НАРЕДБА за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Велико Търново

ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1 С тази Наредба се определят:
(1) условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 във вр. т.38 от ДР на Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки, алеи, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи и др. благоустроени терени на територията на Община Велико Търново, както и на всички елементи от тях.
(2) условията и реда за извършване на СМР от експлоатационните дружества извършващи дейност на територията на Община Велико Търново свързвана с нарушаване, разкопаване, увреждане и др., на елементи на техническата инфраструктура, зелени площи и други благоустроени терени общинска собственост, при ново строителство, ремонти, аварии и присъединявания към общите мрежи и съоръжения.
(3) правомощията на Кмета на Община Велико Търново и/или определени от него длъжностни лица във връзка с дейностите по ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.
 
ГЛАВА ВТОРА
Годишно съгласуване и координация
Чл. 2 (1) Всяка календарна година, до края на месец декември, експлоата-ционните дружества, предоставящи обществени услуги по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за администрацията и чиято дейност е свързана с разкопаване на улични настилки, тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи, както и на всички елементи от тях, предоставят в Община Велико Търново инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта и касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
(2) Всяка календарна година, до края на месец март - Директорът на дирекция „Териториално и селищно устройство” или определено от него длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи през настоящата година строителни и монтажни работи, свързани с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура, като съобразява и предоставените инвестиционни програми на дружествата по ал. 1. Копие от Графика се предоставя на всички експлоатационни дружества.
(3) Актуализации и промени в графика по ал. 2 се допускат само в случай на доказана и неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности    в обществен интерес.
(4) Дейности, свързани с осъществяване на спасителни и аварийно- възстановителни строителни и монтажни работи се изпълняват незабавно.
Чл. 3 Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно - квартални простран-   ства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията          на Община Велико Търново, от експлоатационните дружества, доставчици на обществени услуги, невключени в графика по чл.2 ал. 2, с изключение на случаите    по чл.2 ал.4.
                
ГЛАВА ТРЕТА
Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи
Чл. 4 (1) СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Велико Търново, както и на всички елементи от тях, при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, се извършва на основание влязло в сила Разрешение за строеж, след писмено уведомление на общинската администрация, към което е приложен документ за внесена гаранция по чл. 20 от тази Наредба./изм. с реш.№ 226/28.04.2016 г./
            (2) При СМР в хипотезите на чл. 147, ал. 1 и чл. 151, ал. 1  от ЗУТ, преди започване на СМР се уведомява писмено общинската администрация, като се прилага план-схема на разкопавания участък и документ за внесена гаранция по чл. 20 от тази Наредба./изм. с реш.№ 226/28.04.2016 г./
Чл. 5 (1) В 7 дневен срок от постъпване на уведомлението, преди започване на СМР се съставя констативен протокол за състоянието на обекта и се предписва при необходимост да се представят Разрешение за извозване на земна маса и строителни отпадъци; План за безопасност и здраве (ПБЗ),; Проект за временната организация и безопасността на движението (ПВОБД), съгласувана със сектор „Пътна полиция”./изм. с реш. № 226/28.04.2016 г./
            (2) В Констативния протокол по чл. 5 ал.1 от тази Наредба се посочва срок за извършване на СМР и съответните възстановителни дейност; Последователността на СМР, ако и др. субекти са заявили/извършват СМР на същата територия; Условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване; Възложителят/негови представители/, както и техническия ръководител на проекта с пълна индивидуализация и координати за връзка; Длъжностно лице/лица от община Велико Търново, което отговаря и координира дейностите във връзка с тази Наредба и други обстоятелства с оглед спецификата на терена. /изм. с реш. № 226/28.04.2016 г./
            (3) При необходимост от издаване на Заповед за ВОБД, фактическото изпълнение на СМР започва след влизане в сила на същата. /изм. с реш. № 226/28.04.2016 г./
Чл. 6. Строително монтажните дейности могат да бъдат започнати веднага след издаване на разрешението за разкопаване. /отменен с реш. № 226/28.04.2016 г./
Чл. 7 (1) Преди засипване на изградени или преустроени подземни мрежи и/или съоръжения, Възложителят е длъжен да уведоми община Велико Търново за това. Засипването се разрешава незабавно при условията на чл. 74, ал. 2 от ЗУТ.
(2) Завършването на строително - монтажните работи в случаите на нов    строеж или по чл. 73 от ЗУТ се удостоверява с екзекутивна документация съгласно чл.74, ал.3 от ЗУТ.
Чл. 8 При планови ремонти на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, на Възложителят или експлоатационното дружеството, се издава разрешение за разкопаване по реда на чл. 4 и сл. от Наредбата. /отменен с реш. № 226/28.04.2016 г./
 
