НАРЕДБА за управление на общинската пътна мрежа в Община Велико Търново

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I.
Предмет и област на прилагане
 
Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища, както и с управлението на безопасността на пътната инфраструктура на Община Велико Търново.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за общинските пътища на територията на община Велико Търново.
(2) За участъците от общинските пътища, които са елемент на уличната мрежа в населените места и селищните образувания по смисъла на чл. 77 от Закона за устройство на територията, наредбата се прилага само по отношение на обхвата на платното за движение.
(3) Участъците от общинските пътища в границите на урбанизираните територии и селищните образувания имат ограничени връзки с уличната мрежа и движението по тях се осъществява с предимство.
(4) Трасетата на общинските пътища по уличната мрежа на населените места и селищните образувания се определят с общия устройствен план.
 
Раздел II.
Подразделение и класификация на общинските пътища
 
Чл. 3. (1) Пътищата на територията на Община Велико Търново образуват единна пътна мрежа и служат основно за превоз на пътници и товари.
(2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда, и безопасността на движението.
(3) Местните пътища са общински и частни, отворени за обществено ползване, които осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища или с улиците в населените места.
(4) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерски съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройство след съгласуване с кмета на общината.
(5) Местните общински пътища са класифицирани в три категории съгласно приетия с решение на Експертния съвет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 30 юни 2005 г. модел на категоризиране.
(6) Категорията отразява транспортното значение на пътя за икономическото и социалното развитие на общината, съпоставено със средните за страната оценки на значимост на един общински път.
(7) Определен път може да бъде предложен на Министерски съвет за включване в списъка на общинските пътища, само ако функционално отговаря на изискванията за местен общински път, съгласно чл. 3 от Правилника за прилагане на закона за пътищата и “Критериите за включване на път в списъка на общинските пътища“ (приети с Решение № КАЕП-01-02-51/ 6.10.2006 г. на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика) и които по данни от общинските служби по земеделие и гори, са съставени от имоти (кадастрални единици) – общинска собственост.
 
Раздел IІІ.
Основни елементи на пътя
 
Чл. 4. (1) Пътищата имат следните основни елементи:
 1. обхват на пътя;
 2. пътни съоръжения;
 3. пътни принадлежности и капаци на шахти за подземни съоръжения;
(2) Обхватът на пътя е площта, върху която са разположени земното платно и ограничителните ивици от двете му страни, заедно с въздушното пространство над него на височина, определена с нормите за проектиране на пътищата.
(3) "Земно платно" е част от повърхността в обхвата на пътя, върху която са разположени: платното за движение; разделителните ивици; банкетите; тротоарите; разделителните и направляващите острови; зелените площи; крайпътните отводнителни и предпазни окопи; откосите; бермите и другите конструктивни елементи на пътя.
(4) Широчината на земното платно се определя от най-външните линии на
пресичане на откосите на насипите (изкопите) или на отводнителните устройства с естествения терен, освен ако в проекта на пътя е предвидено друго решение.
(5) Широчината на ограничителните ивици е 1 (един) метър - при общинските
пътища.
(6) Широчината на обхвата на пътя се увеличава в следните случаи:
1. в зоните на пътни кръстовища и възли - с оглед осигуряване на необходи-
мата видимост;
2. при необходимост от допълнителен терен - за осигуряване безопасността на
движението по пътищата;
(7) В границите на урбанизираните територии широчината на обхвата на
улиците, които едновременно са участъци от общинските пътища, се определя с подробния устройствен план.
 (8) Широчината на обхвата на пътя извън населените места и в границите     на урбанизираните територии с нерегулирани съседни терени се определя с проекта на пътя.
 (9) Пътните съоръжения и пътните принадлежности се разполагат в обхвата на пътя, с изключение на базите за поддържане на общинските пътища, енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с прилежащите им терени и снегозащитните съоръжения, които могат да се разполагат извън него.
                    1. Пътни съоръжения са: водостоците; мостовете; виадуктите; естакадите; надлезите; подлезите; тунелите, подпорните и декоративни стени; укрепителните и водоотвеждащите устройства и пречиствателните съоръжения.
                   2. Пътните принадлежности са: базите за поддържане на пътища; пътните знаци; пътната маркировка; светофарните уредби; крайпътните насаждения; аварий-ните площадки; площадките за краткотраен отдих; направляващите стълбчета, предпазните огради, снегозащитните съоръжения; защитните огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението.
Чл. 5. (1) Техническите параметри на общинските пътища извън границите   на урбанизираните територии трябва да съответстват на нормативните изисквания   за общинските пътища, определени в нормите за проектиране на пътища.
(2) При ремонт на общинските пътища, нормите за техническите параметри на пътищата са задължителни само за елементите, върху които се въздейства с ремонтните работи.
(3) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целе-съобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденост на пътя не води до промяна на неговия клас или на неговите функции и значение в транспортната система.
(4) Участъците от съществуващите пътища, чиито технически параметри не отговарят на нормите за проектиране на пътищата, се сигнализират с пътни знаци, указващи безопасния режим на движение.
 
