е приета с решение № 467/31.03.2005 година на Общински съвет.
§ 8. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.