Чл. 9 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, Възложителят или експлоатационното дружеството, може да започне СМР веднага, като незабавно уведоми за това община Велико Търново на телефона на дежурния по сигурност и подаде заявление по образец /Приложение 1 /, към което са приложени :
- документ/и удостоверяващ/и наличието на авария;
- план-схема на разкопавания участък;
- техническият ръководител и координати за връзка;
- документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл. 20 от тази Наредба
(2) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно в почивни и празнични дни или в извънработно време, възложителят или експлоатационното дружество, може да започне СМР веднага, като уведоми незабавно дежурния към Общинския съвет за сигурност.
(3) В случаите по ал. 2 в първия работен ден след започване на СМР възложителят/упълномощен представител на експлоатационното дружество подава в община Велико Търново заявление по образец /Приложение 1 /, към което прилага документите:
- документ/и удостоверяващ наличието на авария;
- план-схема на разкопавания участък;
- техническият ръководител и координати за връзка;
- документ за внесена гаранционна вноска по реда на чл. 20 от тази Наредба;
- вноската се прави по сметката на Община Велико Търново:
 
BG 97 SOMB 91303324758001       Банкова сметка на Община Велико Търново
BIC КОД                                          SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД
 
Чл. 10. В деня на постъпване на заявлението по чл. 9, ал. 1 и ал. 3 от настоящата Наредба, Директорът на дирекция „ТСУ” или определено от него длъжностно лице съставя протокол за събитието, в който и при необходимост се посочват какви допълнителни документи следва да бъдат представени и срок за представянето им.
Чл. 11. В 3-дневен срок от съставяне на протокола по чл. 10, а при необхо-димост от представяне на други документи – в три дневен срок от постъпването им в община Велико Търново, кметът на общината или определено от него длъжностно лице, издава съгласувателно писмо, с което се:
- определя срок, в който да бъдат извършвани възстановителните работи;
- последователността, в която да бъдат извършвани възстановителните работи, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица;
- определят условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване;
- посочва длъжностно лице/лица от Община Велико Търново, което отговаря и координира дейностите във връзка с тази Наредба;
                                  
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Възстановяване на техническата инфраструктура
Чл. 12 Лицата, изпълнили СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи по реда и в сроковете, посочени в актовете по чл. 5 ал. 1 и чл. 11 от Наредбата.
Чл. 13 (1) Възстановяването на изкопите и повредите по улици, пътища и алеи се извършва с инертни материали – несортиран трошен камък до ниво земно легло. Уплътняването се извършва на пластове по 30 см. Полага се трошен камък за пътна основа с минимална дебелина на пласта от 35 см, след което се полага съответната    по вид настилка. Във всички случаи настилката се уплътнява.
(2) Възстановяването на пътната ( асфалтова ) настилка включва ширината       на изкопа, увеличена с 30 см от двете страни. Оформят се правоъгълни форми със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя.
Чл. 14 (1) Възстановяването на улични тротоари с:
- асфалтова настилка се извършва с несортиран трошен камък с дебелина на пласта 15 см. и плътен асфалтобетон с дебелина 6 см;
- бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 4 см, уплътнен пясък – 5 см., уплътнен несортиран трошен камък – 10 см;
-   бетонови настилки се извършва с бетон клас В 7.5 – 15 см., пясък – 3 см., несортиран трошен камък – 10 см;
- настилки от калдаръм, паваж, мрамор, каменни плочи, вибропресовани павета и др., съобразно конкретните специфични и технологични изисквания.
(2) Тротоарите се възстановяват с материали, съответстващи на съществуващата настилка.
Чл. 15. Възстановяването на зелените площи се извършва с връщане на изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява по указания от отдел „Опазване на околната среда” на Община Велико Търново.
Чл.16. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка – общинска собственост се извършва с обратен насип от изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см.
Чл. 17. След издаване на актовете по чл. 5 ал. 1 и чл. 11 от Наредбата и с оглед конкретни особеностите на терена, при необходимост, Директорът на дирекция “ТСУ” или определено от него длъжностно лице, може да даде допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, които стават неразделна част от актовете по чл. 5 ал. 1 и чл. 11 от Наредбата и са задължителни за изпълнение.
Чл. 18. Завършването на възстановителните работи в указания срок, се установява с констативен протокол по чл. 19 от настоящата Наредба при спазване разпоредбата на чл. 7 от наредбата и чл.74 от ЗУТ.
Чл. 19. (1) За установяване качеството на възстановителните работи в 7-дневен срок от завършване на необходимите възстановителни работи, се съставя двустранен протокол от упълномощени представители на Общината и на Възложителя/ експлоатационното дружество при спазване разпоредбата на чл. 7 от Наредбата и чл.74 от ЗУТ.
(2) Наличието на не извършени или некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния протокол, предписва се срок за изпълнението им и се прилагат санкционните норми по тази Наредба.
 