Раздел ІV.
Прилежащи зони
 
Чл. 6. (1) Ограничителните строителни линии определят границите на крайпътните терени с разрешителен режим за строителство, което не е свързано пряко с обслужване на движението.
(2) Общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 10 м при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.
(3) Когато ограничителната строителна линия попада в обхвата на пътя, тя се
измества и се разполага по външния край на ограничителната ивица.
(4) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна
линия се определя с устройствените и застроителните планове.
(5) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия с разрешение, получено при условията на чл. 26 от Закона за пътищата, могат да се изграждат, разширяват или да се извършва реконструкция на следните обекти, предназначени за обслужване на хора и пътни превозни средства:
1. мотели и къмпинги;
2. бензиностанции и газостанции;
3. търговски обекти;
4. сервизи за ремонт и техническо обслужване на пътни превозни средства;
5. площадки на пътна помощ;
6. сгради и съоръжения, свързани с поддържането на пътищата и с контрола на движението.
(6) В зоната от края на пътното платно до ограничителната строителна линия могат да се изграждат при условията на ал. 5 подземни технически проводи и съоръжения, представляващи обществен интерес, когато местните теренни условия не позволяват те да бъдат разположени извън тази зона и не застрашават целостта на пътя и безопасността на движението.
(7) Съоръженията по ал. 6 могат да се разполагат в зоната на пътното платно, при условие че е получено разрешение от администрацията, управляваща пътя, в следните случаи:
1. при доказана техническа необходимост от пресичане на пътя или за преминаване през кръстовища;
2. при пътни съоръжения и тунели, при условие че са изградени специални тротоарни кабелни или други кутии.
 
Глава втора.
СОБСТВЕНОСТ НА ПЪТИЩАТА
Раздел I
Собственост. Концесии
 
Чл. 7. (1) Общинските пътища са публична общинска собственост.        
(2) Собствеността на общинските пътища се определя, съгласно Закона за пътищата и правилника за неговото прилагане, и Закона за общинската собственост.
(3) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.
(4) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:
 1. свързват населените места в общината помежду им или с общинския или с                     областния център;    
 2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
 3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, пристанища, жп гари, културно-исторически паметници и др. обекти от местно и национално значение;
 4. свързват населени места с обходни пътища от републиканската пътна мрежа;
Чл. 8. Собствеността на пътищата се разпростира върху всички основни елементи по условията на чл. 4.
Чл. 9.  Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:
1. при промяна на функциите и значението на пътищата чрез обявяването им за публична държавна собственост, съответно за публична общинска собственост, по реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за общинската собственост;
2. при отчуждаване на частни пътища и обезщетяване на техните собственици от Община Велико Търново при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
3. въз основа на подадено писмено заявление от физически и юридически лица за прехвърляне собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната общинска собственост на пътя в частна собственост.
Чл. 10. (1) Публичната собственост на пътищата се променя от държавна в общинска и обратно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и се представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от:
1. председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" след решение на Управителния съвет съгласувано с Община Велико Търново - за промяната в публична държавна собственост;
2. кмета на общината съгласувано с Агенция "Пътна инфраструктура" - за промяната в публична общинска собственост.
(3) Преписката на предложението за промяна на собствеността на пътищата съдържа:
1. решение на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" и решение на общинския съвет, за промяна на публичната собственост на пътя;
2. решение на общинския съвет за промяна на собствеността на съответния частен път;
3. обяснителна записка с мотиви и обосновка на необходимостта от промяна на собствеността на пътя;
4. писмено съгласие на заинтересуваните от промяната страни;
5. съгласувателни писма;
6. доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията до Министерския съвет.
Чл. 11. (1) Физическите и юридическите лица установяват възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху частни пътища, отворени за обществено ползване, с документ за собственост.
(2) Промяната на собствеността на частните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва чрез правна сделка или чрез принудително отчуждаване за държавни или общински нужди.
Чл. 12. (1) Концесия върху общинските пътища или върху отделни участъци или пътни съоръжения от тях се възлага при условията и по реда на Закона за концесиите.
Концесия върху общински пътища, включително върху  такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условия и по реда на Закона за концесиите.
       (2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.
       (3) Концесионната територия обхваща обектите по ал. 1 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.
 
Раздел II
Отчуждаване. Ограничения на собствеността.
 
Чл. 13. (1) Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.
(2) Когато за изграждането или реконструкция на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и Правилника за приложение на ЗОЗЗ (ППЗОЗЗ), респективно на Закона за горите (ЗГ) и Правилника за приложение на закона за горите  (ППЗГ).  
Чл. 14. (1) Земи извън границите на урбанизираните територии - собственост на физически или юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на републиканските и общин-ските пътища, при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.
(2) Временното ползване на земи по ал. 1, които са земеделски, се урежда при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане.
(3) Временното ползване на горски територии по ал. 1 се урежда при условията и по реда на Закона за горите.
(4) За временното ползване на земи по ал. 1 собственикът сключва договор с кмета на Община Велико Търново - за общинските пътища.
(5) В договора по ал. 4 се определят условията и срокът за ползване на земята, размерът на наема и дължимото обезщетение, ако такова се предвижда.
(6) Временното ползване на земи по ал. 1 се допуска за срок до 5 години,     след което земите, възстановени съобразно тяхното предназначение, се връщат на собственика.
Чл. 15.(1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди започване на процедурата по чл. 14.
(2) Временното завземане на земи в случаите по ал. 1 се извършва въз основа на заповед на кмета на Община Велико Търново - за общинските пътища, като на собствениците се дължи обезщетение.
 
Глава трета.
ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Раздел I
Общи положения. Обществено ползване на общинските пътища.
 
Чл. 16. (1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на реда и правилата, установени с тази наредба, Закона за пътищата и      със Закона за движението по пътищата.
(2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществени интереси, по инициатива на Великотърновския общински съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията. В договора задължително се включват клаузи, определящи вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.
(3) Община Велико Търново, може да въвежда временни забрани за обществено ползване на отделни пътища или участъци от тях при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.
(4) Община Велико Търново въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища/улици, които едновременно са участъци от общински път) за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението.
(5) Забрани по ал. 3 и 4 се въвеждат след съгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи.
(6) Контролът на организацията на движението и на дейностите по ал. 3 се осъществява от оправомощени длъжностни лица на ОДМВР и Община Велико Търново, в съответствие с изискванията, определени с наредбата по чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
Чл. 17. (1) Общественото ползване на пътищата се изразява във:
1. превоз на хора и товари с пътни превозни средства, чиито размери, маса и натоварване на ос не надвишават съответните норми, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
2. временно спиране и престой на превозни средства на определените за това места, разположени извън платното за движение;
3. движение на велосипедисти, земеделска и горска техника, придвижване на пешеходци и прекарване на стада, когато няма въведени забрани за това.
(2) Общественото ползване на частните пътища се осъществява при условията на чл. 9, ал. 2 от Закона за пътищата.
(3) Разрешенията за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на пътищата или на отделни техни участъци при условията на чл. 9, ал. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата по искане на трети лица се издават за общински и частни пътища от кмета на Община Велико Търново след съгласуване със Сектор "Пътна полиция" при ОД МВР.
(4) Когато с разрешенията по ал. 3 се въвеждат временни забрани за обществено ползване на пътищата за повече от 8 часа, собственикът на пътя задължително сигнализира и указва обходен маршрут.
 
Раздел II.
Специално ползване на общинските пътища
 
Чл. 18. (1) Специалното ползване на общинските пътища на територията на община Велико Търново се извършва при условията и по реда на тази наредба.
(2) За участъците от общинските пътища, които са елемент на уличната мрежа в населените места и селищните образувания по смисъла на чл. 76, ал. 2 от Закона за устройство на територията, наредбата се прилага само по отношение на обхвата на платното за движение.
(3) Специалното ползване на общинските пътищата се осъществява с разрешение на кмета на Община Велико Търново.
(4) Физическите и юридическите лица заплащат такси за специалното ползване на пътищата.
(5) Размерът на таксите по ал. 2 се определя от Великотърновски общински съвет.
(6) Лицата, получили разрешение за специално ползване, отстраняват за своя сметка всички причинени от тях повреди и нанесени щети по общинските пътищата или възстановяват разходите за това, направени от община Велико Търново.
(7) Специалното ползване на частните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва съгласно чл. 18 на Закона за пътищата.
Чл. 19. (1) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата ( приета с ПМС    № 179 от 04.07.2001 г.) и тази Наредба.
(2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на община Велико Търново;
(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.
(4) В случаите, когато за пътя е предоставена концесия, разрешението за специално ползване се издава след съгласуване с концесионера.
(5)  Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава за срок посочен в чл. 26 ал. 8 от Закона за пътищата, както следва:
1. при превоз на тежки и извънгабаритни товари - 30 дни;
2. при извършване на строителство - две години;
3. при временното ползване на части от пътното платно и другите видове специално ползване на пътищата - по преценка на общината, съобразена с искането на заявителя;
4. при експлоатация на рекламни съоръжения, издадени при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 5 - 1 година.
(6) Разрешенията се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, и/или при неспазване на изискванията за извършване на съответната дейност, определени в Наредбата за специално ползване на пътищата (приета с ПМС № 179 от 04.07.2001 г.) по чл. 18, ал. 5.
Чл. 20. (1) Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на общинските пътища, когато:
 1. не са налице условията по чл.26, ал. 7 от Закона за пътищата.
 2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес.
 3.специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя:
 4. предстои преустройство на общинския път, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план.
 5. не е осигурена безопасността на автомобилното движение, съгласно изискванията на ЗДвП, установено със становище на органите на ОД МВР.
(2) Отказите по ал. 1 се мотивират писмено и могат да бъдат обжалвани при условията и реда на АПК.
Чл. 21. (1)  Разрешения за специално ползване на общинските пътища се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях и/или при неспазване на изискванията за извършване на съответната дейност, определена в Наредбата по чл. 18, ал. 5 на Закона за пътищата.
(2) Отказите по ал. 1 се правят от кмета на Община Велико Търново, като се мотивират писмено и могат да бъдат обжалвани при условията и реда на АПК.
 
Раздел III
Специално ползване на общински пътища при изграждане и експлоатация  на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони
Изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях
 
Чл. 22. (1) Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газстанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.
Търговски крайпътни обекти са и крайпътните обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
(3) Разрешението за специално ползване по ал.2 е валидно за срок от две години и се издава по образец съгласно приложение № 1.
(4) Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава въз основа на:
1. внесено от заинтересуваното лице искане в Община Велико Търново за оглед на място или за разглеждане на проект за комуникационно-транспортен план;
2. извършване на оглед от представители на Община Велико Търново и Сектор “Пътна полиция“ при ОД МВР в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед;
3. представяне за разглеждане на проект за комуникационно-транспортен план, приет от  Сектор “ПП“ при ОД МВР – Велико Търново.
4. представяне за съгласуване на технически проект – част „Пътна” и „Организация на движението”, съгласуван от Сектор “Пътна полиция“ при ОД МВР – Велико Търново.
Чл. 23. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване, заинтересуваното лице прилага:
1. декларация за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново и удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;
4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;
5. съгласуван технически проект – част „Пътна” и „Организация на движението”.
Чл. 24. Разрешението по чл.22, ал.2 се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл. 20, ал. 1;
2. са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища;
3. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл. 14 от Закона за движение по пътищата;
4. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло;
Експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях
Чл. 25. (1) Разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице след приключване на производството по чл. 22, ал. 4 и при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. Към искането се прилага координатен регистър на площта на обекта и връзките към него.
(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 26. (1) Таксата за специално ползване на пътя чрез експлоатация на ново-изградени търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. При промяна на правото на собственост върху вече изградени търговски крайпътен обект и пътни връзки    към него таксата за специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса.
 