ГЛАВА ПЕТА
Гаранционна вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за възстановяване .
Чл. 20 Като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, възложителят /експлоата-ционното дружество внася гаранционна вноска в размер на:
  • за асфалтови настилки на пътища, улици, площади (с 1 пласт) – 100 лв/кв.м;
  • за асфалтови настилки на пътища, улици, площади (с 2 пласта) - 130 лв/кв.м;
  • за тротоарни настилки с бетонови плочи – 70 лв./кв.м.;
  • за тротоарни настилки с вибропресовани павета – 80 лв./ кв.м.;
  • за алеи ( с вибропресовани павета ) – 80 лв./кв.м.;
  • за озеленени тревни площи (градински, паркови, междублокови простран- ства) и залесени територии - по Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново;
  • за други благоустройствени обекти и елементи на градската среда – по анализ;
  • за неурбанизирани територии – 5 лв/кв.м.;
Чл. 21 (1) Внесената по чл. 20 гаранция за извършване на СМР в границата на урбанизирани територии, се освобождава както следва:
- 60% - след изтичане на 9 месеца асфалтови / 6 мес. за всички останали настилки, изпитателен срок, който тече от съставянето на Протокола по чл. 19 ал.1. Липсата на отклонения в качествените показатели след изтичане на съответния изпитателен срок се констатират в двустранен протокол, подписан от поне двама служители на Община Велико Търново. При констатирани недостатъци гаранцията се задържа и се прилагат санкционните разпоредби на тази Наредба.
- останалите 40% - след изтичане на 18 месеца асфалтови / 12 мес. за всички останали настилки, изпитателен срок, който тече от съставянето на Протокола по    чл.19 ал.1. Липсата на отклонения в качествените показатели след изтичане на съответния изпитателен срок се констатират в двустранен протокол, подписан от поне двама служители на Община Велико Търново. При констатирани недостатъци остатъкът от гаранцията се задържа и се прилагат санкционните разпоредби на тази Наредба.
Чл. 22 (1) Внесената по чл. 20 гаранция за извършване на СМР в границата на неурбанизирани територии, се освобождава както следва:
- 60% - след изтичане на 6 месеца за асфалтови / 3 месеца за всички останали настилки, изпитателен срок, който тече от съставянето на Протокола по чл. 19 ал.1. Липсата на отклонения в качествените показатели след изтичане на съответния      изпитателен срок се констатират в двустранен протокол, подписан от поне двама служители на Община Велико Търново. При констатирани недостатъци гаранцията се задържа и се прилагат санкционните разпоредби на тази Наредба.
- останалите 40% - след изтичане на 12 мес.за асфалтови / 6 мес. за всички останали настилки, изпитателен срок, който тече от съставянето на Протокола по  чл.19 ал.1. Липсата на отклонения в качествените показатели след изтичане на съответния изпитателен срок се констатират в двустранен протокол, подписан от поне двама служители на Община Велико Търново. При констатирани недостатъци остатъкът от гаранцията се задържа и се прилагат санкционните разпоредби на тази Наредба.
Чл. 23 (1) При неспазване на указания срок за извършване на възстано-вителните работи повече от 3 дни на Възложителя /експлоатационното дружество, се налага санкция в размер на 5 % от внесената гаранционна вноска за всеки просрочен ден, която се задържа от Общината. При подписване на протокола по чл. 19, възложителят/експлоатационното дружество/е длъжен да внесе сума, която да възстанови гаранцията до първоначалния й размер.
(2) При необходимост и при възникнал спор, относно качеството на възстано-вителните работи, се извършва проверка от акредитирана лаборатория, за сметка на възложителя/ експлоатационните дружества.
(3) Възложителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия при извършване на работите по смисъла на тази Наредба.
Чл. 24 (1) Ежегодно, до края на месец януари, всички експлоатационни дружества, предоставящи обществени услуги, на територията на Община Велико Търново предоставят депозит на Община Велико Търново годишна гаранционна вноска в размер на 5000 лева, като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи, отделно и независимо от предвидената гаранция в чл. 20.
(2) Вноската по ал. 1 се актуализира ежегодно към края на месец юни, като използваната от нея част за гаранционно възстановяване по чл. 25 ал. 2, се допълва    от експлоатационното дружество.
Чл. 25 (1) В края на месец юни и в края на месец декември, всяка календарна година комисия, назначена от Кмета на Община Велико Търново извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от текущата календарна година, за които в протокола по чл. 19 е отразено неизпълнение и/или некачествено изпълнение на възстановителните работи и е предписан срок, който е изтекъл. За проверката се съставя протокол.
(2) Ако при проверката по ал.1 отново се констатира неизпълнение и/или некачествено изпълнени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 24, се задържат средства в размер на цената необходима за извършване на възстановителните дейности.
 