Раздел IV
Специално ползване на общински пътища при изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони
Изграждане на рекламни съоръжения
 
Чл. 27. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община велико Търново.
(2) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от 1 година и се издава по образец съгласно приложение № 1.
(3) Разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламно съоръжение се издава съобразно съгласуван индивидуален работен проект с Община Велико Търново.
(4) Срокът на разрешението по ал. 1 се удължава при налагане на забрана за строителство в обхвата на пътя през зимния период или извършване реконструкция на пътя - със срока на забраната.
Чл.28. Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 27 заинтересуваното лице прилага:
1. декларация за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново и удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. съгласуван работен проект от община Велико Търново;
4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
5. протокол за предварителен оглед от представители на Община Велико Търново и Сектор „ПП“ при ОД МВР – Велико Търново и заинтересуваното лице.     
Чл. 29. Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения се издава, когато:
1. не са налице основанията за отказ по чл. 20, ал. 1;
2. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на пътните знаци;
3. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 1м от ръба на пътната настилка;
4. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 100м;
5. горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.
(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:
1. в зони с ограничена видимост;
2. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
3. в средната разделителна ивица;
4. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи;
Експлоатация на рекламни съоръжения
Чл. 30. (1) Разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение.
(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
(4) Срокът на валидност на издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение е 1 година.
(5) В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното рекламно съоръжение новият собственик е длъжен да уведоми писмено Община Велико Търново за настъпилата промяна, която се отразява в издаденото разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да бъде представено нотариално заверено копие от договора за прехвърляне собствеността на съответното съоръжение.
(6) При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава на новия собственик за остатъка от срока, определен в старото разрешение. Преиздаденото разрешение за експлоатация на рекламно съоръжение се счита за издадено при условията на разрешението на първоначалния собственик и към него се прилага режимът, приложим за първоначалното разрешение за експлоатация.
 (7) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.
Чл.31. (1) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на новоизградено рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение. При промяна на правото на собственост върху вече изградено рекламно съоръжение таксата за специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик от датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата отговорността е солидарна на стария и новия собственик.
(2) Таксата по ал.1 е дължима и при извършване на ремонт на рекламното съоръжение, както и при извършване на реконструкция, която не налага демонтаж на съоръжението.
(3) Разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса. 
(4) Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да поддържат рекламните съоръжения и разположените върху тях рекламни пана в техническа изправност.
Чл. 32. (1) Не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока на разрешението за експлоатация на рекламно съоръжение собственикът на рекламното съоръжение има право да поиска преиздаване на разрешението. За целта собственикът на рекламното съоръжение подава искане пред кмета на Община Велико Търново.
Разрешението за експлоатация се преиздава за нов едно годишен период, когато са спазени условията на чл. 29 и след заплащане на всички дължими такси за специално ползване чрез експлоатация на съоръжението.
 
Раздел V
Специално ползване на общински пътища при изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя и в обслужващата зона
Изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
 
Чл. 33. Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.
(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за срок две години.
Чл. 34. Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:
1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;
2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;
3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
Чл. 35. Към искането за издаване на разрешение по чл. 33 заинтересуваното лице прилага:
1. декларация по образец на Община Велико Търново, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;
2 декларация за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново и удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
4. съгласуван технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от Сектор “ПП“ при ОД МВР за част „Пътна” и част „Организация на движението”;
5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението,     се представя само копието от договора;
6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.
Чл. 36. Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават безопасността на движението.
(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.
Чл. 37. Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона може да бъде поискано и разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
(2) За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква разрешение по раздел VІ за специално ползване на общинските пътища чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя и в обслужващата зона.
(3) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на Община Велико Търново, се заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.
Експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
Чл. 38. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава по искане на заинтересуваното лице след представяне на координатен регистър на трасето на линейния обект и при изпълнени условия в разрешението за изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на общинския път и     в обслужващата зона.
(2) Към искането за съоръжения, обслужващи конкретни имоти, освен документите по ал. 1 заинтересуваното лице представя и:
1. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само заверено копие от договора;
2. съгласие от концесионера в случаите по чл.19, ал. 4.
(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.
 
Раздел VІ
Специално ползване на общински пътища при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 
Чл. 39. Разрешенията за специално ползване на общински път чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на общинския път се издават по образец, утвърден от кмета на община Велико Търново.
Чл. 40. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:
1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
3. извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.
Чл. 41. Към искането по чл.40 заинтересуваното лице прилага:
1. проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР;
2. копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;
3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.
 
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ
 
  Чл. 42. (1) Пътищата се управляват, както следва:
              1. общинските пътища - от кмета на Община Велико Търново;
              2. частните пътища - от техните собственици.
              (2) Управлението на общинските пътища включва:
              1. оперативно планиране – проектиране, строителство и поддържане на общинските пътища, включително възлагане на обществени поръчки и на концесии за тези дейности;
              2. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддър-жането на общинските пътища;
              3. организиране и осъществяване защитата на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя;
              4. осигуряване на общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на общинските пътища;
              5. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация на общинските пътища и предпазването им от разрушаване;
              6. осъществяване на политика за развитието и за управлението на безопасността на пътната инфраструктура;
              7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;
              8. други дейности, определени с тази наредба, които не са свързани с ползване и разпореждане.
              (3) Собствениците на частни пътища съгласуват с общината проектите за изграждане и свързване на частните пътища с общинските пътища.
Чл. 43.  Кметът на община Велико Търново:
 1. осъществява общинската политика за развитието и за управлението на безопасността на пътната инфраструктура;
 2. осъществява управлението на общинските пътища;
 3. проучва, анализира и прогнозира развитието на автомобилното движение по общинските пътища;
 4. организира провеждането на обществените поръчки за проектиране, оценки на въздействието върху пътната безопасност и одити за пътна безопасност, строителство, ремонт и поддържане на общинските пътища, както и за научно-приложни изследвания и консултации, свързани с управлението на общинските пътища;
 5. съгласува инвестиционни проекти, свързани с управлението на общинските пътища;
 6. подготвя списък и промени на общински пътища;
 7. издава разрешения за специално ползване на общинските пътища;
 8. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи, други компетентни органи и Българската армия за осигуряване на движението по пътищата при стихийни бедствия и аварии;
 9. издава документи в рамките на своята компетентност;
 10. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа.
 11. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване.
 
Чл. 44. (1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.
(2) В обхвата на пътя се забранява:
 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни пътни знаци и сигнализация на препятствията в обхвата на пътя съгласно постановките на Наредба № 3 от 16.08.2010г. за Временната организация и безопасността на движението при извършване на СМР по пътищата и улиците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
 2. поставянето и складирането на материали в обхвата на пътя, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти:
 3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване след съгласуване с общинската администрация:
 4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно:
 5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяване на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали:
 6. влаченето на дървета, разпиляването на слама, зърно и други подобни по пътното платно:
 7. косенето на трева и пашата на добитък, включително движение на добитъка по пътното платно.
 8. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.
 
Чл. 45. (1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на общинския път:
а) засаждането или изсичането и изкореняването на дървета и храсти;
б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове;
в) поставянето на пътни знаци;
г) поставянето на възпоменателни плочи и знаци;
д) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията им;
е) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и горски територии.
(2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:
1. в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
б) изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения;
в) изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;
г) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя;
2. в обхвата на пътя:
а) изграждането на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях;
б) експлоатацията на търговски крайпътни обекти, включително на площадки за оказване на пътна помощ и пътни връзки към тях.
(3) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават от кмета на общината:
1. в 15-дневен срок от подаване на заявлението - за разрешенията по ал. 1, освен ако се налага допълнително проучване, но не по-късно от един месец;
2. в 30-дневен срок от подаване на заявлението - за разрешенията по ал. 2, т. 1, буква "в" и т. 2, буква "а", освен ако се налагат допълнителни проучвания, но не по-късно от три месеца, като за удължаването на срока заинтересуваното лице се уведомява писмено;
3. в 30-дневен срок от подаване на заявлението - за всички останали случаи.
 (4) При внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се в обхвата на общинския път, собственикът им може да започне възстановителните работи след разрешение от кмета на общината, при условие че е гарантирана безопасността на движението.
(5) Разрешенията се издават при следните условия:
1. да съществуват реални възможности за преминаване на тежкото и/или извънгабаритното превозно средство;
2. да са спазени изискванията на Закона за движението по пътищата, тази наредба, подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и нормите за проектиране на пътища;
3. при временното ползване на части от пътно платно:
а) тази наредба и Закона за движението по пътищата да не забраняват дейността, свързана с временното ползване на части от пътното платно;
б) за временното пресичане на пътя да има одобрен проект за пресичането;
4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.
Чл. 46. (1) Контролът на дейностите по управление на общинските пътища се осъществява по низходящ ред, както следва:
1. министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. кмета на Община Велико Търново;
(2) за частните пътища, открити за обществено ползване, от:
1. кмета на Община Велико Търново;
2. кметовете на кметствата;
3. техните собственици.
 
Глава пета
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ, ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I
Общи положения
 