ГЛАВА ШЕСТА
Административен контрол
Чл. 26 (1) Контролът по спазването на тази Наредба се упражнява от Кмета на Общината или определени от него длъжностни лица;
(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази Наредба, контролните органи по ал. 1 имат право:
1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване както на строително-монтажните, така и на възстановителните дейности;
2. да изискват всички необходими във връзка с горното документи, данни, писмени справки, обяснения и др. от възложителя, експлоатационното дружество, участниците в строителството, лицата които се намират на местостроежа, специализираните контролни органи, физически и юридически лица, държавни и общински органи, длъжностни лица и др.
 
ГЛАВА СЕДМА
Административно-наказателна отговорност
Чл. 27. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – длъжностно лице или участник в строителството, който:
1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази Наредба, без да е уведомена за това Община Велико Търново и без за това да издадена Заповед за ВОБД, в случаите когато такава е необходима;/изм.с реш.№ 226/28.04.2016 г./
2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази Наредба, издадено в рамките на неговата компетентност във връзка с възстано-вителните дейности по глава четвърта;
3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на Наредбата;
5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази Наредба в срока, определен от органите на Общината.
Чл. 28. За други нарушения по тази Наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 29. (1) Ако нарушението по чл. 27 и по чл. 28 бъде продължено, след като е констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.
(2) Ако в срок до 3 години от влизането в сила на наказателното постановление бъде извършено ново нарушение на същата разпоредба, наказанието е глоба от 2000 до 10 000 лв. В маловажни случаи глобата е от 100 до 500 лв.
Чл. 30 (1) Налага се имуществена санкция, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, в размер от 10 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1. възложител на СМР, за които не е подало уведомление;
2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази Наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
3. възложител, който не осигури достъп или не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. възложител, който засипе изградени или преустроени мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на Наредбата;
5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази Наредба в срока, определен от органите на Общината.
 (2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 31 от Наредбата.
Чл. 31 (1) Установяването на нарушения по тази Наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от служители на Община В. Търново, определени със заповед на Кмета на Общината.
(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината.
 
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба
т.1. „Обществени услуги” са водоснабдителни, канализационни, топлоснабди- телни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност; /отменен с реш. № 226/28.04.2016 г./
т.2. „Експлоатационни дружества” са търговци които извършват обществени услуги по смисъла на т.1 срещу заплащане; /отменен с реш. № 226/28.04.2016 г./
 
§ 2 Срокът по:
  • чл.2, ал.1 за 2011г. е до края на м. април 2012 г.;
  • чл.2, ал.2 за 2012 г. е до края на м. юни 2012 г.;
 
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3 Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и на основание текстовете в гл. ІV от ЗУТ.
§ 4 В чл. 41 от раздел VІ Такси за технически услуги от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се създава се нова  т. 21а със следното съдържание:
т.21 а. Таксите за извършване на административни услуги по Наредбата за   реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Велико Търново са както следва:
- За издаване на Разрешение за разкопаване, съгласно наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура – 100 лв.
- За разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура цена на услугата е на база дължина на трасето /L/ в метри, както следва:
А. L ≤ 100 м – 100 лв.
Б. 100 м < L ≤ 500 м – 250 лв.
В. 500 м < L ≤ 1000 м – 400 лв.
Г.  L > 1000 м – 600 лв.
 
- За разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както следва:
А. за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1.00 лв./л.м, но не по малко от 50 лв;
Б. за общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения – 5.00 лв./л.м, но не по малко от 100 лв;
 
- За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от ЗУТ, както следва:
А. за сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./лм, но не по малко от 50 лв.;
Б.   за общи мрежи и съоръжения – 5,00 лв./л.м, но не по малко от 100 лв.
 
 
НИКОЛАЙ АШИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.