Чл. 47. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното   им значение, изискванията на движението и опазването на околната среда.
Чл. 48. Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.
Чл. 49. Изграждането, ремонтът и поддържането на частните пътища се осъществяват от техните собственици.
Чл. 50. Изместването на отделни общински пътища или техни участъци във връзка с изграждането или реконструкцията на нови или съществуващи обекти е за сметка на инвеститора, който го е предизвикал.
Чл. 51. Проектирането, строителството, ремонтът и поддържането на общин-ските пътища се извършват при спазване на Закона за устройство на територията и техническите норми и правила, определени с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 52. Изграждането, реконструкцията и ремонтът на пътните възли и кръстовища се извършват:
1. на новите пътни възли и кръстовища - със средства на собствениците на новите пътища;
2. на съществуващите пътни възли и кръстовища - съвместно от собствени-ците на пътищата по основното и второстепенното направление, като размерът на средствата за всеки от тях се определя по ред, установен в Правилника за прилагането на закона за пътищата;
3. на пътните връзки към крайпътните обекти за обслужване на пътници и превозни средства - от собствениците на тези обекти.
Чл. 53. Изграждането и поддържането на железопътните прелези по  общинските пътищата се извършва по ред, определен с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 54. (1) Управлението на безопасността на общинската пътна инфра-структура включва провеждането на следните процедури: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, управление на безопасността на общинската пътна мрежа и периодични инспекции за безопасност, възлагани     или извършвани от общинска администрация.
(2) Община Велико Търново може да прилага изискванията на чл. 36 б, ал. 1 от Закона за пътищата за републиканските пътища, и за общинските пътища.
(3) Оценката на въздействието върху пътната безопасност за инфраструктурни проекти се извършва на етап планиране преди одобряване на инвестиционните проекти за пътна инфраструктура или на съществено изменение на съществуващата пътна мрежа.
(4) Одитът за пътна безопасност на инфраструктурен проект е неразделна  част от процеса на инвестиционното му проектиране и се извършва на  етапи: преди съгласуване и одобряване на инвестиционния проект - идеен и/или технически/ работен, при въвеждане в пробна експлоатация на пътя и при неговата начална експлоатация.
Чл. 55. (1) Община Велико Търново възлага или извършва периодични инспекции на пътищата в експлоатация с оглед установяване на свързаните с пътната безопасност характеристики и предотвратяването на произшествия, както и за проучване на възможното въздействие на ремонтни работи по общинския път върху безопасността на пътния поток. Инспекциите се извършват най-малко веднъж годишно с оглед гарантиране на достатъчни равнища на безопасност на конкретната общинска пътна инфраструктура.
(2) Условията и редът за създаване на организация за безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по общинската пътна инфраструктура, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци      и други средства за сигнализация се определят с наредбата по чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
(3) Условията и редът за използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, се определят с наредбата по чл. 14, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.
(4) Контролът върху дейностите по ал. 2 се осъществява от оправомощени длъжностни лица на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи и на община Велико Търново.
Чл. 56. Изграждането, реконструкцията и ремонтът на пътищата включват:
1. проучване и проектиране;
2. отчуждаване;
3. строителство;
4. процедури по въвеждането в експлоатация (приемане и разрешаване ползването на завършеното строителство, отстраняване на дефекти в гаранционен период, предаване на собственика).
Чл. 57. (1) Обхватът и съдържанието на проектите за общинските пътища се определят с наредбите по чл. 36 от Закона за пътищата.
(2) одобряване на проектите се извършва по реда на Закона за устройство на територията;
Чл. 58. (1) Принудително отчуждаване за нуждите на общинските пътища на имоти - частна собственост, се извършва при условията и по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията.
(2) Разходите за оценка на имотите и общата сума на обезщетенията за предвидените отчуждения се включват в стойността на обекта.
(3) Паричното обезщетение за принудително отчуждаване за нуждите на общинските пътища се заплаща от община Велико Търново.
Чл. 59. (1) Пътните обекти се изграждат при спазване на съгласувания проект, без да се прекъсва или затруднява движението по съществуващия път.
(2) Когато общинска администрация, съгласувала проекта, констатира отклонения от първоначално представения проект, тя прави постъпки пред компетентните органи за спиране на строителството, докато се отстранят допуснатите нарушения.
(3) Лицата, извършващи строителство на крайпътни и други обекти, които засягат общински пътища, са длъжни да отстранят за своя сметка всички причинени от тях повреди по съществуващите общински пътища, като възстановят предишните условия на движение и външен вид на общинския път.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 3 нанесените повреди по пътищата се отстраняват от общината, като направените за това разходи се възстановяват изцяло от лицата, които изграждат обектите.
(5) Общинска администрация, съгласувала проекта, може да направи възражение при приемането на строителните обекти и да постави срокове за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения
 
Раздел ІІ
Класификация на видовете дейности в пътното строителство
 
Чл. 60.  За  осигуряване  на  безопасността  на  автомобилното  движение  и
удобството  на  пътуващите,  общинската администрация организира  изпълнението на комплекс от пътностроителни и експлоатационни дейности, които могат да се подразделят както следва:
1.  ново  строителство.
2.  реконструкция.
3.  основен ремонт / рехабилитация /.
4.  поддържане, което включва:
4.1 превантивно поддържане;
4.2. текущо / рутинно / поддържане;
4.3. аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации.
4.4. зимно поддържане. 
 5. технически надзор.
Чл. 61. Новото строителство е дейност, свързана с изграждането на нови
общински пътища / пътни участъци /, пътни съоръжения и принадлежности.
Чл. 62. (1)  Реконструкцията на общински път е дейност, която се извършва  при необходимост от преустройство на елементите на пътя, при запазване на основното направление на съществуващото трасе. 
(2)  При  реконструкцията  се  извършва  промяна  на  конструктивни елементи,  основни  части и  съоръжения,  включително  и изпълнението  на  нови  такива /когато пътната ос се коригира или при допълнително възникнала необходимост/, с което се увеличават устойчивостта на земното тяло, носимоспособността на пътната настилка и товароносимостта и габарита на мостови съоръжения.
(3)  При  реконструкцията  се  извършва  промяна  и  на  геометрични елементи на пътя /трасе, габарит, радиуси на хоризонтални и вертикални криви, надлъжни и напречни наклони и др.
Чл. 63. (1) Основният ремонт /рехабилитацията/ обхваща изпълнението  на  комплекс от ремонтни работи, които имат за цел да възстановят експлоатационното  състояние  на  пътя.  При  основния  ремонт  се извършва частично възстановяване  и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части и съоръжения, както и строително-монтажни работи, с които първоначално вложени, но  амортизирани  материали,  конструкции  и конструктивни елементи се заменят с други видове. 
(2)  При  основния  ремонт  се  възстановяват  носимоспособността, равността  и  сцепителните  качества  на  пътната  настилка;  сигурността  на пътните  съоръжения;  ефективното  действие  на  отводнителните  съоръжения; вертикалната  сигнализация  и  хоризонтална  маркировка;  предпазните съоръжения и др., с което се цели осигуряване на безопасността на движението и удължаване на експлоатационния живот на пътя.
(3) При основния ремонт могат да се изпълняват нивелетни и частични ситуационни изменения на трасето, уширение на пътното платно и др., когато те не излизат от рамките на ограничителната /сервитутна / ивица на пътя.  
(4) Дейностите по основния ремонт включват:
- възстановяване на  окопи, дренажи и други отводнителните съоръжения;
- коригиране и изместване на съществуващата пътна ос в отделни участъци      с лоша ситуация, нивелета или видимост;
- стабилизиране на свлачища и срутища,
- усилване и/или уширяване на пътната настилка с подмяна на отделните й конструктивни пластове при необходимост,
- оформяне на надвишения и уширения в хоризонтални криви;
- ремонт  на  съществуващи  мостове,  с  оглед  привеждане  на  габарита  и товароносимостта  им  до  нормативите,  съответстващи  на  класа  на  пътя  и изискванията на движението;
- възстановяване на стари подпорни стени, защитни, укрепителни и други регулиращи съоръжения;
Чл. 64. (1) Поддържането на общинските пътища е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение по тях и предпазване от преждевременното им износване.
(2)  Дейностите по поддържането на общинските пътища, в зависимост от целите, които трябва да бъдат реализирани, могат да се подразделят на:
-  превантивно поддържане;
-  текущо / рутинно / поддържане;
-  аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации;
-  зимно поддържане.
(3) Превантивно поддържане на общинските пътища представлява плани-рана икономически ефективна стратегия за съхраняване на настилките, пътните съоръжения и принадлежности, удължаване на техния експлоатационен живот и повишаване на удобството и безопасността на пътуващите. Тя се прилага при настилки и съоръжения в добро състояние, значителен  остатъчен експлоатационен живот и включва дейности, насочени към намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите. 
Превантивното поддържане включва следните основни видове дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по настилката; 
- стабилизиране на банкети /по механичен или химичен способ /;
- укрепване  на  откоси /биологично, с готови  ст.б.  елементи,  със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и др.;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения.
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др. ).
(4)  Текущото поддържане на общинските пътища представлява планирана ежедневна дейност, която има за цел да осигури състояние на пътя, пътните  съоръжения  и  принадлежности,  съответстващо  на  прието  ниво  на обслужване. 
Към  текущото  поддържане  се  отнасят  и  дейностите,  свързани  с отстраняването на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя, пътните и  принадлежности и предотвратяване на по нататъшното им развитие.
Текущото поддържане включва следните основни видове дейности:
- постоянен контрол върху експлоатационното състояние на елементите на пътя, пътните съоръжения и принадлежности;
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места, почистване и /или  възстановяване  на  берми,  джоб  стени  и др. укрепващи съоръжения;    
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и др. неравности;
- ремонт и запълване на закрити фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.;
- отстраняване на отделни повреди по конструкциите на пътното платно, връхните конструкции, лагерите, долното строене и речното корито;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елементи на пътни знаци и др.;
- възстановяване на хоризонталната маркировка; 
- поставяне  на  нови  или  подмяна  на  отделни  повредени  пътни  знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне  на допълнителни при необходимост;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване,  пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови.
 (5)  Аварийно-възстановителните работи при аварийни ситуации се извършват с цел възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване  на аварийни ситуации /пътно транспортни произшествия, снежни бури, заледявания, свлачишни явления, срутвания, изравяния, разрушение на  мостови  съоръжения  и  др./, с оглед осигуряване на безопасността на движението и предпазване на елементите на пътя и пътните съоръжения от по-сериозни повреди.
Превантивната дейност, координацията и ръководството на аварийно-възстановителните работи в района на бедствието, се регламентират от Закон за защита при бедствия  и свързаните с него нормативни документи
(6) Зимното поддържане  на общинските пътища представлява комплекс от дейности,  насочени  към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху  условията  на  движение.  Видът  и  обемът  на  работите  по  зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане.
Основните дейности по зимното поддържане включват:
 • подготвителни  работи:  изготвяне  на  оперативни планове  за  зимно  поддържане на общинските пътища, технически прегледи на заявените за използване машини и  съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни  условия,  осигуряване  на необходимите материали и др.
 • снегозащита  на  пътищата:  изграждане,  направа  и  поставяне  на снегозащитни устройства – постоянни /крайпътни зелени пояси и др./,  временни /огради от преносими инвентарни щитове/.
 • снегочистене  (патрулно  и  периодично)  на  пътищата  до  постигане  на съответните  степени  и  ниво  на  зимно  поддържане,  разчистване  на  снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
 • обезопасяване на пътищата  против  хлъзгане:  разпръскване  на минерални материали и химически вещества. 
(7) Техническият надзор е съвкупност от дейности по освидетелстване и документиране на експлоатационното състояние на елементите на общинския път. Той обхваща:
- организиране  и  провеждане  на  прегледи,  обследвания  и  изпитвания  на елементите  на  пътя  за  установяване  на  експлоатационното  им  състояние  и изграждане на пътна банка от данни;
- проучвания и изследвания за определяне на причините за възникналите повреди и дефекти, както и за тяхното въздействие върху функционалността, дълготрайността,  товароносимостта  / носимоспособността / на  отделните конструктивни елементи на пътното платно, пътните съоръжения и принадлежности,  с  оглед  планирането  на  дейностите  по  поддържането  и ремонта им;
-  преброяване и прогнозиране на автомобилното движение; 
- изграждане  на  системи  за  управление  на  пътните  настилки  и съоръжения;
- охрана на елементите на пътя и др.
Чл. 65. (1) Поддържането на общинските пътища включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.
(2) Текущият ремонт включва работите по отстраняване на локални повреди по настилката и пътните принадлежности, причинени от нормалната експлоатация на общинския път.
(3) Организирането на дейностите по поддържането на общинските пътищата е задължение на общината.
Чл. 66. (1) Поддържането на съществуващи пътни кръстовища и възли в случаите по чл. 45 е задължение на съответния собственик на всяко от направленията.
(2) Поддържането на пътните връзки по ал. 1 е задължение на собственика на основното направление.
Чл. 67. Видът, обхватът и периодичността на работите по поддържането и текущия ремонт на пътищата, както и изискванията към организацията и технологията за тяхното изпълнение се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 
Раздел IІІ
Планиране на изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища
 
 Чл. 68 За планиране на изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища, се създава и поддържа информационна база, която съдържа:
1. списък на общинските пътища, категория и дължина;
2. габарит на пътя;
3. вид и състояние на пътната настилка;
4. вид и състояние на пътните банкети, канавки;
5. вид и състояние на водостоци и мостови съоръжения;
6. участъци с концентрация на ПТП;
7. други данни.
Чл. 69. (1) Критериите за приоритетите за ремонт на отделните общински пътища и пътни участъци са:
 1. категория път;
 2. среднодневна интензивност на автомобилното движение;
 3. връзка с други селища, обекти и др.;
 4. брой обслужващо население;
 5. наличие на автобусен превоз;
 6. други;
(2) Приоритетите за ремонт по ал.1 се определят със становище от съответните специалисти от общинска администрация. След определяне на приоритетите по категории и ползване по ал. 1, се изготвя поименен списък на пътните участъци, с предложение за включване на обектите общински пътища в годишната инвестиционна програма на общината.
 
Раздел ІV
Финансиране
 
Чл. 70. (1) Строителството, ремонтът и поддържането на общинските пътища се финансират със собствени бюджетни средства, целеви субсидии от централния бюджет и други източници.
(2) Средствата за финансиране на дейностите по ал. 1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.
(3) Общината финансира програми за повишаване безопасността на движението по общинските пътища.
Чл. 71. Частните пътища се финансират със средства на техните собственици.
 
Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 Чл. 72. (1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физически лица, които извършват или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя.
 1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя:
 2. паша на добитък и опожаряване на растителност:
 3. движение с непочистени от кал машини;
 4. превозване на мокри товари, с което се овлажнява платното за движение;
 5. превоз на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
 6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатация на пътя:
 7. влачене на дървета и други предмети:
 8. движение с верижни машини.
 9. движение на МПС с обща маса над ограничението указано с пътни знаци за определен път или пътен участък.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 500 до 1 000 лв.
Чл. 73. (1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв. ако деянието не представлява престъпления, физически лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности:
 1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или общинската администрация;
 3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда, извършващи в обхвата на пътя;
 4. извършване в обхвата на пътя:
а) дейности застрашаващи безопасността на движението или използване на пътищата извън тяхното предназначение;
б) дейност, предизвикваща прекъсване, отклоняване или спиране на движението.
 1. извършване в обхвата на пътя без разрешение на администрацията, управляваща пътя, на:
а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните територии и в населените места без регулационен план:
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, ел.проводи, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали:
в) откриване на нови и ремонт на съществуващи крайпътни обекти за обслужване на пътници и превозни средства и изграждане на пътни връзки към тези обекти или към съседните имоти: 
г) изграждане на рекламни съоръжения и поставяне на рекламни материали;
д) разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на общинска администрация.
(2) При повторно нарушение по ал 1 глобата е от 2000 до 7 000 лв.
(3) При нарушения по ал.1 т.4 и 5 кметът на общината уведомява писмено Районна Дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи.
Чл. 74. В случаите, когато нарушенията по чл.72 и чл.73 са извършени от юридически лица и търговци, регистрирани по реда на Търговския закон, се налага имуществена санкция от 1 000 до 5 000 лв., а при повторно нарушение от 3000 до 8000 лв.
Чл. 75. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Нарушенията се установяват с актове, съставени:                                                
 - от длъжностни лица, определени от кмета на Община Велико Търново – за нарушения по общинските пътища, и по молба на собственика – за частните пътища.
 (3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.
Чл. 76. (1) За нарушенията по чл.53, ал.1 и чл.54 освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.
(2) При неизпълнението на изискванията по ал.1 последиците се отстраняват от общината, за сметка на нарушителя като стойността на извършените работи може да се събира въз основа на заповед за незабавно изпълнение, издадена по реда на чл.418 от Гражданско процесуален кодекс, въз основа на извлечение от счетоводните книги.
(3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 от Закона за пътищата.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
       § 1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.
       § 2. Заплащането на такси за разрешителни, съгласувания и др. да става съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
       § 3. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извърша при условията и по реда на Наредба №11 на МРРБ издадена въз основа на  чл.139, ал.3 от Закона за движение по пътищата .
       § 4. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата  извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.
       § 5. Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.
       § 6. Наредбата се приема на основание чл.23 от Закона за пътищата.
§ 7. Допълненията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велико Търново, регламентиращи таксите по чл. 18, се приемат в 3-месечен срок от приемането на тази наредба.
 
Наредбата е приета с Решения № 1481 и № 1482 по Протокол № 58 от проведено заседание на Великотърновски общински съвет на 30.05.2019 година.
 
ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.